Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

Σπανέ, Κελαιδιτη... Κάντε το όπως ο Τζιτζικωστας!!! Αυτός μπορεί, εσείς...;

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία!

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.
Η μη επιστρεπτέα επιχορηγηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000,00€.
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:
-των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
-των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
-του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
-του συνόλου των Ενοικίων
-των Παροχών σε εργαζομένους
-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα
Συγκεκριμένα προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.
Περίοδος υποβολήςαπό 10/9/2020 έως 9/10/2020 (στις 15:00) ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis
Δικαιούχοι της ενίσχυσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης
Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:
Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους. (ΕΜΕ)
Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Θαθμολογικά Κριτήρια Αξιολόγησης
ΕΜΕ 2019
Κέρδη Πρό φόρων Τόκων & Αποασβέσεων
Κύκλος εργασιών Σύγκριση Β’ 3μήνου 19 με αντίστοιχο 20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου