Τρίτη 21 Μαΐου 2019

Τότε χάθηκε η πραγματική ευκαιρία απόκτησης του οικοπέδου ΔΑΡΙΓΚ!! Την έκανε ..γυριστή ο Ζεμπίλης!!!

Επειδή πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία για το οικόπεδο της ΔΑΡΙΓΚ, και πολλοί από τους συμμετέχοντες στην αντιπαράθεση έχουν "επιλεκτική μνήμη", τους θυμίζουμε πότε χάθηκε η μεγαλη ευκαιρία.

Από τις αρχές του 2012 είχε αρχίσει διαβούλευση μεταξύ του τότε Δημάρχου Θαν. Ζεμπίλη και του Αντιπεριφερειάρχη Θαν. Μπουραντά να χρηματοδοτήσουν από κοινού την απόκτηση του οικοπέδου.

Οι συζητήσεις κατέληξαν σε συμφωνία, και έτσι ο Θαν. Μπουραντάς εισάγει το θέμα στην οικονομική επιτροπή και παιρνει θετική απόφαση για εκταμίευση δανείου 4.000.000 ευρώ.

Εις μάτην όμως περίμενε από τον Ζεμπίλη να κάνει την αντίστοιχη ενέργεια, διότι ο τότε Δήμαρχος Χαλκιδέων (συμετεχούσης και της κας Βάκα) την έκανε ...γυριστή!!

Ηταν λοιπόν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να μην αναλάβει μόνο ο Δήμος το οικονομικό βάρος της αγοράς και να το μοιραστεί με την Περιφέρεια!!

Δείτε την (τότε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας που είχε δημοσιευτεί και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.....


                                                         ΑΔΑ: Β4ΒΒ7ΛΗ-04Ψ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
του άρθρου 175 του ν.3852/2010
                                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 21ης Μαρτίου 2012
Αριθμός Πρακτικού 8
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις 21 Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 1/2011 (αρ.πρ.1/2-1-2011) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά από την 389/16-3-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
............................................................................................................                           
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση λήψης δανείου για την αγορά του ακινήτου ΑΒΝΕ Ο. ΔΑΡΙΓΚ στην Χαλκίδα.
Ο Πρόεδρος παρείχε διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. 285/19-3-12 εισηγήσεώς του προς την Επιτροπή, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, προκειμένου στη συνέχεια να εισαχθεί προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στις 28-3-2012.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την λήψη δανείου, ύψους 4 εκ. € με το χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο, από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, ή από τις Τράπεζες, το οποίο θα πρέπει να εξοφληθεί μέσα σε τρία (3) χρόνια, προκειμένου να αποκτηθεί στον επικείμενο πλειστηριασμό, το ακίνητο της ΑΒΝΕ Ο. ΔΑΡΙΓΚ, από τον Δήμο Χαλκιδέων και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου για κάθε φορέα.
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος δεν συμφωνεί με την σύναψη δανείου και θεωρεί ότι πρέπει να γίνει αναγκαστική απαλλοτρίωση του εν λόγω ακινήτου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 240

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των έκτακτων θεμάτων λύεται η παρούσα συνεδρίαση.
Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως:


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΤΑ ΜΕΛΗ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθ. Μπουραντάς        Ζιώγας Γεώργιος                          Ιππολύτη Μπαλκούρα                                                                Λετώνης Ιωάννης
                                          Παρχαρίδης Παναγιώτης
                   Σκλαπάνης Ταξιάρχης
             Τουσιάδης Θωμάς
                                           Χρονάς Αναστάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου