Δευτέρα 24 Απριλίου 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΗΛΑ-Για ...τυπικούς λόγους (!!) η ένσταση της Αντιπολίτευσης κατά της Απόφασης του Δήμου Χαλκιδεων!! Ακόμη δεν εχει δημοσιευτεί η Απόφαση!!! (δείτε)


Παρά το γεγονός οτι συσσωμη η Αντιπολίτευση αλλά και η Δημοτική πλειοψηφία αποδόμησαν ως ..ελλειπή την μελέτη οριοθέτησης της Περιφέρειας για τον Λήλα η ενσταση περιορίζεται σε τυπικούς λόγους!!!


Αντί η Αντιπολίτευση να χρησιμοποιήσει ως μείζονα λόγο τα οσα καταγγέλθηκαν περί νομιμότητας και ελλείψεων της μελέτης αλλά και την πρόταση της Δημοτικής πλειοψηφίας "δια χειρός Ρούσσου" με 6 σημαντικές ενστάσεις-παρατηρήσεις που αποδομούν την πληρότητα της υπό συζήτηση μελέτης, περιορίστηκε στο τυπικό της υπόθεσης!!

Μάλιστα μια Τεχνική Εκθεση που είχε ετοιμάσει ο Τάσσος Καλαθέρης ως συνημμένη της ενστασης ο Χρ. Παγώνης ΑΡΝΗΘΗΚΕ να συμπεριληφθεί στο σωμα της ένστασης, αγνωστο για ποιούς λόγους!

Δείτε για ποιούς λόγους Παγώνης-Καθαροσπόρης και Καλαθέρης συνυπογράφουν την ένσταση και ποιοί είναι οι λόγοι....


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΟΤΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

(κατ’ άρθρο 227 Ν. 3852/2010)

 

Των 1)  Χρήστου Δημ. Παγώνη, 

        2) Βασιλείου – Διονυσίου Ν. Καθαροσπόρη,

        3) Αναστασίου Καλαθέρη

Δημοτικών Συμβούλων και επικεφαλής τριών Παρατάξεων του Δήμου Χαλκιδέων

ΚΑΤΑ

Της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων που συνεδρίασε σε τακτική συνεδρίαση την 6η Απριλίου 2023 με θέμα 1ο:

«Περί παροχής γνώμης επί της Μελέτης διευθέτησης του Λήλαντα ποταμού»

Προσφεύγουμε ενώπιόν Σας, ως έχοντες άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον, ζητώντας την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων, για τους ακόλουθους νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους:

Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 ορίζονται τα ακόλουθα:

«Ειδική διοικητική προσφυγή – Αιτήσεις θεραπείας»


1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (Α' 45).
4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς.
5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Το άρθρο 227 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 118 Ν. 4555/2018, ΦΕΚ Α 133/19-7-2018.

Επισημαίνουμε ότι η παρούσα προσφυγή είναι εμπρόθεσμη, εντός του χρονικού ορίου όπως ορίζεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Προσφεύγουμε διότι:

Στην συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων της 6ης Απριλίου 2023 με  θέμα: «Περί παροχής γνώμης επί της Μελέτης διευθέτησης του Λήλαντα ποταμού» παρέστη, ζητήθηκε η γνώμη του και ψήφισε μόνο ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Χαλκιδέων κ. Παναγιώτης Λυμπέρης, αν και η Μελέτη Διευθέτησης του Λήλαντα ποταμού αφορούσε σε διαφορετικά έργα αποκατάστασης και διαφορετικά έργα αντιπλημμυρικά, χωρικής αρμοδιότητας των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων Βασιλικού, Φύλλων, Αφρατίου και Μύτικα του Δήμου Χαλκιδέων, των οποίων οι καταστροφές στις ιδιωτικές περιουσίες και τις δημόσιες υποδομές ήταν τεράστιες. (Γέφυρες, Δρόμοι, Δίκτυα, Αθλητικές Υποδομές, Σπίτια, Καταστήματα κλπ).

          Στην προαναφερθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν εκλήθησαν, ούτε ζητήθηκε η γνώμη τους ούτε ψήφισαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων:

 Βασιλικού  κ. Δημ. Λεμπέσης,

 Αφρατίου  κ. Παναγ. Ζαχαριάς

 Μύτικα     κ. Άγγελος Γουρνής και

 Φύλλων   κ. Αναστ. Τουλούμης , οι Κοινότητες των οποίων υπέστησαν ανυπολόγιστες καταστροφές η αποκατάσταση των οποίων ήταν αντικείμενο της εν θέματι ΜΕΛΕΤΗΣ.

          Επειδή,

 Σύμφωνα με την 2185/2012 Απόφαση του ΣτΕ, εφόσον ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τίθενται ειδικά ζητήματα, τα οποία εκ της φύσεώς τους διαφοροποιούνται ανά μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, στις Συνεδριάσεις τους καλούνται, επί ποινή ακυρότητας των σχετικών αποφάσεων, οι Πρόεδροι των οικείων Συμβουλίων ή ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας, προκειμένου να εκπροσωπήσουν με δικαίωμα ψήφου τα συμφέροντα των Δημοτών τους

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και επειδή δεν εκλήθησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΑΦΡΑΤΙΟΥ, ΜΥΤΙΚΑ & ΦΥΛΛΩΝ προκειμένου να εκπροσωπήσουν με δικαίωμα ψήφου τα συμφέροντα των Δημοτών τους

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να γίνει δεκτή η προσφυγή μας.

Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων με θέμα:

 «Περί παροχής γνώμης επί της Μελέτης διευθέτησης του Λήλαντα ποταμού»

 

Χαλκίδα, 19-4-2023

Οι προσφεύγοντες

1.   Χρήστος Δ. Παγώνης Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Χαλκιδέων

        Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΕΛΠΙΔΑΣ»

 

          2.   Βασίλειος - Διονύσιος Καθαροσπόρης  

        Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Χαλκιδέων  

           Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ»

 

3.   Αναστάσιος Καλαθέρης Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Χαλκιδέων

   Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης "ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου