Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Απορίφθηκε η προσφυγή κατά της ΒΙΠΕ στο Μαντούδι!!! - Καταγγελία για παράβαση καθήκοντος!

Απορρίφθηκε η προσφυγή  20 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαντουδίου– Λίμνης–Αγίας Άννας κατά της  απόφασης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το Β1 του ΓΠΣ Κηρέως το οποίο παρα τις αντίθετες  απόψεις των μελετητών είχε συμπεριλάβει σκοπίμως και παρατύπως κτην δημιουργία ΒΙΠΕ στο Μαντούδι.

Η προσφυγή κρίθηκε  απαράδεκτη σύμφωνα με το σκεπτικό ότι η έγκριση του Β1 σταδίου της μελέτης του ΓΠΣ από την Προϊσταμένη Αρχή είναι διοικητική πράξη,που αφορά ενδιάμεσο στάδιο της μελέτης. Σύμφωνα με το σκεπτικό του ασκούντος καθήκοντα Γ.Γ.  της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. η προσβαλλόμενη απόφαση είναι μη εκτελεστή διοικητική πράξη , συνεπώς δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα και δεν υπόκειται σε προσφυγή του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010
Σύμφωνα με το 227 του Ν. 3852/2010 "Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής."

Η απόφαση αυτή μπορεί να προσβληθεί  στο αρμόδιο δικαστήριο με το ένδικο βοήθημα, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 230 παρ. 3 του Ν.3852/2010)

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Tην πρόσφατη απόφαση της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρ/κου Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας που εγκρίνει το  Β1 στάδιο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κηρέως προσέβαλλαν  στην Αποκεντρωμένη διοίκηση  20 από τους   27 συνολικά Δημοτικούς Συμβούλους του δήμου μας.  Η απόφαση της  Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρ/κου Σχεδιασμού  πρότεινε παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δημ. Συμβ.  ΕΠ.ΠΑ. τύπου Α, (ΒΙΠΕ) και με την επιπλέον  απαγόρευση  χρήσης στερεών καυσίμων, χωρίς οποιαδήποτε άλλη αναφορά στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
Παράλληλα καταργώντας κάθε  χωροθέτηση για τουριστική ανάπτυξη προσπαθούσε πλασματικά να δημιουργήσει μια συμβατότητα με το Επιχειρηματικού  Πάρκου Υψηλής Ρύπανσης (ΒΙΠΕ) που  παράτυπα  προωθούν στην περιοχή παρά της έντονες αντιρρήσεις των μελετητών και τα ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας.

Οι προσφεύγοντες αναφέρουν χαρακτηριστικά:

"Παρά την σαφή διατύπωση της βούλησης του Δήμου όπως αυτή εκφράζεται με τις παραπάνω αποφάσεις, τα αρμόδια όργανα ελέγχου της μελέτης, ασκώντας καταχρηστική εξουσία, εξέδωσαν τη ζημιογώνα για τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου απόφαση έγκρισης του Β1 σταδίου αδιαφορώντας πλήρως για τις απόψεις του Κυρίου του Έργου για λογαριασμό του οποίου εκπονείται η μελέτη.  Με τη μεθοδολογία αυτή οι συμμετέχοντες στην έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης εξυπηρετούν εξ αντικειμένου τα συμφέροντα ιδιωτών και όχι των δημοτών, γεγονός που συνιστά και παράβαση καθήκοντος."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου