Τρίτη 16 Ιουνίου 2015

Σκάνδαλο τεραστιων διαστάσεων η απόφαση για ΒΙ.ΠΕ. στο Μαντούδι - Ψευδή στοιχεία χρησιμοποίησαν υπηρεσιακοί παράγοντες!!!

Για σκοπιμότητες που αποκαλύπτουν ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ υπηρεσιακών παραγόντων της ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ έκανε λόγο ο Δήμαρχος Χρ. Καλυβιώτης και ζήτησε από την πολιτική ηγεσία και την κυβέρνηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους!
"Το θέλει η ΤΕΡΝΑ για να αυξήσει τις επιδοτήσεις και μόνον" λέει ο Δήμαρχος και το επιτυγχάνει αυτό με την ΣΥΝΔΡΟΜΗ των υπηρεσιακών που εισηγήθηκαν αυτή την πλαστή απόφαση!!
Την σχετική εισήγηση εχει κάνει η υπάλληλος της ΠΕ Ευβοίας Παν. Χατζηπάκου!!!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ ΟΣΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΛΕΕΙ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 8 / 19-5-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Νο 87 /2015

Θ Ε Μ Α :Διαβούλευση επί του Β1 σταδίου της μελέτης «Αξιολόγηση,
Αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας»
O πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το
θέμα είπε:
Κύριοι σύμβουλοι, σας διαβάζω το έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξικού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, αρίθμ. πρωτ.
18932/21.4.2014 με θέμα «Διαβούλευση επί του Β1 σταδίου της μελέτης
«Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας»
και το οποίο αναφέρει τα εξής:
«Στο πλαίσιο της μελέτης αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού
Πλαισίου Στερεάς Ελλάδας ,σας γνωρίζουμε ότι το σύνολο των παραδοτέων
του Β1 σταδίου έχει αναρτηθεί στον ιστοσελίδα του Υπουργείου και
παρακαλούμε να διατυπώσετε εγγράφως τις απόψεις σας στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων σας και να τις διαβιβάσετε στην Δ/νση Χωροταξικού
Σχεδιασμού του ΥΠΑΠΕΝ εντός προθεσμίας ενός μηνός ,όπως προβλέπεται
στο άρθρο 6 παρ.4β του Ν. 4269/2014».
Το έγγραφο δεν απευθύνθηκε στο Δήμο μας ,το βρήκαμε και πρέπει να
απαντήσουμε κι αντί να απαντήσω ως Δήμαρχος ή ως Τεχνική Υπηρεσία,
θεωρώ ότι είναι καλλίτερο να το συζητήσουμε και να αποφασίσετε ως
δημοτικό συμβούλιο.
Διαβάζοντας το έγγραφο διαπιστώνω ότι είναι του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ζητάει
διαβούλευση από πολίτες, Δήμους κι ενδιαφερόμενους.
Μου είναι περίεργο γιατί παρακάμπτεται η ιεραρχία που είναι διαβούλευση,
Δήμος, Περιφέρεια ,Υπουργείο. Γιατί το Υπουργείο έρχεται και μας ζητάει τις
απόψεις μας. Αυτό βάζει πολλά ερωτηματικά και μου είναι δύσκολο να το
κατανοήσω.
Είναι όμως ευκαιρία να πάρουμε ισχυρή θέση σαν δημοτικό συμβούλιο.
Για το αναφερόμενο θέμα προτείνω τα παρακάτω:
1. Να μείνουμε στις αρχικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με
αριθμ. 206/2014, 238/2014 & 239/2014.
2. Υιοθετούμε σχεδόν στο σύνολό τους τις προτάσεις του Αναγκαστικού
Συνεταιρισμού Μαντουδίου, όπως διατυπώνονται στο με
αρ.πρωτ.515/18-05-2015 έγγραφό τους, το οποίο έχουν αποστείλει στην
Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΑΠΕΝ, στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
Επιπροσθέτως αναφέρω τα κάτωθι:
Α. Αναλήθειες και σκόπιμες ανακρίβειες που δημιουργούν πλασματικό
χωροταξικό προηγούμενο.
Α1. Ψευδής αναφορά ύπαρξης και λειτουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου
τύπου Α στο Μαντούδι.
α. Το υπό ανάπτυξη Ε.Π.Π.Α. Μαντουδίου δεν έχει άδεια λειτουργίας.
2
β. Αμφισβητείται η νομιμότητα της με αριθμ. Φ/Α.5.33/15088/945/12 (ΦΕΚ
3540/Β/31-12-2012 Κ.Υ.Α. που αφορά την έγκριση της ανάπτυξης
Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Α στο Μαντούδι και εκκρεμεί προσφυγή
στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
γ. Είναι αυτοδίκαια άκυρη η με αριθμ. Φ/Α.5.33/15088/945/12 (ΦΕΚ
3540/Β/31-12-2012 Κ.Υ.Α. που αφορά την έγκριση της ανάπτυξης
Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Α στο Μαντούδι.
δ. Δεν καταγράφεται Ε.Π.Π.Α. Μαντουδίου στο πόρισμα της έκθεσης
αξιολόγησης του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.
Α2. Αναληθής αναφορά ότι οι Ανατολικές ακτές της Εύβοιας προς το Αιγαίο
είναι όλες δυσπρόσιτες.
α. Έχουν καταγραφεί αξιόλογες παραλίες στο χάρτη παράκτιου χώρου της
μελέτης, που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται τουριστικά.
β. Έχει γίνει αναβάθμιση του τουριστικού προορισμού ολόκληρης της
περιοχής σε κατηγορία (Α2) σύμφωνα με το υπερκείμενο Ειδικό
Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό 2013 (ΦΕΚ 3155Β) (βλ. χάρτη
σελ. 45177-45178 ΦΕΚ).
Α3. Αναληθής αναφορά για την ύπαρξη μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από φυσικό αέριο στην περιοχή Μαντουδίου.
α. Ανακλήθηκε η με αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ/5/ ΗΛ/Γ/Φ28?201Π/813 /9193/ 9-
6-2010 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο,
σύμφωνα με την αριθμ. 139/2014 Ρ.Α.Ε. (ΑΔΑ: ΒΙΗ51ΔΞ-5ΓΗ).
β. Στο Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και στο Περιφερειακό Πλαίσιο
Στερεάς Ελλάδας δεν προκύπτει οποιαδήποτε κατεύθυνση για
χωροθέτηση στη Βόρεια Εύβοια ενεργειακού πόλου.
Β. Ασυμβατότητες με τον υπερκείμενο και υποκείμενο χωροταξικό
σχεδιασμό.
Β1. Μεμονωμένος Βιομηχανικός πόλος και Ε.Π.Π.Α. στο Μαντούδι.
α. Προβλέψεις του Ειδικού Πλαισίου για την Βιομηχανία σε ότι αφορά την
ευρύτερη περιοχή Μαντουδίου.
β. Προβλέψεις του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό 2009.
γ. Προβλέψεις του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό 2013.
δ. Προβλέψεις του Εκπονουμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε.
Κηρέως.
Ε. Αρχές της αειφορικής διαχείρισης ζητημάτων του χώρου (Ν.2742/1999 &
4269/2014).
Β2. Χώρος μη τουριστικής ανάπτυξης η ευρύτερη περιοχή Μαντουδίου (Δ.Ε.
Κηρέως και τμήμα της Δ.Ε. Νηλέως).
Γ. Αποσιώπηση δεδομένων του περιβάλλοντος, πολιτισμικής
κληρονομιάς και τοπίου της περιοχής Μαντουδίου.
Δ. Δεν συναρθρώνεται με την αναπτυξιακή στρατηγική της
Περιφέρειας και του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
3
Ειδικότερα:
Α. Αναλήθειες και σκόπιμες ανακρίβειες που δημιουργούν πλασματικό
χωροταξικό προηγούμενο.
Α1. Ψευδής αναφορά ύπαρξης και λειτουργίας Επιχειρηματικού
Πάρκου τύπου Α στο Μαντούδι.
Στην σελίδα σελ. 208 της πρότασης του σταδίου αναφέρεται ότι :
«Β.1.1.δ2.α. Προσδιορισμός παρεμβάσεων Οργανωμένοι Υποδοχείς
Παραγωγικών Δραστηριοτήτων. Εκτός των οργανωμένων υποδοχέων
που λειτουργούν σήμερα στη Περιφέρεια και αφορούν τις παλαιού
θεσμικού καθεστώτος ΒΙΠΕ Λαμίας και Θίσβης στην ευρύτερη Θήβα, το
νέο Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Α στο Μαντούδι και τα ΒΙΟΠΑ
Χαλκίδας και Αμφισσας»
Στην περιοχή Μαντουδίου δεν λειτουργεί Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου
Α όπως ψευδώς αναφέρει η τελική πρόταση του σταδίου Β1 σε αυτό το
σημείο δημιουργώντας ανύπαρκτα χωροταξικό προηγούμενο.
Στην περιοχή Μαντουδίου απλώς εγκρίθηκε η ανάπτυξη
Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Α (υψηλής όχλησης) με την ΚΥΑ
Φ/Α.5.33/15088/945/12 (ΦΕΚ 3540 Β’ 31-12-2012) το οποίο όμως δεν
έχει ολοκληρωθεί και δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας . Σύμφωνα με τα
άρθρα 53 και 54 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α- 17.6.2011) για τα
επιχειρηματικά πάρκα για να αρχίσει να λειτουργεί το Επιχειρηματικό
Πάρκο απαιτούνται έγκριση της πράξης εφαρμογής (παρ. 1 άρθρου 53
του νόμου 3982/2011) και διαπίστευση ολοκλήρωσης των έργων
υποδομής (παρ. 3 του άρθρου 53).
α. Το υπό ανάπτυξη Ε.Π.Π.Α. Μαντουδίου δεν έχει άδεια λειτουργίας.
Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 53 του ν. 3982/2011) αναφέρει ότι «Με
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνισμού και Ναυτιλίας,
ύστερα από επιτόπιο έλεγχο οργάνου και σύνταξη της έκθεσης ελέγχου
της προηγούμενης παραγράφου, διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των
έργων υποδομής. Η απόφαση αυτή αποτελεί την άδεια λειτουργίας του
Επιχειρηματικού Πάρκου». Τέτοιες εγκρίσεις δεν έχουν εκδοθεί και το
Επιχειρηματικό Πάρκο δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν διαθέτει άδεια
λειτουργίας.
β. Αμφισβητείται η νομιμότητα της με αριθμ. Φ/Α.5.33/15088/945/12
(ΦΕΚ 3540/Β/31-12-2012 Κ.Υ.Α. που αφορά την έγκριση της
ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Α στο Μαντούδι και
εκκρεμεί προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Η νομιμότητα της απόφασης έγκρισης της ανάπτυξης Επιχειρηματικού
Πάρκου Τύπου Α στο Μαντούδι (ΚΥΑ Φ/Α.5.33/15088/945/12, ΦΕΚ
3540 Β’ 31-12-2012) αμφισβητείται δικαστικά και εκκρεμεί προσφυγή
στο Συμβούλιο Επικρατείας που εκδικάζεται στις 3 Ιουνίου 2015 από
την επταμελή επιτροπή του Ε τμήματος (αρ. κατ. Ε1002/2013).
γ. Είναι αυτοδίκαια άκυρη η με αριθμ. Φ/Α.5.33/15088/945/12 (ΦΕΚ
3540/Β/31-12-2012 Κ.Υ.Α. που αφορά την έγκριση της ανάπτυξης
Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Α στο Μαντούδι.
4
Το υπό ανάπτυξη ΕΠΠΑ Μαντουδίου έχει χάσει τις προθεσμίες που
προβλέπει η παρ.3γ του άρθρου 52 (ν. 3982/2011) για την εγκεκριμένη
πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης του ΕΠΠΑ Μαντουδίου.
Συγκεκριμένα η παρ. 3γ του άρθρου 52 αναφέρει ότι «γ) Με την
επιφύλαξη της παραγράφου 9, η εγκεκριμένη πράξη εφαρμογής
κοινοποιείται από την ΕΑΝΕΠ στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση της
απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 47.
Παράταση της προθεσμίας αυτής μπορεί να δοθεί με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μόνον για σοβαρούς
λόγους και για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά το ένα (1) έτος».
¨Η απόφαση έγκριση του ΕΠΠΑ (απόφασης της παραγράφου 1 του
άρθρου 47) δημοσιεύτηκε 31.12.12 (ΚΥΑ Φ/Α.5.33/15088/945/12,
ΦΕΚ 3540 Β’ 31-12-2012) και έχει παρέλθει άκαρπος η περίοδος των
δύο ετών πού θέτει ο νόμος. Κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για παράταση της προθεσμίας ενός
έτους (που προβλέπει η παρ.3γ) δεν έχει δοθεί και δεν έχει
δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η επιφύλαξη της παραγράφου 9 δεν ισχύει γιατί η ΕΑΝΕΠ του ΕΠΠΑ
Μαντουδίου έχει καταθέσει την πολεοδομική μελέτη του ΕΠΠΑ για
έγκριση στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (έγγραφο
72229/14/1.4.15, Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Αποκεντρωμένης. Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας) όχι στις
αρχές που προβλέπει ης παρ. 9 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 3982/2011 « Σε
περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας της παρ. 3 περίπτωση
γ' του άρθρου 52 και μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των έργων
υποδομής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 53, ανακαλείται
αυτοδικαίως η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του άρθρου 47 παρ. 1. Η
αυτοδίκαιη ανάκληση διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού
οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την ίδια απόφαση ή
όμοιά της, η ΕΑΝΕΠ κηρύσσεται έκπτωτη»
Η προθεσμία της παρ. 3 περίπτωση γ' του άρθρου 52 έχει περάσει
άπρακτη και απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του ΕΠΠΑ Μαντουδίου
πρέπει να είχε ανακληθεί αυτοδίκαια.
δ. Δεν καταγράφεται Ε.Π.Π.Α. Μαντουδίου στο πόρισμα της έκθεσης
αξιολόγησης του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.
Το πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης τους ισχύοντος Πλαισίου για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε ένα χρόνο μετά την ΚΥΑ για
την ανάπτυξη του ΕΠΠΑ , δεν καταγράφει την ύπαρξη ΕΠΠΑ
Μαντουδίου ή άλλου Επιχειρηματικού Πάρκου στο Μαντούδι.
Α2. Αναληθής αναφορά ότι οι Ανατολικές ακτές της Εύβοιας προς το
Αιγαίο είναι όλες δυσπρόσιτες.
Στην σελ.136 της πρότασης του σταδίου Β1 του ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται:
«Ανατολικές Ακτές Εύβοιας προς Αιγαίο Πέλαγος: λόγω της
δυσπροσιτότητας της περιοχής (έντονο ανάγλυφο και ορεινοί όγκοι) κατά
5
μήκος των ακτών προς το Αιγαίο προωθείται κατά προτεραιότητα η
προστασία της φύσης, των ακτών και του τοπίου(φυσικό απόθεμα)»
α. Έχουν καταγραφεί αξιόλογες παραλίες στο χάρτη παράκτιου
χώρου της μελέτης, που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται
τουριστικά.
Οι ανατολικές ακτές της Ευβοίας προς το Αιγαίο στην Δ.Ε. Κηρέως και
Δ.Ε. Νηλέως δεν είναι δυσπρόσιτες. Ο χάρτης του παράκτιου χώρου
που συμπεριλαμβάνεται στην μελέτη καταγράφει την ύπαρξη αξιόλογων
παραλιών ( με κόκκινα αστεράκια) που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται
τουριστικά. Η παραπάνω αναφορά θα πρέπει να διορθωθεί για την
ακρίβεια της.
β. Έχει γίνει αναβάθμιση του τουριστικού προορισμού ολόκληρης της
περιοχής σε κατηγορία (Α2) σύμφωνα με το υπερκείμενο Ειδικό
Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό 2013 (ΦΕΚ 3155Β) (βλ.
χάρτη σελ. 45177-45178 ΦΕΚ).
Τα παραπάνω δεν εναρμονίζονται όπως θα έπρεπε με το
υπερκείμενο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό 2013 (ΦΕΚ
3155Β) (βλ. χάρτη σελ. 45177-45178 ΦΕΚ) εγκρίθηκε η τροποποίηση
του Ειδικού Πλαισίου του 2009 με σκοπό κατά το άρθρο 1 την
εξειδίκευση η και συμπλήρωση των βασικών κατευθύνσεων του. Με
την νέα αυτή τροποποίηση (βλ. χάρτη σελ. 45177-45178 ΦΕΚ) έγινε
αναβάθμιση του τουριστικού προορισμού ολόκληρης της περιοχής σε
κατηγορία (Α2): «αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές» (σελ. 45161-
45163 ΦΕΚ). Με την αναβάθμιση αυτή, οι ανατολικές ακτές της Βόρειας
Εύβοιας προς το Αιγαίο εξομοιώθηκαν με την τουριστική αναπτυξιακή
προοπτική της Σκιάθου και της Σκοπέλου.
Α3. Αναληθής αναφορά για την ύπαρξη μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στην περιοχή Μαντουδίου.
Δεν υπάρχει πλέον σχέδιο κατασκευής Μονάδας Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φυσικό Αέριο στο Μαντούδι (ΕΠΠΑ
Μαντουδίου)
Σελ. 153 της πρότασης του Β1 σταδίου αναφέρεται:
«Τα Δίκτυα προτείνεται να αναπτύσσονται ώστε να εξυπηρετούν τα κύρια
αστικά
κέντρα, και το Κέντρο Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Αλιβέρι, τις βιομηχανικές
περιοχές και τα ΕΠ.ΠΑ (ΒΙΠΕ), τις μεμονωμένες μεγάλες βιομηχανικές
εγκαταστάσεις (Αλουμίνιο Ελλάδας Α.Ε., ΛΑΡΚΟ κ.λ.π) και προς το
Μαντούδι Ευβοίας για τροφοδότηση Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας από Φυσικό Αέριο για υποστήριξη της εκεί ΒΙΠΕ
α. Ανακλήθηκε η με αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ/5/ΗΛ/Γ/Φ28?201Π/813/9193/9-
6-2010 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο,
σύμφωνα με την αριθμ. 139/2014 Ρ.Α.Ε. (ΑΔΑ: ΒΙΗ51ΔΞ-5ΓΗ).
Σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 139/2014 της Ρ.Α.Ε. (ΑΔΑ:
ΒΙΗ5ΙΔΞ-5ΓΗ) και μετά από αίτηση της ίδιας της εταιρείας ανακλήθηκε
της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ)5/ΗΛ/Γ/Φ28/201Π/813/9193/09.06.2010
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φυσικό Αέριο της
εταιρείας ΗΡΩΝ V Θερμοηλεκρικός Σταθμός Α.Ε.
6
Το απόσπασμα «….και προς το Μαντούδι Ευβοίας για τροφοδότηση
Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φυσικό Αέριο για
υποστήριξη της εκεί ΒΙΠΕ» Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και
θα πρέπει να αφαιρεθεί από την τελική πρόταση του σταδίου Β1 του
ΠΠΧΣΑΑ.
β. Στο Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και στο Περιφερειακό
Πλαίσιο Στερεάς Ελλάδας δεν προκύπτει οποιαδήποτε κατεύθυνση
για χωροθέτηση στη Βόρεια Εύβοια ενεργειακού πόλου.
Επιπλέον το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΦΕΚ 128 Α’
2008) στη σελίδα 2282 και στην παρ. Β2, σχετικά με τις «υποδομές
ενέργειας», προβλέπει για τον σχεδιασμό του δικτύου φυσικού αερίου:
«- κατασκευή αγωγών προς (α) Πάτρα - Πύργο, (β) Μεγαλόπολη -
Καλαμάτα, (γ) εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Αλιβέρι Ευβοίας, (δ) Μαυρονέρι
– Αντίκυρα (ε) Καρδίτσα – Τρίκαλα, (στ) Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη (ζ)
Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Φλώρινα και (η) σε άλλες περιοχές μεγάλης
βιομηχανικής έντασης»
Από τα παραπάνω, από το Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και από το
Περιφερειακό Πλαίσιο Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τον ενεργειακό
σχεδιασμό για την Στερεά Ελλάδα (βλ. επόμενη παράγραφο), δεν
προκύπτει οποιαδήποτε κατεύθυνση για χωροθέτηση στη Βόρεια Εύβοια
ενεργειακού πόλου, όπως προβλέπεται στην πρόταση Β1.
Αντίθετα, το Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία, στις κατευθύνσεις του για
το Νομό Εύβοιας (σελίδα 1732 του ΦΕΚ) καθορίζει ως προτεραιότητα
χωρικής πολιτικής την πολιτική τύπου 3, που αναφέρεται σε μη
αξιοποιημένα / δυνητικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής (Πίνακας σελ.
1715 ΦΕΚ).
Β. Ασυμβατότητες με τον υπερκείμενο και υποκείμενο χωροταξικό
σχεδιασμό.
Β1. Μεμονωμένος Βιομηχανικός πόλος και Ε.Π.Π.Α. στο Μαντούδι.
Στην σελ. 168 της πρότασης του Β1 σταδίου του ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται:
«Οι μεμονωμένοι Βιομηχανικοί Πόλοι και Βιομηχανικές Περιοχές σε
διασύνδεση με»
Στους πόλους αυτούς εντάσσονται:
«Το συνδεδεμένο με την επαναδραστηριοποίηση της εξόρυξης και της
επεξεργασίας in situ στο Μαντούδι του Δήμου Λίμνης – Μαντουδίου –
Αγ. Άννας της Κεντρικής Εύβοιας των μεταλλείων του
Λευκόλιθου/Μαγνησίτη Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Α (ΕΠ ΠΑ-ΒΙΠΕ).
Προβλέπεται να προσελκύσει και άλλες βιομηχανίες – βιοτεχνίες με
εξαίρεση μεμονωμένων συγκεκριμένων υψηλής όχλησης
δραστηριοτήτων και να περιέχει σταθμό παραγωγής ενέργειας που
προτείνεται από το παρόν ΠΠΧΣΑΑ να αφορά μονάδα λειτουργούσα
αποκλειστικά με φυσικό αέριο. Περιλαμβάνει χώρους βιομηχανικής και
βιοτεχνικής παραγωγής, και δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα και
την υφιστάμενη Λιμενική Ζώνη στη θέση Σκάλα Δαφνοποτάμου»
Λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες των αναληθειών και ανακριβειών
που παρατεθήκαν παραπάνω στην ενότητα Α, το υπό ανάπτυξη
Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Α στο Μαντούδι (υποδοχέας υψηλής
7
όχλησης) και η προτεινόμενη χωροταξία για την Δ.Ε. Κηρέως (Δήμου
Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννα) βρίσκονται σε απόλυτη
ασυμβατότητα με τις προβλέψεις και του Ειδικού Πλαισίου για την
Βιομηχανία και του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό. Άλλωστε o Ν.
4046/12 (σελίδα 808 ΦΕΚ 28 Α/14.2.12) απαιτεί από την Κυβέρνηση να
ολοκληρώσει «την αναθεώρηση των 12 περιφερειακών χωροταξικών
σχεδίων προκειμένου να τα καταστήσει συμβατά προς τα τέσσερα
κλαδικά σχέδια για τη βιομηχανία, τον τουρισμό, τις ιχθυοκαλλιέργειες
και την ανανεώσιμη ενέργεια».
α. Προβλέψεις του Ειδικού Πλαισίου για την Βιομηχανία σε ότι αφορά
την ευρύτερη περιοχή Μαντουδίου.
Στο Παράρτημα Ι, του ΦΕΚ ΑΑΠ 151/2009 (Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασμού για την Βιομηχανία), όπου προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις
για τη χωρική οργάνωση της βιομηχανίας σε περιφερειακό και
νομαρχιακό επίπεδο και ειδικότερα στην παρ. 3.2, που αναφέρεται στη
χωρική ενότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθορίζει σχετικά με
την αναπτυξιακή στρατηγική: « Έμφαση θα δοθεί στην προώθηση των
Α.Π.Ε., στην εκμετάλλευση ορυκτών πόρων και στην προστασία του
περιβάλλοντος», ενώ συνέχεια διατυπώνοντας την χωρική ανάπτυξη της
βιομηχανίας αναφέρεται στις περιοχές:
«α Ζώνη Χαλκίδα – Θήβα – Οινόφυτα….. Η ζώνη μπορεί να προεκταθεί
προς τα Β – ΒΔ – Δ.
β) Ευρύτερη περιοχή της Λαμίας που μπορεί μελλοντικά να συνδεθεί με
την ευρύτερη περιοχή Λιβαδειάς-Ορχομενού.
γ) Μεμονωμένοι πόλοι μεγάλης κλίμακας της Λάρυμνας- Πολιτικών,
Άσπρων Σπιτιών, Χαλκίδας – Αλιβερίου.»
Στις ανωτέρω χωροταξικές προβλέψεις για τη βιομηχανική ανάπτυξη της
Στερεάς Ελλάδας, δεν περιλαμβάνεται η Βόρεια Εύβοια στου
μεμονωμένους βιομηχανικούς πόλους.
Επίσης, ο Χάρτης «Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης της
Βιομηχανίας», που περιλαμβάνεται στο ως άνω Πλαίσιο και απεικονίζει
τους άξονες, πόλους και περιοχές βιομηχανικής ανάπτυξης, στη Βόρεια
Εύβοια προβλέπει ένα και μόνο πόλο που αφορά τις εξορυκτικές
δραστηριότητες της περιοχής Μαντουδίου – Λίμνης (Διάγραμμα 1α –
σελίδα 1754α του ΦΕΚ).
Οι χωροταξικές κατευθύνσεις για τις κλαδικές προτεραιότητες του Νομού
Εύβοιας περιλαμβάνονται επίσης στο Παράρτημα Ι, του ανωτέρω
Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία και αναφέρουν σχετικά
με την υφιστάμενη κλαδική φυσιογνωμία του Νομού ότι:
«Η υφιστάμενη κλαδική φυσιογνωμία του Νομού (πόλος με
μητροπολιτικές δραστηριότητες και με ευρύτερη ολοκλήρωση),
ταυτόχρονα συνεκτική και διευρυμένη, δεν απαιτεί κάποια άλλη
παρέμβαση πλην της στήριξης της διατήρησης αυτού του χαρακτήρα...».
Επίσης στην ανάλυση των κατευθύνσεων αναφέρεται η υψηλή παρουσία
του κλάδου της εξόρυξης, του κλάδου της ηλεκτροπαραγωγής (Αλιβέρι-
θερμική, νότια Εύβοια-υπό ανάπτυξη ζώνη αιολικών πάρκων), καθώς
και η οργανωμένη χωροθέτηση του ΒΙΟ.ΠΑ. Χαλκίδας. Πουθενά και εδώ
δεν αναφέρεται οποιαδήποτε κατεύθυνση βιομηχανικής ανάπτυξης στη
Βόρεια Εύβοια (πλήν εξορυκτικών δραστηριοτήτων).
8
Το Αρθρο 8 του ως άνω Πλαισίου καθορίζει τα κριτήρια χωροθέτησης
των βιομηχανικών μονάδων και υποδοχέων που σχετίζονται με τα
χαρακτηριστικά της περιοχής χωροθέτησης (όταν βέβαια αυτό
επιτρέπεται από τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό). Τα
παραπάνω κριτήρια εξάλλου επιβάλλονται απαρέγκλιτα με ρητή
διατύπωση και στις προϋποθέσεις των χώρων που προορίζονται για την
ανάπτυξη Ε.Π. κατά το Άρθρο 44 παρ. 6 του Ν. 3982/11.
Τέλος, σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική, το Ειδικό Χωροταξικό για
την Βιομηχανία (παράρτημα ΙΙ και πίνακας σελίδας 1715 ΦΕΚ)
προβλέπει για το νομό Ευβοίας αναπτυξιακή πολιτική τύπου 3. Η
πολιτική αυτή προβλέπει ανάπτυξη, που στηρίζεται στα μη
αξιοποιημένα/δυνητικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Η
περιοχή δεν έχει συγκριτικό πλεονέκτημα για να γίνει νέος βιομηχανικός
πόλος. Αντίθετα, το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, όπως
διατυπώνεται στο Χωροταξικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του
2003, αλλά και στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για το Τουρισμό, είναι ο
αναξιοποίητος φυσικός πλούτος και ο τουρισμός.
β. Προβλέψεις του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό 2009.
Το παραπάνω Ειδικό Πλαίσιο στον χάρτη των σελίδων 14363-14364
κατατάσσει ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή βάσει της έντασης και του
είδους της τουριστικής δραστηριότητας στην γενική κατηγορία (Β)
«αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές» που επιμερίζεται στην κατηγορία
(Β2) «περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ηπίων και εναλλακτικών
μορφών τουρισμού», και την παρακείμενη περιοχή της Αγ. Άννας που
κατατάσσεται στην κατηγορία (Β1) δηλ. «περιοχή με περιθώρια
ανάπτυξης μαζικού τουρισμού».
Επισημαίνεται ότι στην κατηγορία (Ε) «Νησιά και παράκτιες περιοχές»
(σελ. 14351-14352 ΦΕΚ) περιλαμβάνεται με ρητή αναφορά και η νήσος
Εύβοια (σελ. 14348 ΦΕΚ) και γι αυτό σε ολόκληρη την παράκτια ζώνη
(πλάτους 350 μ. από τη γραμμή αιγιαλού) στην ευρύτερη περιοχή του
ΕΠ.ΠΑ. Μαντουδίου ισχύουν οι περιοριστικές – προστατευτικές
κατευθύνσεις της παρ. (Ε)2 – σελίδα 14352 ΦΕΚ.
Επίσης, πέρα της παράκτιας ζώνης, ολόκληρη η υπόλοιπη παραλιακή
περιοχή (Μαντουδίου – Κρύας Βρύσης – Αγ. Άννας) είναι «πεδινή ή
ημιορεινή» (υψόμετρο κάτω των 600 μ.) δηλ. τουριστικής κατηγορίας (Ζ).
Για την επίμαχη περιοχή, η Διεύθυνσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ (βλ. υπ’
αριθμόν 58 στοιχείο του σκεπτικού της προσβαλλόμενης απόφασης)
αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι «ακτές της Βόρειας Εύβοιας στην περιοχή
του Μαντουδίου δεν προορίζονται για τουριστική ανάπτυξη», ενώ
αντίθετα κατά το εν λόγω Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό οι ως άνω
περιοχές (Ζ) «αποτελούν περιοχές προτεραιότητας τουρισμού» καθότι
εμπίπτουν στην κατηγορία Β (σελ. 14353 ΦΕΚ).
Προκαλεί εντύπωση ότι η Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, ενώ τονίζει
τους περιορισμούς δόμησης νέων υποδομών φιλοξενίας σε ένα
υποσύνολο των περιοχών Β2 (που δεν είναι ούτε παράκτιες, ούτε
πεδινές ή ημιορεινές), αντίθετα αποσιωπά πλήρως το σύνολο των
9
προστατευτικών μέτρων για την τουριστική αξιοποίηση όλων των
υπόλοιπων περιοχών Β2, π.χ.:
«-Λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της
ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και συνδυασμένη
προβολή τους.»
«-Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της βιοποικιλότητας και του
τοπίου.»
Είναι αυτονόητο ότι η χωροθέτηση μεμονωμένου βιομηχανικού πόλου
(υψηλής όχλησης) σε αυτή την περιοχή, δεν υπηρετεί τους παραπάνω
στόχους.
γ. Προβλέψεις του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό 2013.
Την 12/12/2013 (ΦΕΚ 3155Β) εγκρίθηκε τροποποίηση του Ειδικού
Πλαισίου του 2009 με σκοπό κατά το άρθρο 1 την εξειδίκευση και
συμπλήρωση των βασικών κατευθύνσεων του.
Με την νέα αυτή τροποποίηση (βλ. χάρτη σελ. 45177-45178 ΦΕΚ) έγινε
σοβαρότατη αναβάθμιση του τουριστικού προορισμού ολόκληρης της
περιοχής σε κατηγορία (Α2): «αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές»
(σελ. 45161-45163 ΦΕΚ). Με την αναβάθμιση αυτή, εξομοιώθηκαν οι
ακτές της Βόρειας Εύβοιας προς το Αιγαίο με την τουριστική προοπτική
της Σκιάθου και της Σκοπέλου.
Η στρατηγική κατεύθυνση της χωρικής οργάνωσης αυτών των περιοχών
είναι οι ολοκληρωμένες τουριστικές παρεμβάσεις με αναπτυξιακό
χαρακτήρα, που επιδιώκεται μεταξύ άλλων με αναβάθμιση της
κατηγορίας των τουριστικών καταλυμάτων που περιορίζονται μόνο σε 3,
4 και 5 αστέρων.
Η διαφορά αυτή μεταξύ του προηγούμενου και του νέου Ειδικού
Πλαισίου για τον Τουρισμό καταδεικνύει με τον πλέον σαφή τρόπο την
επιδιωκόμενη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής η οποία θα ανατραπεί
με την χωροθέτηση ενός βιομηχανικού πόλου υψηλής όχλησης,
δ. Προβλέψεις του Εκπονουμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
Δ.Ε. Κηρέως.
Στην Δ.Ε. Κηρέως δεν υφίσταται εγκεκριμένο ΓΠΣ, αλλά σήμερα
βρίσκεται υπο εκπόνηση. Οι μελετητές και στο Α’ και στο Β1 στάδιο της
μελέτης ανέλυσαν διεξοδικά την ασυμβατότητα της προσβαλλόμενης
ΚΥΑ ως προς τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου χωροταξικού
σχεδιασμού, προτείνοντας επανειλημμένα ότι «επιβάλλεται η
τροποποίηση της ΚΥΑ Φ/Α.5.33/15088/945/12, ώστε το ΕΠ.ΠΑ. από
τύπου Α να μετατραπεί σε τύπου Β» και επομένως δεν δικαιολογεί τη
χωροθέτηση μεμονωμένου βιομηχανικού πόλου υψηλής όχλησης .
Η επιστημονικά τεκμηριωμένη αυτή άποψη των υπεύθυνων για την
αρτιότητα του ΓΠΣ μελετητών (Αρθρο 31 παρ. 1 Ν.3316/2005)
αντιμετωπίστηκε από τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής ως
10
«ελάττωμα της μελέτης», διατάσσοντας καταχρηστικά τους μελετητές για
χωροθέτηση ΕΠ.ΠΑ. τύπου Α, γεγονός που οι μελετητές στη συνέχεια
χαρακτήρισαν ως «αυθαίρετη και αναρμόδια επιβολή ελαττώματος επί
της μελέτης του ΓΠΣ».
Από τις παραπάνω προβλέψεις των 3 επιπέδων χωροταξικού
σχεδιασμού για τη χωρική οργάνωση της βιομηχανίας, δεν προκύπτει
οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση αναφορά ή υπόδειξη ίδρυσης ΕΠ.ΠΑ.
τύπου Α στη Βόρεια Εύβοια και η έλλειψη αυτή συνιστά θεμελιώδη
ακυρότητα της ΚΥΑ. Αντίθετα, κατά τη διαδικασία εκπόνησης του ΓΠΣ
Δ.Ε. Κηρέα, που βρίσκεται σε εξέλιξη, τεκμηριώθηκε από τους μελετητές
του ΓΠΣ η ασυμμετρία του ιδρυθέντος ΕΠ.ΠΑ. ως προς τα δεδομένα της
περιοχής και διατυπώθηκε σαφής πρόταση για την αναγκαιότητα
τροποποίησης της προσβαλλόμενης ΚΥΑ, ώστε να μετατραπεί το
ΕΠ.ΠΑ. Μαντουδίου από τύπου Α σε τύπου Β και να ανταποκρίνεται έτσι
στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής.
Επίσης, την παραπάνω χωροταξική ασυμβατότητα διαπίστωσε και η
Ειδική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ στον αρ.
πρωτ. 2726/07-12-2011 έλεγχο που διενήργησε επι του θέματος:
«Η ΕΓΕΠΕ θεωρεί ότι η υποβληθείσα, προς έγκριση ΜΠΕ, με σκοπό την
ίδρυση ΒΙΠΕ (βιομηχανικής περιοχής υψηλής όχλησης) στη Βόρεια
Εύβοια, έρχεται σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας, όπως τεκμηριώθηκε στα κεφάλαια Α και Β (δεν προβλέπεται
από το χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής), καθότι, κατά τη διαδικασία
που ακολουθήθηκε, βασικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας δεν
ελήφθησαν υπόψη ή παρερμηνεύτηκαν
ε. Αρχές της αειφορικής διαχείρισης ζητημάτων του χώρου
(Ν.2742/1999 & 4269/2014).
Η πρόταση Β1 του ΠΠΧΣΑΑ δεν συμμορφώνεται με τις Αρχές της
αειφορικής διαχείρισης της παρ. του άρθρου 2 του ν. 4269/2014 για
την συμβολη του χωρ/κου σχεδιασμου «στην προστασία και
αποκατάσταση τοι) περιβάλλοντος, στη διατήρηση των οικολογικών και
πολιτισμικών αποθεμάτων και στην προβολή και ανάδειξη των
συγκριτικών γεωγραφικών, φυσικών, παραγωγικών και πολιτιστικών
πλεονεκτημάτων της χώρας.» όσον αφορά τα παρακάτω:
Το δέλτα του ποταμού Κηρέα και η παρακείμενη κοιλάδα Προκοπίου
είναι χαρακτηρισμένη περιοχή στον επιστημονικό κατάλογο του δικτύου
Natura 2000 ως «περιβαλλοντικά ευαίσθητη» περιοχή με κωδικό
Α24200003 και επιφάνεια 141,67 km2 και κατηγορία χρήσεων (δ) που
αντιστοιχεί στις «ειδικές περιοχές εξορυκτικής δραστηριότητας».
Για τις περιοχές της κατηγορίας αυτής, το Περιφερειακό Πλαίσιο Στερεάς
Ελλάδας στην παρ. Δ.3.4 (ΦΕΚ 1469Β/2003 σελ. 2414), που αναφέρεται
στη διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, προβλέπει:
(γ) Υιοθέτηση συγκεκριμένων τρόπων παραγωγικής διαδικασίας των
αναγκαίων χρήσεων γης (πχ εξόρυξη, βιομηχανία) ώστε να
δημιουργούνται ελάχιστες εως καθόλου αρνητικές επιπτώσεις.
11
Σε αυτές τις ειδικές περιοχές εξορυκτικής δραστηριότητας, η παραπάνω
κατεύθυνση της παραγωγικής διαδικασίας υποχρεώνει σε χωροθέτηση
υποδοχέα με ακριβή αντιστοίχιση στον αναγκαίο βαθμό όχλησης
(επεξεργασία μη μεταλλικών ορυκτών / μέση όχληση) και όχι αυθαίρετη
και παράνομη υπέρβασή του (υψηλή όχληση).
Επισημαίνεται ότι το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138Β/2009)
στην κατηγοριοποίηση του άρθρου 4 (σελ. 14348, 24353 ΦΕΚ) ενοποιεί
στην κατηγορία (Η) τις «περιοχές του δικτύου Φύση (Natura) 2000 και
λοιπές περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας», αναλύοντας τον ενιαίο
τρόπο προστασίας, ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησής τους.
Η κατατεθειμένη ΣΜΠΕ της πρότασης του σταδίου Β1 του ΠΠΧΣΑΑ
καταχρηστικώς και τεχνηέντως, θεωρώντας ότι το ΕΠΠΑ Μαντουδίου
είναι σε λειτουργία δεν μπαίνει στο κόπο να αναλύσει της
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υψηλής όχλησης στο ευαίσθητο
περιβάλλον της περιοχής
Β2. Χώρος μη τουριστικής ανάπτυξης η ευρύτερη περιοχή Μαντουδίου
(Δ.Ε. Κηρέως και τμήμα της Δ.Ε. Νηλέως).
Ο Χάρτης Π2Α «Χωροταξική Οργάνωση Περιφέρειας» που χωροθετεί
και τον τριτογενή τομέα Τουρισμός -β κατοικία/Ο.Σ.. έχει
αδικαιολογήτως εξαιρέσει τις περιοχές Δ.Ε. Κηρέως και μεγάλο τμήμα
της περιοχής Δ.Ε Νηλέως από τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης.
Ο Ν. 4046/12 (σελίδα 808 ΦΕΚ 28 Α/14.2.12) απαιτεί από την
Κυβέρνηση να ολοκληρώσει «την αναθεώρηση των 12 περιφερειακών
χωροταξικών σχεδίων προκειμένου να τα καταστήσει συμβατά προς τα
τέσσερα κλαδικά σχέδια για τη βιομηχανία, τον τουρισμό, τις
ιχθυοκαλλιέργειες και την ανανεώσιμη ενέργεια».
Η εξαίρεση της ευρύτερης περιοχής Μαντουδίου (Δ.Ε. Κηρέως και
τμήματά του ΔΕ Νηλέως) έρχεται σε αντίθεση με τοις προβλέψεις του
Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό 2013(ΦΕΚ 3155Β) Η περιοχή ΔΕ
Κηρέως και Νηλέως που έχει εξαιρεθεί από τις προοπτικές τουριστικής
ανάπτυξης .στον χάρτη Π2Α της πρότασης του ΠΠΧΣΑΑ κατατάσσεται
σε περιοχή τουριστικής ανάπτυξης κατηγορίας (Α2): «αναπτυσσόμενες
τουριστικά περιοχές» (σελ. 45161-45163 ΦΕΚ) ομοια με αυτή της
Σκοπέλου και της Σκιάθου στο Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό 2013
(βλ. χάρτη σελ. 45177-45178 ΦΕΚ)
Η στρατηγική κατεύθυνση της χωρικής οργάνωσης αυτών των περιοχών
είναι οι ολοκληρωμένες τουριστικές παρεμβάσεις με αναπτυξιακό
χαρακτήρα, που επιδιώκεται μεταξύ άλλων με αναβάθμιση της
κατηγορίας των τουριστικών καταλυμάτων που περιορίζονται μόνο σε 3,
4 και 5 αστέρων.
Οι τελικές προτάσεις του σταδίου Β1 τόσο του εκπονούμενου ΓΠΣ της
ΔΕ Κηρέως (χάρτες Π1 και Π2) όσο και ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Νηλέως (χάρτες
Π1 και Π2) προβλέπουν τουριστική ανάπτυξη και χωροθετούν
«περιοχές τουριστικής ανάπτυξης και παραθεριστικής κατοικίας» σε
παραλία Κυμασίου και Κρύας Βρύσης (ΔΕ Κηρέως) και περιοχές ΠΠΑΙΠ
(ΠΕΡΠΟ) στην Δ.Ε. Νηλέως.
Κατά παράβαση η πρόταση Β1 του ΠΠΧΣΑΑ είναι κατά παράβαση σε
ανακολουθία με τον υπερκείμενο Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό και τα
υποκείμενα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ για την συγκεκριμένη περιοχή Δ.Ε.
Κηρέως (Μαντούδι) και Δ.Ε. Νηλέως.
12
Γ. Αποσιώπηση δεδομένων του περιβάλλοντος, πολιτισμικής
κληρονομιάς και τοπίου της περιοχής Μαντουδίου.
Στο Χάρτη Π2Δ « Περιβάλλον, πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπίο» της
πρότασης του σταδίου Β1 του ΠΠΧΣΑΑ δεν καταγράφονται σημαντικά
περιβαλλοντικά στοιχεία και χωροθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι της
περιοχής τα οποία καταγραφόταν στο ΠΠΧΣΑΑ του 2003.
Συγκεκριμένα ο σημαντικότατος αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας
Κηρίνθου, μίας από τις Ευβοϊκές πόλεις που συμμετείχαν στην Τρωϊκή
εκστρατεία (επιφανειακές έρευνες διενεργήθηκαν τα τελευταία δύο
χρόνια) έχει χωροθετηθεί (ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/1926/92/7-11-2000,/a. -
ΦΕΚ 1410/Β/17-11-2000 ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 ΥΑ
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/46836/2751/29-9-1998, ΦΕΚ 1182/Β/16-11-1998)
δεν συμπεριλαμβάνεται στο χάρτη Π2Δ.
Παρόμοια, οι χωροθετημένοι λόφοι Καστρί ή Λούτσας ΥΑ
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/46836/2751/29-9-1998 - ΦΕΚ 1182/Β/16-11-1998
και λόφος Καστρί Προκόπι ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28633/1735/14-11-
1997 - ΦΕΚ 1196/Β/31-12-1997 δεν καταγράφονται στο χάρτη ΠδΔ.
Η περιοχή GR2420003 «Κοιλάδα Προκοπίου και Δέλτα Ποταμού Kηρέα»
πληρεί όλα τα κριτήρια παρουσίας τύπων οικοτόπων και ειδών της
Οδηγίας 92/43/ΕΚ, σύμφωνα με μελέτη του LIFE 99, που είναι
αναρτημένη στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ και συμπεριλαμβάνεται στον
επιστημονικό κατάλογο NATURA 2000. Η περιοχή αυτή (GR2420003)
πληρει όλες τις προϋποθέσεις του νόμου για τη δημιουργία
Περιφερειακού Φυσικού Πάρκου (Ν.3937/2011) και για οικοτουριστική
ανάπτυξη, αυτός δε είναι και ο σχεδιασμός του Δήμου.
Οι υγρότοποι ποταμός Κυμασιώτης με κωδικό WWF EUB19, οι εκβολές
Αλμυρού ποταμού-Βάλτος στην Κρύα Βρύση με κωδ. WWF EUB16 δεν
συμπεριλαμβάνονται στο χάρτη Π2Δ. Στις 23/7/2011 ο Δήμος
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας ανέθεσε μελέτη (ΑΔΑ Β41ΣΩΛ5-
ΩΕ9) με τίτλο «Σύνταξη τεκμηριωμένης συνολικής πρότασης ιστορικών,
κοινωνικών και φυσικών στοιχείων για τη δημιουργία οικοτουριστικού
πάρκου στο σύνολο του Δήμου». Ο σκοπός της μελέτης είναι η
ανάδειξη, βελτίωση και προστασία του φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος των
οικισμών μέσω των προτεινόμενων έργων που θα καταλήξει η έρευνα –
εργασία και η προβολή τους σε σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος,
προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και να
καταστεί η ευρύτερη περιοχή πόλος έλξης των επισκεπτών.
Δ. Δεν συναρθρώνεται με την αναπτυξιακή στρατηγική της
Περιφέρειας και του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
Η πρόταση του σταδίου Β1 ΠΠΧΣΑΑ δε λαμβάνει υπόψη της τις
Στρατηγικές Προτεραιότητες της Περιφέρειας και του Δήμου:
• Στην σελίδα 22 του πρόσφατα ψηφισμένου Επιχειρησιακού
Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2012-2014 αναφέρεται:
(http://www.pste.gov.gr/images/files_old/20111228/strategy_plan_pste.p
df): «Κεντρικός προσανατολισμός της ΠΕ Εύβοιας είναι η επίλυση
περιβαλλοντικών προβλημάτων, προβλημάτων προσπελασιμότητας
αλλά και κατάλληλης προετοιμασίας για τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε η
13
Ενότητα να γίνει ελκυστική για επισκέπτες και νέους κατοίκους.
Παράλληλα επιλέγει να στρέψει το ενδιαφέρον στον τουρισμό και στις
υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα ή και έμμεσα με τον τουρισμό με
στόχο να δημιουργηθεί ένα Πρότυπο Τουριστικής Ανάπτυξης για όλη την
Ελλάδα. Η ανάπτυξη ενός προτύπου Τουριστικής Ανάπτυξης προσφέρει
προστιθέμενη αξία και δίνει και λύσεις άμεσες ή και έμμεσες σε χρόνια
προβλήματα της περιοχής ενώ ταυτόχρονα δίνει προοπτικές και διατηρεί
τον πληθυσμό στις εστίες του.»
• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2014 του Δήμου Μαντουδίου -
Λίμνης - Αγίας Άννας (σελίδα 233) «στοχεύει στην ώθηση της περιοχής
για να ενισχύσει την τουριστική / πολιτιστική / ιστορική αξία της με την
ολοκληρωμένη ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και τη δικτύωση με
αντίστοιχες πόλεις και εξειδικευμένους θεσμικούς φορείς». Το
πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει δυο μέτρα για την τοπική οικονομία και
απασχόληση: «Μέτρο 1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικής
οικονομίας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της τοπικής οικονομίας, με κίνητρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων,
του τουρισμού και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, και της προώθησης
και προβολής του τοπικού προϊόντος. Και Μέτρο 2. Ενίσχυση της
απασχόλησης: Η στήριξη της τοπικής αγοράς και της απασχόλησης έχει
αύξουσα βαρύτητα όχι μόνο για το Δήμο αλλά και ευρύτερα. Χρήζει
λοιπόν ιδιαίτερης προσοχής και ενδιαφέροντος ειδικότερα σε ότι αφορά
επιλεγμένες δράσεις που εμφανίζουν ισχυρή δυναμική».
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη
1. Το έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, αρίθμ. πρωτ. 18932/21.4.2014
2. Την εισήγηση του κ. Δημάρχου
3. Την άποψη του δημοτικού συμβούλου κ. Στεργίου Ιωάννη:
«Καλούμαστε να διατυπώσουμε τις απόψεις μας για ένα θέμα χωρίς
πρωτίστως να έχουμε λάβει γνώση για το περιεχόμενό του, αφού εισάγεται
για συζήτηση στην σημερινή συνεδρίαση με την μορφή του εκτάκτου θέματος.
Το αρμόδιο υπουργείο όφειλε να ακολουθήσει κατά την άποψή μας την
κατάθεση των απόψεων μέσω της διαβούλευσης από την βάση, ξεκινώντας
δηλαδή από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ως δημοτική παράταξη έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν
συνολικά την ανάπτυξη του Δήμου μας σε όλους τους τομείς. Προτάσεις που
εκφράζουν την βούληση της τοπικής μας κοινωνίας, προτάσεις που έχουν
υιοθετήσει και ενσωματώσει τις αποφάσεις των συμβουλίων των Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου μας και έχουν ακουστεί και διατυπωθεί σε μια σειρά
αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου (206/2014 – 238/2014 – 239/2014).
Κατά συνέπεια αυτές είναι που υποστηρίζουμε και καταθέτουμε και σήμερα
για να ληφθούν υπόψη για το Β1 στάδιο της μελέτης «Αξιολόγηση,
Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Α)Υιοθετεί τις απόψεις του Δημάρχου όσο αφορά τις αναλήθειες και
σκόπιμες ανακρίβειες που δημιουργούν πλασματικό χωροταξικό
14
προηγούμενο και λεπτομερώς αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης
απόφασης
Με ψήφους 15 υπέρ – 7 κατά
Μειοψηφούντων των κ.κ. Στεργίου Ιωάννη,Ψαρρού Ελπίδας,Καντζούρα
Ιωάννη,Φλώκου-Κωνσταντάκη Σοφίας,Κανελλόπουλου Ιωάννη,Μουργιά
Ιωάννη,Στέφου Κυριακής
Β)να ενσωματωθούν και υιοθετηθούν οι απόψεις του δημοτικού συμβουλίου
με την ξεκάθαρη άρνησή του για χωροθέτηση ΕΠΠΑ τύπου Α’ στο Μαντούδι
και πρότασή για ΕΠΠΑ τύπου Β’ όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στις
υπ’αριθμ.238/2014 και 239/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με ψήφους 15 υπέρ - 7 κατά
Μειοψηφούντων των κ.κ Στεργίου Ιωάννη, Στέφου Κυριακής,Ψαρρού
Ελπίδας, Φλώκου-Κωνσταντάκη Σοφίας -Καντζούρα Ιωάννη,Μουργιά Ιωάννη,
Κανελλόπουλου Ιωάννη ,οι οποίοι εμμένουν στις αρχικές τους θέσεις όπως
αυτές αναφέρονται στις αρίθμ. 206/2014, 238/2014 και 239/2014 αποφάσεις
δημοτικού συμβουλίου ,προκειμένου να ληφθούν υπόψη για το Β1 στάδιο της
μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς

Ελλάδας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου