Δευτέρα 20 Μαΐου 2019

Αύριο το πρωί η πρώτη από τις δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το δάνειο που ζήτησε ο Δήμαρχος! Ποιοί ειναι οι όροι του Ταμείου...

Η περιπέτεια στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος Λίμνης-Μαντουδίου και Αγ. Αννας συνεχίζεται, ενώ το Ταμείο Παρακαταθηκών έθεσε τους όρους για την εκταμίευση του Δανείου στον Δήμο.
Αύριο εκτάκτως συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Τρίτη 21 Μαΐου 2019, ώρα 12.00, ύστερα από το αρίθμ. πρωτ. 4535/17-5-2019 αίτημα κ. Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 2 & 5 του Ν. 4555/2018 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το πιο κάτω θέμα:

«Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου για τη χρηματοδότηση χρεών του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Νομού Ευβοίας, που προέρχεται από πάσης φύσεως δαπάνες, για κάλυψη μέρους του ποσού που υπολείπεται για ισοσκέλιση προϋπολογισμού 2019,σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 της από 26-8-2015 ΠΝΤ, που κυρώθηκε με το ν.4350/2013.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την προώθηση της διαδικασίας κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Τι ζητάει το Ταμείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
Της 3684 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων της 16ης Μαΐου 2019 
ΘΕΜΑ 7 : «Χρηµατοδότηση χρεών του ∆ήµου Μαντουδίου - Λίµνης Αγίας Άννας Ν. 
Ευβοίας, που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, για κάλυψη µέρους του ποσού 
που υπολείπεται για ισοσκέλιση προϋπολογισµού 2019, σε εφαρµογή των διατάξεων του 
άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A/11-5-2015), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 
της από 26.8.2015 ΠΝΠ, που κυρώθηκε µε το Ν.4350/2015.»
Μετά την ανάπτυξη και διεξοδική συζήτηση του θέµατος µεταξύ των µελών 
του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη : 
1. Το αίτηµα του ∆ήµου για την χορήγηση δανείου για τη χρηµατοδότηση των 
χρεών του, που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, για ισοσκέλιση 
προϋπολογισµού 2019. 
2. Την απροθυµία της αγοράς να χρηµατοδοτήσει το εν λόγω δάνειο. 
3. Τη σκοπιµότητα του δανείου. 
4. Την αξιολόγηση της βιωσιµότητας & της ορθολογικής οργάνωσης . 
5. Την πιστοληπτική ικανότητα του ∆ήµου. 
6. Τη δανειοληπτική ικανότητα βάσει του ύψους των διερχοµένων εσόδων ΚΑΠ 
έτους 2018. 
7. Τους όρους χορήγησης του δανείου σύµφωνα µε το Π∆ 169/2013. 
8. Την κανονική εξυπηρέτηση των ήδη χορηγηθέντων δανείων του ∆ήµου.
9. Τα υποβληθέντα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές 
διατάξεις, 


Αποδέχεται την εισήγηση και οµόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τη χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού € 599.939,31 στο ∆ήµο Μαντουδίου - Λίµνης Αγίας 
Άννας Ν. Ευβοίας, για τη χρηµατοδότηση χρεών που προέρχονται από πάσης φύσεως 
δαπάνες, για κάλυψη µέρους του ποσού που υπολείπεται για ισοσκέλιση προϋπολογισµού 
2019, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A/11-5-
2015), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 της από 26.8.2015 ΠΝΠ, που κυρώθηκε µε το 
Ν.4350/2015, µε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις : 
Όροι και προϋποθέσεις : 


∆ιάρκεια εξυπηρέτησης :
∆έκα [10] έτη κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor 6 µηνών + Περιθώριο κέρδους 4,30%, 
Ως Euribor νοείται το επιτόκιο, όπως αυτό δηµοσιεύεται 
στις 11:00 π.µ. ώρα Βρυξελλών κατά την ηµεροµηνία 
που συµπίπτει µε 2 (δύο) Σχετικές Εργάσιµες Ηµέρες 
πριν την πρώτη ηµέρα της σχετικής περιόδου, στη 
σελίδα του Reuters EURIBOR 01 ή σε οποιαδήποτε άλλη
σελίδα αντικατάστασής της. 
Αν η τιµή του Euribor είναι µικρότερη του µηδενός (0) 
τότε θα υπολογιστεί στο µηδέν 0). 


Επιτόκιο χορήγησης: :
Ενδεικτικό επιτόκιο [3-5-2019] : 

4,30 % : Κυµαινόµενο επιτόκιο + Euribor 6 µηνών: -
0.230% + Περιθώριο κέρδους 4,30%. 

Έναρξη εξυπηρέτησης δανείου : 1/1 του επόµενου της συνοµολόγησης έτους 

Πριν την εκταµίευση του δανείου: 
Να προσκοµιστεί η απόφαση έγκρισης του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 


Εκταµίευση του δανείου : 
1] Η εκταµίευση του δανείου θα γίνεται σταδιακά. 
2] Η πρώτη εκταµίευση θα γίνει έπειτα από αίτηµα του 
∆ήµου το οποίο θα συνοδεύεται από κατάσταση των 
προς εξόφληση οφειλών. Σε κάθε εκταµίευση µετά την 
πρώτη θα προσκοµίζεται βεβαίωση υπογεγραµµένη απότον Οικονοµικό ∆ιευθυντή του ∆ήµου και από ορκωτό ελεγκτή λογιστή όπου θα πιστοποιείται ότι εξοφλήθησαν 

οι οφειλές της προηγούµενης εκταµίευσης. 

∆ικαιώµατα: 10.000,00 € 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΡΗΓΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου