Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Ιστιαίας


   Ο «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε» σε συνεργασία με τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού ολοκλήρωσε επιτυχώς τις απαιτούμενες διαδικασίες για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες επεξεργασίας στραγγισμάτων του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας μέσω αντίστροφης όσμωσης» με σκοπό την μίσθωση μονάδας αντίστροφης όσμωσης επαρκούς δυναμικότητας 100 m3/ημέρα για τη χρονική περίοδο ενός έτους στο ΧΥΤΑ Ιστιαίας.


   Επιπλέον, τονίζεται ότι ο «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», το προσεχές διάστημα ολοκληρώνει τη σύνταξη του φακέλου για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Ιστιαίας» η οποία θα εμπεριέχει όλα τα απαιτούμενα έργα-δράσεις που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Ιστιαίας με σκοπό την μετατροπή του σε ΧΥΤΥ, προϋπολογισμούπερίπου 4.000.000,00 ευρώ στα πλαίσια της Πρόσκλησης 45 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος-Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), με τίτλο: «Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α/Α ΟΠΣ 2485).

Με την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών, ο «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε» και ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες, συνέβαλλαν καθοριστικά για την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων που είχαν παρουσιαστεί στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ιστιαίας σχετικά με την διαχείριση των στραγγισμάτων και θα επιλυθούν οριστικά μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων αναβάθμισης και βελτίωσης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας στραγγισμάτων του ανωτέρω έργου, τα οποία προβλέπονται στον επίσημο σχεδιασμό του φακέλου της προτεινόμενης Πράξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου