Σάββατο 20 Μαΐου 2023

Εκλογές 2023: Μέχρι πόσοι σταυροί προτίμησης μπαίνουν ανά εκλογική περιφέρεια - Πότε ακυρώνεται το ψηφοδέλτιο


Στην ΕΥΒΟΙΑ βάζουμε εως 2 σταυρούς!

Οι σταυροί προτίμησης που μπορούμε να βάλουμε στο ψηφοδέλτιο στις εκλογές της Κυριακής 21 Μαΐου, διαφέρουν ανά εκλογική περιφέρεια, ανάλογα με τον αριθμό των εδρών.

Το ανώτατο όριο είναι οι τέσσερις σταυροί, οι οποίοι, ξεκινώντας από έναν, αυξάνονται ανάλογα με την περιφέρεια και τον αριθμό των υποψηφίων.

Πιο συγκεκριμένα:Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από ένας μέχρι και τρεις βουλευτές, βάζουμε έναν σταυρό.
Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις έως και επτά βουλευτές, βάζουμε μέχρι δύο σταυρούς. (ΕΥΒΟΙΑ)
Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα βουλευτές, μέχρι τρεις σταυρούς
Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές, μέχρι τέσσερις σταυρούς
Στο κάθε εκλογικό κέντρο, θα παρέχεται ενημέρωση για το πόσους σταυρούς θα βάλετε στο ψηφοδέλτιο.

Στις εκλογές 2023 η κατανομή των εδρών ανά εκλογική περιφέρεια έχει αλλαγές σε σχέση με τις εκλογές του 2019.

Για παράδειγμα, στην Α’ Αθηνών το 2019 υπήρχαν 14 έδρες, ενώ στις εκλογές της 21ης Μαΐου, η Α’ Αθηνών θα εκλέξει 13 βουλευτές.

Πότε ακυρώνεται το ψηφοδέλτιο

Στην εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών απαριθμούνται τα λάθη που ακυρώνουν ένα ψηφοδέλτιο.

Ειδικότερα, οι διατάξεις που προβλέπουν ακυρότητα των ψηφοδελτίων κατά την ψηφοφορία πρέπει να εφαρμόζονται, μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, όπου σαφώς προκύπτουν ελαττώματα που βάσιμα μπορεί να θεωρηθεί ότι οδηγούν στην παραβίαση του απορρήτου της ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με το π.δ. 26/2012, ακυρότητα των ψηφοδελτίων υπάρχει:

1) Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο δεν είναι έντυπο, έστω και μερικά (άρθρο 70 παρ. 3 του π.δ. 26/2012).

2) Σε περίπτωση αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφοδελτίου (άρθρο 73 παρ. 1 του π.δ. 26/2012).

3) Σε περίπτωση που σημειωθούν λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία σε οποιαδήποτε πλευρά του ψηφοδελτίου (άρθρο 73 παρ. 2 του π.δ. 26/2012).

4) Σε περίπτωση λευκού ψηφοδελτίου με διαγραφές, εγγραφές ή διορθώσεις, που καθιστούν αμφίβολο το περιεχόμενό του (άρθρο 74 παρ. 6 του π.δ. 26/2012).

5) Αν λευκό ψηφοδέλτιο δεν έχει την σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής, την ημερομηνία της εκλογής και τη μονογραφή του οικείου δικαστικού αντιπροσώπου, στην περίπτωση της κατ` εξαίρεση συνέχισης της ψηφοφορίας με λευκά ψηφοδέλτια (άρθρο 74 παρ. 7 του π.δ. 26/2012).

6) Σε περίπτωση που ο φάκελος φέρει σημειωμένα στίγματα, σημεία ή λέξεις, τα οποία θα κριθούν σαν διακριτικά γνωρίσματα, που ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας και, συνεπώς επάγονται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου που περιέχει ο φάκελος (άρθρο 75 παρ. 4 του π.δ. 26/2012).

Εκτός από την ακυρότητα των ανωτέρω άρθρων, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο και στις ακόλουθες περιπτώσεις που ορίζονται περιοριστικά, δηλαδή εάν:

α) εκτυπώθηκε σε χαρτί που ολοφάνερα διαφέρει στο χρώμα από αυτό που χορηγήθηκε από το Δημόσιο ή με τυπογραφικά στοιχεία πρόδηλα διαφορετικά στο χρώμα από αυτά που γενικά χρησιμοποιήθηκαν,

β) έχει σχήμα ή διαστάσεις που διαφέρουν φανερά από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 70,

γ) δεν είναι ακριβώς σύμφωνο με τους όρους των παρ. 2 – 6 του άρθρου 72, δ) βρεθεί στον ίδιο φάκελο μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή άλλου συνδυασμού, ε) χρησιμοποιηθεί σε εκλογικό τμήμα άλλης εκλογικής περιφέρειας κι όχι αυτής που αναγράφεται πάνω σε αυτό και

στ) βρεθεί σε φάκελο που δεν πληροί τους όρους των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 75 (άρθρο 76 του π.δ. 26/2012).

Ακόμη, κρίνεται χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι δεν αποτελούν, κατά κανόνα, λόγο ακύρωσης από τις εφορευτικές επιτροπές ήσσονος σημασίας διαφορές των ψηφοδελτίων, οι οποίες ενδέχεται να οφείλονται σε:συνήθεις τυπογραφικές αβλεψίες,ασήμαντες αποκλίσεις από τις οριζόμενες διαστάσεις (στις οποίες η σχετική απόφαση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου»), αναπόφευκτες άλλωστε κατά την κοπή των φύλλων του χαρτιού,απλές παραλλαγές της απόχρωσης ή της ποιότητας του χαρτιού,ατέλειες στην κοπή των πλευρών, καιστίγματα ή ξέσματα, που επέφερε η εκτύπωση του μεγάλου όγκου των ψηφοδελτίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου