Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΔΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Το σύνολο των εδρών του Περιφερειακού Συμβουλίου κατανέμονται στους Συνδυασμούς που μετείχαν στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν. 

Η διαδικασία για την κατανομή των εδρών περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
Βήμα 1ο : Υπολογισμός εκλογικού μέτρου Περιφερειακού Συμβουλίου
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στο σύνολο της Περιφέρειας όλοι μαζί οι Συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. (Για τις έδρες κάθε Περιφερειακού Συμβουλίου βλ. αρχείο στο τέλος).
Βήμα 2ο : Κατανομή εδρών
Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε Συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Βήμα 3ο : Κατανομή αδιάθετων εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι Συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των Συνδυασμών, ανεξαρτήτως εάν έλαβαν ή όχι έδρα κατά την προηγούμενη διαδικασία, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους:
  • Οι Συνδυασμοί ταξινομούνται κατά φθίνουσα σειρά ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα τους.
  • Οι έδρες κατανέμονται ανά μία σε κάθε Συνδυασμό ξεκινώντας από το Συνδυασμό με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο και συνεχίζοντας κατά φθίνουσα σειρά.
  • Μεταξύ Συνδυασμών που έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση.
Βήμα 4ο: Κατανομή αδιάθετων εδρών με βάση τα έγκυρα ψηφοδέλτια
Αν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία, σε όλους τους Συνδυασμούς, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του Συνδυασμού.
Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων Συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο Δικαστήριο.
(Κατανομή εδρών Περιφερειακού Συμβουλίου σε περίπτωση ανακήρυξης ενός μόνο Συνδυασμού:  Εάν έχει ανακηρυχθεί μόνο ένας ΣυνδυασμόςΥποψήφιων, τότε όλες οι έδρες του Περιφερειακού Συμβουλίου κατανέμονται στο Συνδυασμό αυτό. Οι Υποψήφιοι ταξινομούνται ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει και καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όσοι δεν καταλάβουν θέση κατά τα προηγούμενα, εκλέγονται αναπληρωματικοί κατά την ίδια σειρά).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (αρ.140 του ν.3852/2010, ως ισχύει)
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οι έδρες που έλαβε συνολικά κάθε Συνδυασμός σύμφωνα με τη διαδικασία του πρώτου σταδίου, κατανέμονται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με την παρακάτω διαδικασία.
Σημειώνουμε ότι στη διαδικασία συμμετέχουν μόνο οι Συνδυασμοί που δικαιούνται έδρες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρώτο στάδιο.
Βήμα 1ο: Κατανομή μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών
Η κατανομή ξεκινά από τις τυχόν μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες της Περιφέρειας. Η έδρα κάθε μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδίδεται στον Συνδυασμό που έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.
– Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων Συνδυασμών, την έδρα τη δικαιούται ο μικρότερος σε εκλογική δύναμη Συνδυασμός σε όλη τη Περιφέρεια.
– Σε περίπτωση που με την παραπάνω κατανομή κάποιος Συνδυασμός λάβει περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το αρ.138, αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από τη μονοεδρική εκλογική περιφέρεια που ο Συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
– Εάν παραμείνουν αδιάθετες έδρες μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών απονέμονται στον δεύτερο σε εκλογική δύναμη Συνδυασμό στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.
– Εάν κάποιος Συνδυασμός λάβει περισσότερες έδρες από όσες δικαιούται, αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από τη μονοεδρική εκλογική περιφέρεια στις οποίες ο Συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
– Εάν απαιτηθεί, δηλαδή εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες έδρες, η διαδικασία επαναλαμβάνεται και με τους επόμενους Συνδυασμούς κατά σειρά εκλογικής δύναμης στην οικεία εκλογική περιφέρεια μέχρι να κατανεμηθούν όλες οι μονοεδρικές.
Βήμα 2ο : Υπολογισμός εκλογικού μέτρου Συνδυασμού
Το εκλογικό μέτρο του Συνδυασμού ορίζεται ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων του Συνδυασμού στο σύνολο της Περιφέρειας προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει σύμφωνα με το πρώτο στάδιο. Το πηλίκο, μετά την παράλειψη του κλάσματος, προσαυξάνεται κατά μία μονάδα.
Βήμα 3ο : Κατανομή εδρών με βάση το εκλογικό μέτρο του Συνδυασμού
Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του κάθε Συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο Συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Αρχίζοντας από το μικρότερο σε εκλογική δύναμη Συνδυασμό στο σύνολο της Περιφέρειας, και συνεχίζοντας κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης, στο Συνδυασμό αποδίδονται από κάθε εκλογική περιφέρεια όλες οι διαθέσιμες έδρες που δικαιούται, και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της Περιφέρειας.
– Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο Συνδυασμό κατακυρώνονται μόνο οι διαθέσιμες έδρες.
– Αν, μετά την παραπάνω διαδικασία, κάποιος Συνδυασμός έχει λάβει συνολικά περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το αρ.138, αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από την εκλογική περιφέρεια, στην οποία ο Συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι μονοεδρικές.
Βήμα 4ο : Κατανομή αδιάθετων εδρών με βάση το αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων
Αν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των βημάτων 1-3 υπάρχουν αδιάθετες έδρες και Συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το αρ.138:
Ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη στο σύνολο της Περιφέρειας Συνδυασμό που δικαιούται να καταλάβει έδρα, διατίθενται οι διαθέσιμες έδρες ανά μία από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου αυτός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.
Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλους τους Συνδυασμούς που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, κατ` αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης.
Βήμα 5ο: Κατανομή αδιάθετων εδρών με βάση την εκλογική δύναμη του Συνδυασμού στην περιφέρεια
Αν, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βήματος 4, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες με αδιάθετες έδρες και Συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το αρ.138:
Ξεκινώντας από την μεγαλύτερη σε αριθμό εδρών εκλογική περιφέρεια και επί όμοιων από εκείνη που έχει συνολικά τις περισσότερες έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας με φθίνουσα σειρά, απονέμεται ανά μία αδιάθετη έδρα στο Συνδυασμό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά στην εκλογική περιφέρεια η διαδικασία επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμες έδρες ή οι Συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το αρ.138.
Έδρες που μετά την εξάντληση των δικαιούμενων να καταλάβουν έδρα Συνδυασμών παραμένουν αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά παραμένουν κενές.
Οι έδρες που κατανέμονται σε κάθε στάδιο των βημάτων 1-5 αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής περιφέρειας
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Μετά την κατανομή των εδρών στους Συνδυασμούς, τακτικοί Περιφερειακοί Σύμβουλοι εκλέγονται, ανά εκλογική περιφέρεια, από τους Υποψήφιους κάθε Συνδυασμού,αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια με βάση την πρώτη ψηφοφορία.
Οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες των λοιπών πλην του επιτυχόντος Συνδυασμών, θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες Σύμβουλοι των Συνδυασμών τους. Σε περίπτωση που ο Συνδυασμός καταλαμβάνει έδρες σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας, όπου ο Συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθμού εδρών σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, τότε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης λαμβάνει την έδρα αυτής όπου ο Συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες ψήφους, και σε περίπτωση ίσου αριθμού ψήφων σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες διενεργείται κλήρωση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, που ανακήρυξε τα τακτικά μέλη.
Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων Συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών Συμβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας, με τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν.
Αν οι Υποψήφιοι του ίδιου Συνδυασμού ισοψηφήσουν σε οποιαδήποτε σειρά κατάταξης, το αρμόδιο Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου