Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024

"Παρά τις υποσχέσεις η Περιφέρεια εχει αφήσει το παιδί μου εκτός σχολικών δρομολογίων" ξανακαταγγέλει η Μαρία Αλεξίου! (ακούστε)


Ο μικρός Τζίμης ειναι το μόνο παιδί ΑμΕΑ από την Βρύση Κύμης που η Περιφέρεια για ..."εκδικητικούς" λόγους δεν πληρώνει τα ναυλα για να πάει σχολείο!!


Παρά τις υποσχέσεις ότι "με το νέο έτος θα διευθετηθεί το θέμα", εν τούτοις και με προφάσεις ...ΤΙΜΩΡΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ αλλά ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ που ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ το περιστατικό και υπόσχονται οτι τελικά θα τακτοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβρη (!!) παρά την ευελιξία που τους δίνει ο νόμος (δείτε παρακάτω), και το παιδί θα συνεχίσει να πηγαίνει στο σχολείο του με την ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΕΙΑ του προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Γιάννη Κοτρογιάννη ο οποίος ανέλαβε να πληρώνει τα ναυλα του ταξί και να πηγαίνει ο Τζίμης στο Σχολείο του στη Χαλκίδα!

Δείτε εδώ την πρώτη καταγγελία...https://www.eviatoday.news/2023/09/30.html

Ακούστε τι είπε στο ΡΑΔΙΟ1 και τον Μάνο Παπαμακάριο....


ΔΕΙΤΕ το αρθρο 51 (Σεπτέμβριος του '23) του σχετικού νόμου που δίνει την ευελιξία στους ΟΤΑ για τα δρομολόγια και τις αγονες γραμμες στη μεταφορά των μαθητών...

Μεταφορά μαθητών με μισθωμένα οχήματα

των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού σε περίπτωση άγονης

διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας

διαπραγμάτευσης

 

1. Ειδικώς για το διδακτικό έτος 2023-2024 και σε περί-

πτωση που οι διαδικασίες διαγωνισμού ή διαπραγμάτευ-

σης δυνάμει του άρθρου 391 του ν. 4957/2022 (Α’ 141)

έχουν καταστεί άγονες, οι Ο.Τ.Α. β’ βαθμού δύνανται να

προβαίνουν στη μίσθωση οχημάτων, συμπεριλαμβανο-

μένης και της δυνατότητας χρηματοδοτικής μίσθωσης

(leasing). Για τη μίσθωση του πρώτου εδαφίου εφαρμό-

ζεται η περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016

(Α’ 147).

Για τον σκοπό αυτόν προσλαμβάνονται, με από-

φαση του αρμοδίου για την πρόσληψη οργάνου, κατά

παρέκκλιση του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

περί προγραμματισμού προσλήψεων, καθώς και των

κριτηρίων και της διαδικασίας των άρθρων 38 έως και

42 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), οδηγοί που διαθέτουν άδεια

οδήγησης της αντίστοιχης επαγγελματικής κατηγορίας

και συνοδοί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-

σμένου Χρόνου.

2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν δύναται να υπερ-

βαίνει τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2023-2024,

εφαρμοζομένου αναλόγως ως προς τα λοιπά ζητήματα

του άρθρου 36 του ν. 4765/2021. Οι συμβάσεις της παρ. 1

δεν ανανεώνονται, παρατείνονται ή μετατρέπονται σε

αορίστου χρόνου.

3. Στις συμβάσεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται οι

περιορισμοί του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), περί

ρύθμισης προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών.

4. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ελέγ-

χει τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης προ-

σωπικού και τήρησης του παρόντος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου