Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021

Αναφορά της Κατ. Μπατζελή στην ΕΑΔ... "Πρέπει να ερευνηθούν οι ευθύνες της Περιφερειακής Αρχής και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Εύβοιας"!! (δείτε)


Η Κ. Μπατζελή ζητά με αναφορά της προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Θεσσαλίας και Στερεάς, την διερεύνηση του τρόπου εκτέλεσης εργων και μελετών στην Εύβοια.


Κι αυτό διότι διαπιστώνονται σημαντικές παραλείψεις της Διοίκησης και ειδικότερα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ευβοίας.

Ομοίως πρέπει να ερευνηθούν οι ευθύνες της Περιφερειακής Αρχής για την ελλιπή άσκηση εποπτείας στις υπηρεσίες ιδίως της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Εύβοιας.

Τι είναι η ΕΑΔ
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ιδρύθηκε με τον νόμο 4622/2019 (Α' 133). Στα άρθρα 82-103 και 118-119 ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας της. Η Αρχή αναλαμβάνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων πέντε βασικών ελεγκτικών δημόσιων φορέων (Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Μεταφορών), καθώς και της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς.


Η Κατ. Μπατζελή αναφέρει:

«Δυστυχώς αν και έχουν κατανεμηθεί στην ΠΕ Ευβοίας τα 118.290.094 ευρώ από το συνολικό κονδύλι των 131.726.895ευρώ των εκτάκτων αναγκών που διατέθηκαν στην Περιφέρεια μας μέχρι 31-12-2020, δεν έχουν ολοκληρωθεί έργα και παρεμβάσεις ούτε καν εκείνων από την θεομηνία του «Ζορμπά», το 2018. Όσο δε αφορά τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 3 Σεπτέμβρη 2020,για την επούλωση του καταστροφικού περάσματος της «Θάλειας», τελείωσαν μόνο την διαγωνιστική διαδικασία χωρίς δημοσιοποίηση και εκ των υστέρων διαπιστώνεται αλλά και «ανακοινώνεται», ότι δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες και επικαιροποιημένες μελέτες οριοθέτησης του κυριότερου τμήματος του Λήλαντα ποταμού.

Επαναλαμβάνουμε ότι: «η Περιφερειακή Αρχή δια των αρμοδίων αιρετών εκπροσώπων της αλλά και των υπηρεσιακών παραγόντων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας διαβεβαίωνε, ότι η μελέτη έχει ολοκληρωθεί.

Ειδικότερα υποσχέθηκαν στους πολίτες ότι την άνοιξη του 2021, θα είναι έτοιμη η μελέτη της οριοθέτησης του ποταμού και το καλοκαίρι του ίδιου έτους θα ξεκινήσουν τα αντιπλημμυρικά έργα.»

Ζητούμε ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ η ύπαρξη «νέας μελέτης» για την οριοθέτηση του Λήλαντα, ικανής και αναγκαίας συνθήκης βάσει της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, η εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών Ευβοίας και η απόφαση θεσμικού οργάνου για την ένταξη της και χρηματοδότηση της βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται, ώστε να υλοποιηθούν άμεσα και καθ ολοκληρία οι παρεμβάσεις που αποφασίστηκαν στην συνεδρίαση του 8ου Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 3 Σεπτεμβρίου 2020.

Να επισημανθεί δε ότι χρηματοδότηση μίας «νέας μελέτης ή επικαιροποιημένης» πρέπει να συναποφασιστεί και να χρηματοδοτηθεί από άλλους δημόσιους πόρους εκτός εκείνων των εκτάκτων αναγκών. Μια τέτοια επιλογή μπορεί να είναι και εις βάρος άλλων περιφερικών ενοτήτων και έργων σε αυτές σε μια δε πολύ κρίσιμη περίοδο.

Επίσης προσφεύγουμε διότι «Διαπιστώνεται εκ του αποτελέσματος ότι οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των αναθέσεων τόσο των δέκα (10) υποέργων για την αποκατάσταση ζημιών από την θεομηνία «Ζορμπάς» όσο και των δέκα οκτώ (18) υποέργων για την αποκατάσταση ζημιών από την θεομηνία «Θάλεια» πέρα και έξω αν είναι ή όχι στο σύνολο τους ανάλογες του επείγοντος χαρακτήρα της διαδικασίας ,οι ρυθμοί εξέλιξης τους είναι παντελώς δυσανάλογοι με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών αποκατάστασης και εκθέτουν και το θεσμό απέναντι στην ίδια την πληττόμενη κοινωνία».

Κλείνοντας η κα Μπατζελή τονίζει: «Η προσωπική ασφάλεια και διασφάλιση των περιουσιών των συμπολιτών μας ,η προετοιμασία των περιοχών μας για την αντιμετώπιση εντόνων καιρικών φαινόμενων με ουσιαστικά έργα υποδομής , η άσκηση χρηστής διοίκησης ,η άμεση, διαφανής και αποτελεσματική απορρόφηση των δημόσιων πόρων, είναι το κύριο μέλημα μας. Η διακυβέρνηση και δη η τοπική και περιφερειακή χρειάζονται ετοιμότητα, σχεδιασμό, και διαφάνεια».

Η ΑΝΑΦΟΡΑΑΝΑΦΟΡΑ

Της Περιφερειακής Παράταξης: «πατρίδα μας η Στερεά» Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Δια της επικεφαλής της, Αικατερίνης Μπατζελή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Με την παρούσα αναφορά ζητάμε -ως έχοντες άμεσο, προσωπικό και ισχύον έννομο συμφέρον ως Περιφερειακοί Σύμβουλοι και Περιφερειακή Παράταξη την οποία ως επικεφαλής εκπροσωπώ νομίμως- την διερεύνηση δύο κρίσιμων συναφών ζητημάτων που αφορούν την διαχείριση έργων και μελετών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.Α. Μείζονος ενδιαφέροντος είναι η διερεύνηση της υπόθεσης που αναφέρεται στην προώθηση και ολοκλήρωση της μελέτης: Οριοθέτηση χειμάρρων – Αντιπλημμυρικά έργα Νότιας Εύβοιας , στο τμήμα που αφορά τον Λήλαντα ποταμό (εκβολή Λήλαντα μέχρι την γέφυρα Ψυχικού), καθότι διαπιστώνονται τραγικές παραλείψεις της Διοίκησης και ειδικότερα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ευβοίας για την ολοκλήρωση της ως άνω μελέτης, η οποία αποτελεί την προϋπόθεση για την κατασκευή των αναγκαίων έργων ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας στο ποταμό Λήλαντα και ιδίως στην κατοικημένη περιοχή από την γέφυρα Βασιλικού έως τις εκβολές, περιοχή στην οποία κατά την θεομηνία «Θάλεια» (8- 9 Αυγούστου 2021) θρηνήσαμε την απώλεια και ανθρώπινων ζωών.

Β. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατ΄εξακολούθηση προβαίνει στην ανάθεση συμβάσεων έργων με τη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, ήτοι «με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» επικαλούμενη τον λόγο της περίπτωσης γ΄της παρ.2 του ως άνω άρθρου 32 όπου ορίζεται ότι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση εφαρμόζεται και « γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση».

Διαπιστώνεται όμως εκ του αποτελέσματος ότι οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των αναθέσεων τόσο των δέκα (10) υποέργων για την αποκατάσταση ζημιών από την θεομηνία «Ζορμπάς» όσο και των δέκα οκτώ (18) υποέργων για την αποκατάσταση ζημιών από την θεομηνία «Θάλεια» δεν είναι στο σύνολο τους ανάλογες του επείγοντος χαρακτήρα της διαδικασίας και κυρίως οι ρυθμοί εξέλιξης των έργων είναι παντελώς δυσανάλογοι με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών αποκατάστασης.

Κατόπιν αυτών θεμελιώνεται η πιθανότητα η επιλογή της διαδικασίας να μην αναποκρίνεται παρά μόνο κατ΄επίφαση στις προϋποθέσεις του στοιχ. γ άρθρου 32 περ. 2. Ν.4412/2016 όπως ισχύει και ως εκ τούτου να «καταστρατηγείται» η διαδικασία προκειμένου να αποφεύγεται η διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου