Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023

Aποκαλύπτουμε την ΤΟΞΙΚΗ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΜΒΑ του Ασωπού που εκρυβε ο Σπανός!! (δείτε και ακούστε)


Αντί να ενημερώσει αμεσα το κοινωνικό σύνολο για να προφυλαχθεί, την εκρυψε για 7 χρόνια σπέρνοντας τον ...θάνατο!! 


"Οι κάτοικοι είναι γνώστες της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής και των επιπτώσεων της στην υγεία. Άλλωστε, η διαβίωσή τους στον Δήμο Τανάγρας φαίνεται πως δεν αφήνει κανένα περιθώριο άγνοιας.

Τόσο τα περιστατικά θανάτων από καρκίνο σε κάθε οικογένεια, όσο και η περιβαλλοντική ρύπανση (ρύπανση Ασωπού, εκπομπές από καμινάδες εργοστασίων κ.ά.), φαίνεται πως είναι μέρος της καθημερινότητάς τους." αναφέρεται στο πόρισμα Λινού!!

Το Παρατηρητήριο του Ασωπού που με φανφάρες ειχαν ανακοινώσει Μπακογιάννης και Σπανός είχε ΕΝΑΝ και ΜΟΝΟ ΣΚΟΠΟ και ΣΤΟΧΟ!

"Αντικείμενο του έργου αυτού ήταν η έρευνα και καταγραφή στοιχείων σχετικά με την υγεία των κατοίκων της περιοχής του Δήμου Τανάγρας, με σκοπό την εξαγωγή αποτελεσμάτων για τις επιπτώσεις της ρύπανσης της περιοχής στην υγεία των κατοίκων."

Τό εργο που ειχε αναλάβει η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ κα Λινού ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ ΒΙΑΙΩΣ με υπαιτιότητα της Περιφέρειας αφού "όταν αρχισαν να φαίνονται τα πρώτα ...αποτελέσματα το ...εκλεισαν" και τα εκρυψαν  για 7 χρόνια στο συρτάρι αντι ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και συμφωνα με τον κανονισμό 178/2002 αρθρ.10 και 14 της Ευρωπαικής Ενωσης, διαπράττοντας σοβαρό ποινικο αδίκημα!!

Η Ελλάδα ως χώρα μέλος της ΕΕ είναι υποχρεωμένη να
εφαρμόζει την περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης και να εναρμονίζει το δίκαιό της με το
δευτερογενές δίκαιο που ισχύει και διαμορφώνεται κάθε φορά στην Κοινότητα. Κατά συνέπεια, η χώρα
μας, για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, ακολουθεί την πολιτική και νομοθεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιές ήταν και είναι  οι υποχρεώσεις της Περιφέρειας συμφωνα με τον Ευρωπαικό κανονισμό;

Άρθρο 10 Ενηµέρωση του κοινού
Με την επιφύλαξη των εφαρµοστέων κοινοτικών διατάξεων και των εθνικών διατάξεων σχετικά µε την πρόσβαση στα έγγραφα, όταν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι υποψίας ότι ένα τρόφιµο ή ζωοτροφήενδεχοµένως ενέχει κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, τότε, ανάλογα µε τη φύση, τη σοβαρότητα και την έκταση αυτού του κινδύνου, οι δηµόσιες αρχές προβαίνουν στις κατάλληλες διαδικασίες ώστε να ενηµερώσουν το ευρύ κοινό σχετικά µε τη φύση του κινδύνου όσον αφορά την υγεία, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την αναγνώριση του τροφίµου ή της ζωοτροφής ή του είδους του τροφίµου ή της ζωοτροφής και καθορίζοντας τον κίνδυνο που ενδεχοµένως αυτό ενέχει και τα µέτρα που λαµβάνονται ή που πρόκειται να ληφθούν για την αποφυγή, τη µείωση ή την εξάλειψη του κινδύνου αυτού.

Άρθρο 14 Απαιτήσειςτηςασφάλειαςτων τροφίµων 
1. Τρόφιµα τα οποία είναι µη ασφαλή δεν διατίθενται στην αγορά. 2. Τα τρόφιµα θεωρούνται ως µη ασφαλή όταν εκτιµάται ότι είναι: α) επιβλαβή για την υγεία, β) ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 3. Προκειµένου να καθοριστεί εάν ένα τρόφιµο είναι µη ασφαλές, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα εξής: α) οι κανονικές συνθήκες χρήσης του τροφίµου από τους καταναλωτές σε όλα τα στάδια της παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής του και β) οι πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που παρέχονται στην ετικέτα, ή άλλες πληροφορίες που γενικά είναι διαθέσιµες στον καταναλωτή σχετικά µε την αποφυγή συγκεκριµένων αρνητικών συνεπειών για την υγεία από συγκεκριµένο τρόφιµο ή κατηγορία τροφίµων. 4. Προκειµένου να καθοριστεί εάν ένα τρόφιµο είναι επιβλαβές για την υγεία, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα εξής: α) όχι µόνον οι πιθανές άµεσες ή/και βραχυπρόθεσµες ή/και µακροπρόθεσµες συνέπειες του τροφίµου αυτού στην υγεία του ατόµου που το καταναλώνει, αλλά επίσης στις επερχόµενες γενεές, β) οι πιθανές σωρευτικές τοξικές συνέπειες, γ) οι ιδιαίτερες ευαισθησίες όσον αφορά την υγεία συγκεκριµένης κατηγορίας καταναλωτών, όταν το τρόφιµο προορίζεται για την εν λόγω κατηγορία καταναλωτών. 5. Κατά τον προσδιορισµό του κατά πόσο ένα τρόφιµο είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, δίδεται προσοχή στο κατά πόσο το εν λόγω τρόφιµο δεν µπορεί να γίνει δεκτό για ανθρώπινη κατανάλωση σύµφωνα µε τη χρήση για την οποία προορίζεται, λόγω µόλυνσης προερχόµενης είτε από ξένες ουσίες είτε από άλλον παράγοντα, ή λόγω σήψης, αλλοίωσης ή αποσύνθεσης. 6. Όταν ένα τρόφιµο που είναι µη ασφαλές αποτελεί µέρος στοίβας, παρτίδας ή αποστελλόµενου φορτίου τροφίµων της ίδιας κατηγορίας ή περιγραφής, θεωρείται ότι όλα τα τρόφιµα στην εν λόγω στοίβα, παρτίδα ή στο φορτίο είναι επίσης µη ασφαλή, εκτός εάν ύστερα από λεπτοµερή αξιολόγηση δεν βρεθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι και το υπόλοιπο της στοίβας, της παρτίδας ή του φορτίου είναι µη ασφαλές. 7. Τα τρόφιµα που συµµορφώνονται προς ειδικές κοινοτικές διατάξεις που διέπουν την ασφάλεια των τροφίµων θεωρούνται ασφαλή όσον αφορά τις πτυχές που καλύπτονται από τις ειδικές κοινοτικές διατάξεις. 8. Η συµµόρφωση ενός τροφίµου προς συγκεκριµένες διατάξεις που ισχύουν γι’ αυτό, δεν εµποδίζει τη λήψη κατάλληλων µέτρων από την πλευρά των αρµόδιων αρχών προκειµένου να επιβάλουν περιορισµούς στη διάθεσή του στην αγορά ή να απαιτήσουν την απόσυρσή του από την αγορά όταν συντρέχουν λόγοι υποψίας ότι, παρά τη συµµόρφωση του, το τρόφιµο είναι µη ασφαλές. 9. Ελλείψει ειδικών κοινοτικών µέτρων, ένα τρόφιµο θεωρείται ασφαλές όταν συµµορφώνεται µε τις ειδικές διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας του κράτους µέλους στην επικράτεια του οποίου διατίθεται, διατάξεις οι οποίες συντάσσονται και εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της συνθήκης, ιδίως δε των άρθρων 28 και 30.

Εδώ μπορείτε να δείτε όλο τον κανονισμό... https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=EL

Αντ αυτού η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος άφησε στο ...σκοτάδι τους πολίτες της για 7 ολόκληρα χρόνια με τον καρκίνο να θερίζει μαζί με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΘΕΣΕΙ ΤΟΥΣ ΡΥΠΑΝΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥΣ με τους οποίους φωτογραφιζόταν συχνά-πυκνα!!
Δείτε τα ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ συμπεράσματα όπως περιγράφονται στα "παραδοτέα" της ομάδας Λινού!! 

Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2, το 20,6% των ερωτώμενων εκτιμά την κατάσταση της
υγείας του ως μέτρια και το 5,9% ως κακή
Η πλειονότητα (76,5%) έχει νοσηλευτεί κατά το
παρελθόν σε νοσοκομείο και το 55,9% έχει καταναλώσει φάρμακα τους τελευταίους 2
μήνες.
Το 26,5% (9 άτομα) δηλώνει ότι, αυτή τη στιγμή, υπάρχει στην οικογένεια άτομο που πάσχει από καρκίνο, ενώ η πλειονότητα (64,7%) έχει χάσει κάποιο συγγενή από καρκίνο.
Το 79,4% δηλώνει ότι έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας.
........................................................
Αναφορικά με την έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου, παρατηρείται ότι περίπου οι μισοί ερωτώμενοι (16 άτομα) κατοικούν σε απόσταση μικρότερη του χιλιομέτρου από κάποια βιομηχανία, ενώ το 82,4% έχει παρατηρήσει δυσάρεστες οσμές πλησίον της περιοχής κατοικίας του.
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι η αλλαγή συμπεριφοράς των ερωτώμενων ως προς τη προέλευση του πόσιμου νερού που καταναλώνουν. Έως το 2008, ποσοστό 61,1% δηλώνει
ότι κατανάλωνε νερό βρύσης και ποσοστό 11,1% από ιδιωτική γεώτρηση. Από το 2009 και μετά, το 70,6% καταναλώνει εμφιαλωμένο νερό, μόνο το 26,5% καταναλώνει νερό από τη βρύση και 1 άτομο από ιδιωτική γεώτρηση.

Ωστόσο, μόνο το 14,7% χρησιμοποιεί εμφιαλωμένο νερό στο μαγείρεμα, ενώ όλοι χρησιμοποιούν νερό από τη βρύση  για την προσωπική υγιεινή και το πλύσιμο ρούχων. Επιπλέον μόνο το 30% κάνει χρήση φίλτρου νερού.
Το 70,6% δηλώνει ότι κάποια στιγμή τα τελευταία 10-15 χρόνια το πόσιμο νερό στο σπίτι τους ήταν κίτρινο. Σήμερα το 26,4% των ερωτώμενων αξιολογεί την ποιότητα του πόσιμου νερού στην οικία τους ως καλή/πολύ καλή, το 47,1% ως μέτρια και το 26,5% ως κακή/πολύ
κακή.
Το 67,6% των ερωτώμενων έχει εργαστεί στο παρελθόν ή ασχολείται με γεωργικές ή κτηνοτροφικές εργασίες, ενώ 2 άτομα έχουνε εργαστεί σε βιομηχανία επιμετάλλωσης. Το
70,6% έχει χρησιμοποιήσει φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα ή λιπάσματα στη δουλειά ή το
σπίτι.
..........................................

Στα επί μέρους νοσήματα, υψηλά ποσοστά παρατηρήθηκαν στα ουρογεννητικά προβλήματα σε περιπτώσεις νεφρολιθίασης (14,7%), ινομυωμάτων (22,2%) και
υπερτροφίας προστάτη (25%), ενώ στα ενδοκρινολογικά νοσήματα σε θυρεοειδή (17,6%), υπερχολιστεριναιμία (23,5%) και υπερτριγλυκεριδαιμία (11,8%). Στα αναπνευστικά
προβλήματα παρατηρήθηκαν υψηλά ποσοστά άσθματος (17,6%), αλλεργικής ρινίτιδας.
Αναφορικά με το γαστρεντερικό, το 17,6% των ερωτώμενων
έχει παρουσιάσει γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση και 8,8% χολολιθίαση.

Αυτά ειναι τα γενικά συμπεράσματα του Παρατηρητηρίου τα οποία ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΑΝ την Περιφερειακή Αρχή και τον Περιφερειάρχη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του κοινού, αφήνοντας τους ρυπαντές φίλους τους να συνεχίζουν το θεάρεστο έργο τους!!!!

Ακούστε πως σχολιάζει ο Δημ Αναγνωστάκης στο ΡΑΔΙΟ1 και τον Μάνο Παπαμακάριο τα ευρήματα  που επί 8 εβδομάδες υπέστη την κοροιδία του Περιφερειάρχη!!


Ο πρώην Δντής Δημόσιας Υγείας Κωσταντίνος Μπαντάσης εξηγεί στο ΡΑΔΙΟ1 τι σημαίνουν ολα αυτά για την υγεία των πολιτών!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου