Τρίτη 28 Απριλίου 2015

Χωρίς ουσια οι επισκέψεις του Μπακογιάννη στους Δήμους

Οι περιοδείες του περιφερειάρχη
Στερεάς ανά τους δήμους της θεσμικής
του επικράτειας συνεχίζονται, με στό-
χο την προετοιμασία των τοπικών κοι-
νωνιών ενόψει της χρηματοδοτικής
έλευσης του «συμφώνου εταιρικής
σχέσης» (νέου ΕΣΠΑ). Ήδη ο πήχης
των αρχικών προσδοκιών, που καλ-
λιέργησε η περιφερειακή αρχή, κατήλθε
αισθητά.

Άλλωστε τα μόλις 190 εκα-
τομμύρια ευρώ κοινοτικής ενίσχυσης,
για την προγραμματική περίοδο που τύ-
ποις εκκίνησε και θα τερματισθεί το
2020, αποτελούν σταγόνα στον ωκεα-
νό των κοινωνικών αναγκών.
Υπάρχουν
βέβαια και οι αναμονές για εισροή
εθνικών πόρων και ενισχύσεων μέσω
ειδικών προγραμμάτων, ωστόσο η δη-
μοσιονομική κατάσταση της χώρας
θέτει εν αμφιβόλω την υλοποίηση των
σχετικών προβλέψεων. Την ίδια στιγμή
υπάρχουν δύο αξεπέραστες αντικει-
μενικές δυσχέρειες, που τείνουν να κα-
ταστήσουν το «Σ.Ε.Σ.» δώρον άδωρον.
Η μία αφορά τις εκκρεμότητες που κλη-
ρονόμησε το ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013.

Ανολοκλήρωτα έργα που επεκτείνονται χρο-
νικά και δεσμεύουν πόρους που υποτίθεται
πως θα πήγαιναν για καινούρια. Λογιστική δέ-
σμευση χρηματοδοτικών πόρων, μέσω έντα-
ξης έργων που έχουν προ καιρού ολοκληρω-
θεί και παραδοθεί. Συν το πρόβλημα με τις
υπερδεσμεύσεις, τ’ οποίο ταλανίζει και την πε-
ριφέρεια Στερεάς. Η δεύτερη ανελαστική δυ-
σκολία σχετίζεται με το είδος των δράσεων που
επιλέγονται, καθώς η περιφέρεια Στερεάς
κουβαλά το προπατορικό αμάρτημα της (πά-
λαι ποτέ) ένταξής της στον «στόχο -2». Εμ-
φανιζόμενη έτσι με εισοδηματικές προδια-
γραφές άνω του κοινοτικού μέσου όρου απο-
κλείεται από μία σειρά έργων υποδομής και
προγραμμάτων αναπτυξιακής στόχευσης. Η
πλειονότητα των χρηματοδοτικών εργαλείων
εξυπηρετεί δράσεις που διακτινίζουν την επι-
χειρηματικότητα και τις προτεραιότητές της και
προωθούν μία – εν πολλοίς ακατανόητη, για τα
πολιτισμικά δεδομένα της περιοχής – καινο-
τομία.
 Έχουν ήδη συγκροτηθεί τα ολιγαρχικής
υφής δίκτυα (μ’ εργολάβους, αυτοδιοικητικούς,
τεχνοκράτες και τοπικούς κρατικούς αξιωμα-
τούχους) τα οποία θα σπεύσουν ν’ «αξιοποι-
ήσουν» τις όποιες ευκαιρίες τους δοθούν. Υπ’
αυτή την έννοια η περιφερειακή διοίκηση αρ-
χίζει να συνειδητοποιεί τις απελπιστικά πε-
ριορισμένες δυνατότητες που διαθέτει, πε-
ρισσότερο σ’ ένα ρόλο «τροχονόμου» των χρη-
ματοδοτικών ροών.
Επομένως οι επαφές και
οι δημόσιες τοποθετήσεις του Κ. Μπακο-
γιάννη έχουν κατά βάση επικοινωνιακό χα-
ρακτήρα σκιαγραφόντας την επόμενη μέρα, η
οποία θα εμπεριέχει σκληρές επιθέσεις στην
κυβέρνηση – για την «αναλγησία» και την «αφε-
ρεγγυότητα» που την διακρίνουν. Κατ’ αυτό τον
τρόπο ελπίζει να κρατηθεί έξω από το κάδρο
της φθοράς και της αναζήτησης ευθυνών, εφό-
σον η περιφέρεια Στερεάς αποτελεί ενδιάμε-
σο και όχι τελικό προορισμό της πολιτικής του
διαδρομής….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου