Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΠΑΝ. : "Μετά την επεξεργασία των προτάσεων, μόνη οδός η μεταφορά των σκουπιδιών. Ο ΧΥΤΑ κλείνει τον Αύγουστο!"! Δείτε ολο το κείμενο της εισήγησης πρός την Γ.Σ. (ακούστε)


Αυτή είναι η εισήγηση της Επιτροπής πρός την Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ στις 27/6 οπου αναμένεται (εκτός απροόπτου) να ληφθεί τελεσίδικα η απόφαση για το .."μέλλον" των σκουπιδιών της ΝοτιοΚεντρικής Εύβοιας!


Ο Πρόεδρος της επιτροπής και Δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής μίλησε στο ΡΑΔΙΟ1 και τον Μάνο Παπαμακάριο αναλύοντας τα στοιχεία που συνθέτουν την πρόταση, αφού ο ΧΥΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ τέλη Αυγούστου.

Ακούστε τα οσα ενδιαφέροντα λέει....


ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ πρός την Γενική Συνέλευση...

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Εισαγωγή :

Σε συνέχεια της από 3.6.2022 επιστολής του Προέδρου της Επιτροπής Διερεύνησης προτάσεων για την ασφαλή διάθεση απορριμμάτων των Δήμων της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας, κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, Δημάρχου Δελφών, απεστάλησαν έγγραφα με προτάσεις από τέσσερις Δημάρχους, ήτοι :

ü  Χαλκιδέων

ü  Ερέτριας

ü  Διρφύων – Μεσσαπίων

ü  Αλιάρτου – Θεσπιέων

Οι Υπηρεσίες του ΦοΔΣΑ, αφού επεξεργάστηκαν το σύνολο των προτάσεων κάθε Δήμου, συντάσσουν την κάτωθι τεχνική έκθεση για την αξιολόγηση τους, λαμβάνοντας ως δεδομένα την δυναμικότητα των εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ που λειτουργεί ο φορέας καθώς και την τήρηση της νομιμότητας ως προς τη λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων ευθύνης του ΦοΔΣΑ:

1.     ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Πρόταση :

Ανακατανομή της μεταφοράς και εξυπηρέτησης των Δήμων στους ΧΥΤΑ, αρμοδιότητας ΦοΔΣΑ και συγκεκριμένα στον Δήμο Χαλκιδέων εκτιμούμε ότι τα απορρίμματά μας (ΑΣΑ) θα ανέρχονται ετησίως σε 46.000 τόνους και ζητούμε η μισή ποσότητα των απορριμμάτων αυτών να εξυπηρετούνται στο ΧΥΤΑ Θήβας και η άλλη μισή να εξυπηρετούνται από τη ΜΕΑ Θήβας, η οποία όπως μας έχετε ενημερώσει θα ξεκινήσει από 01/09/2022.

Προκειμένου ο ΧΥΤΑ Θήβας να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί τις ανωτέρω ποσότητες, θα πρέπει οι Δήμοι Λοκρών και Αλιάρτου Θεσπιέων να εξυπηρετούνται πλέον από τον ΧΥΤΑ Άμφισσας.

Η ανωτέρω πρόταση έχει ως γνώμονα τη δίκαιη χιλιομετρική κατανομή στους Δήμους, ως προς τα δρομολόγια μεταφοράς των απορριμμάτων τους.

Απάντηση :

1.      Για τη ΜΕΑ Θήβας δεν γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο έναρξης της λειτουργίας της. Η ημερομηνία της 1ης Σεπτεμβρίου 2022 βάσει του τρέχοντος χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, θα επιβεβαιωθεί ή όχι το επόμενο διάστημα ανάλογα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών και των σχετικών εγκρίσεων των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας.

Η οριστική παραλαβή της ΜΕΑ Θήβας θα πραγματοποιηθεί μετά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί στη συμβατική υποχρέωση της αναδόχου κοινοπραξίας.

2.      H MEA Θήβας ως συγχρηματοδοτούμενο έργο, υπάγεται στους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνεται ότι βάσει της κοινοτικής & εθνικής νομοθεσίας, μια πράξη που περιλαμβάνει επένδυση σε υποδομή επιστρέφει την συνεισφορά των Ταμείων, εάν εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο, υπόκειται σε οποιοδήποτε ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση της, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησής της, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπονόμευση των αρχικών στόχων της.

Η πρόταση για την τροποποίηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού της ΜΕΑ Θήβας την παρούσα χρονική στιγμή συνιστά ουσιαστική μεταβολή και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ανάκτησης των συγχρηματοδοτούμενων δαπανών της Πράξης από τον Φορέα, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά (ύψους περίπου 17 εκ).

3.      Ο ΧΥΤΑ Θήβας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το συγχρηματοδοτούμενο έργο ΜΕΑ Θήβας και τους τρεις (3) Δήμους που θα εξυπηρετούνται από αυτό. Η διαχείριση των αποβλήτων των 3 Δήμων (Θήβα, Αλίαρτος, Τανάγρα) στις εγκαταστάσεις της Θήβας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία του έργου, το οποίο σχεδιάστηκε και συγχρηματοδοτήθηκε για αυτό το σκοπό.

4.      Εξαιτίας της περιορισμένης χωρητικότητάς του (Συν. Πίνακας), ο ΧΥΤΑ Θήβας δεν έχει τη δυνατότητα παραλαβής επιπλέον ποσοτήτων απορριμμάτων άλλων Δήμων. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΧΥΤΑ Θήβας θα κορεστεί πολύ σύντομα με αποτέλεσμα να μη τηρηθούν οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τους όρους της Απόφασης ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης της ΜΕΑ Θήβας

5.      Έχει ήδη κατατεθεί ΜΠΕ στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή που περιγράφει ότι ο Δήμος Λοκρών εξυπηρετείται από το ΧΥΤΑ Θήβας και η περιβαλλοντική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εν λόγω ΜΠΕ περιλαμβάνει την ΟΕΔΑ Θήβας (ΜΕΑ & υφιστάμενος ΧΥΤ) καθώς και το Γ Κύτταρο Θήβας. Οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων την παρούσα φάση επιφέρει καθυστερήσεις στην έκδοση της ενιαίας ΑΕΠΟ του έργου που αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη χρηματοδότηση-δημοπράτηση του έργου της επέκτασης του ΧΥΤ Θήβας.

Επομένως :

v  Η ΜΕΑ Θήβας δεν μπορεί, να εξυπηρετήσει επιπλέον ποσότητες και άλλους Δήμους πλην των προβλεπόμενων.

v  Ο ΧΥΤΑ Θήβας είναι περιορισμένης χωρητικότητας (Συν. Πίνακας) και σε περίπτωση κορεσμού, πέραν των λειτουργικών προβλημάτων,  δημιουργείται κίνδυνος να επιβαρυνθεί ο ΦοΔΣΑ με το σύνολο της χρηματοδοτούμενης δαπάνης κατασκευής του έργου της ΜΕΑ Θήβας.

v  Οι Δήμοι Αλιάρτου – Θεσπιέων  & Λοκρών δεν μπορούν να μετακινηθούν, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

 

2.     ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Πρόταση : Συνέχιση της μεταφοράς τόσο των απορριμμάτων όσο και των υπολειμμάτων του Δήμου στο ΧΥΤΑ Χαλκίδας μέχρι πλήρους κορεσμού του.

Απάντηση :

1.      Ο ΧΥΤΑ Χαλκίδας σύμφωνα με την ΑΕΠΟ έχει κορεστεί στις 31 Μαρτίου 2021.

2.      Εξακολουθεί να λειτουργεί, κατά παράβαση της ΑΕΠΟ  και της ισχύουσας νομοθεσίας , με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του ΦοΔΣΑ, έως την συμπλήρωση ποσότητας 111.600 tn, με προβλεπόμενο χρόνο περίπου τέλος Αυγούστου.

3.      Έως τη συμπλήρωση των 111.600 tn, ο ΧΥΤΑ Χαλκίδας θα λειτουργεί για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων των Δήμων της Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας.

Πρόταση : Μετά το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Χαλκίδας και έως ότου λειτουργήσει η ΜΕΑ και ο ΧΥΤΥ Χαλκίδας, τα απορρίμματα και υπολείμματα να μεταφέρονται στη Θήβα (ΧΥΤΑ ή ΜΕΑ) με μέριμνα του Δήμου.

Απάντηση :

1.      Για τη ΜΕΑ Θήβας δεν γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο έναρξης της λειτουργίας της. Η ημερομηνία της 1ης Σεπτεμβρίου 2022 βάσει του τρέχοντος χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, θα επιβεβαιωθεί ή όχι το επόμενο διάστημα ανάλογα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών και των σχετικών εγκρίσεων των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας.

Η οριστική παραλαβή της ΜΕΑ Θήβας θα πραγματοποιηθεί μετά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί στη συμβατική υποχρέωση της αναδόχου κοινοπραξίας.

2.      H MEA Θήβας ως συγχρηματοδοτούμενο έργο, υπάγεται στους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνεται ότι βάσει της κοινοτικής & εθνικής νομοθεσίας, μια πράξη που περιλαμβάνει επένδυση σε υποδομή επιστρέφει την συνεισφορά των Ταμείων, εάν εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο, υπόκειται σε οποιοδήποτε ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση της, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησής της, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπονόμευση των αρχικών στόχων της.

Η πρόταση για την τροποποίηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού της ΜΕΑ Θήβας την παρούσα χρονική στιγμή συνιστά ουσιαστική μεταβολή και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ανάκτησης των συγχρηματοδοτούμενων δαπανών της Πράξης από τον Φορέα, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά (ύψους περίπου 17 εκ).

3.      Ο ΧΥΤΑ Θήβας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το συγχρηματοδοτούμενο έργο ΜΕΑ Θήβας και τους τρεις (3) Δήμους που θα εξυπηρετούνται από αυτό. Η διαχείριση των αποβλήτων των 3 Δήμων (Θήβα, Αλίαρτος, Τανάγρα) στις εγκαταστάσεις της Θήβας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία του έργου, το οποίο σχεδιάστηκε και συγχρηματοδοτήθηκε για αυτό το σκοπό.

4.      Εξαιτίας της περιορισμένης χωρητικότητάς του (Συν. Πίνακας), ο ΧΥΤΑ Θήβας δεν έχει τη δυνατότητα παραλαβής επιπλέον ποσοτήτων απορριμμάτων άλλων Δήμων. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΧΥΤΑ Θήβας θα κορεστεί πολύ σύντομα με αποτέλεσμα να μη τηρηθούν οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τους όρους της Απόφασης ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης της ΜΕΑ Θήβας. 

Επομένως :

v  Η ΜΕΑ Θήβας δεν μπορεί, να εξυπηρετήσει επιπλέον ποσότητες και άλλους Δήμους πλην των προβλεπόμενων.

v  Ο ΧΥΤΑ Θήβας είναι περιορισμένης χωρητικότητας (Συν. Πίνακας) και σε περίπτωση κορεσμού, πέραν των λειτουργικών προβλημάτων,  δημιουργείται κίνδυνος να επιβαρυνθεί ο ΦοΔΣΑ με το σύνολο χρηματοδοτούμενης δαπάνης κατασκευής του έργου της ΜΕΑ Θήβας.

Πρόταση : Σε περίπτωση που προκριθεί άλλη λύση πέραν των ανωτέρω (π.χ. ΧΥΤΑ Άμφισσας, κ.λ.π.) τότε θεωρούμε ότι η λύση αυτή είναι ανέφικτη για τον Δήμο Ερέτριας, καθόσον είναι πρακτικά αδύνατη και οικονομικά καταστροφική και κατά συνέπεια αυτή πρέπει να υλοποιηθεί με μέριμνα και ευθύνη του ΦΟΔΣΑ. Συγκεκριμένα ο ΦΟΔΣΑ θα πρέπει να επιβαρυνθεί με το κόστος μεταφοράς (διάθεση των απαιτούμενων μέσων, προσωπικού, καυσίμων, συντήρηση οχημάτων κ,λ,π.) χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Δήμου.

Απάντηση :

Το χρηματοδοτικό σκέλος της πρότασης υπερβαίνει την τεχνική προσέγγιση της Υπηρεσίας και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έκθεσης

Υπενθυμίζουμε ότι :

Α) Οι δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάθε δράση του προέρχονται από τα έσοδα των Δήμων, τα απορρίμματα των οποίων διαχειρίζεται.

Β) Το κόστος μεταφοράς (διάθεση των απαιτούμενων μέσων, προσωπικού, καυσίμων, συντήρηση οχημάτων κ,λ,π.) προς τους ΧΥΤΑ, αφορά τους Δήμους, ως αποκλειστική αρμοδιότητα σύμφωνα  με το άρθρο 228 Ν. 4555/2018.

Συμπερασματικά, οι προτάσεις του Δημάρχου Ερέτριας δεν είναι τεχνικά, λειτουργικά και νομικά εφαρμόσιμες.

3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Πρόταση : Εξέταση δυνατότητας με παρεμβάσεις και νέα ΜΠΕ για τη συνέχιση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Χαλκίδας.

Απάντηση :

Η σύνταξη νέας ΜΠΕ, τυχόν έκδοσης νέας ΑΕΠΟ και δυνατότητας επέκτασης, καθώς και χρηματοδότησης και κατασκευής των έργων αντιστήριξης, απαιτεί – εκτός των άλλων – επάρκεια χρόνου η οποία σαφέστατα εκτείνεται πέραν του προβλεπόμενου χρόνου λειτουργίας του ΧΥΤΑ (με την συμπλήρωση 111.600 tn, περίπου τέλος Αυγούστου 2022).

Επομένως :

Α) Απαιτείται μελετητικός χρόνος για τη σύνταξη φακέλου ΜΠΕ.

Β Απαιτείται χρόνος για την εξέταση του φακέλου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Γ) Οι υπηρεσίες του ΦοΔΣΑ δεν μπορούν να προκαταλάβουν τις αποφάσεις για έκδοση ή μη ΑΕΠΟ.

Δ) Απαιτείται εξεύρεση χρηματοδότησης για την κατασκευή των έργων.

Ε) Απαιτούνται διαδικασίες (εγγραφή στον π/υ, δημοπράτηση, κ.λ.π.).

ΣΤ) Απαιτείται κατασκευαστικός χρόνος.

Βάσει των ανωτέρω, γίνεται παύση της υγειονομικής ταφής στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας, με την συμπλήρωση της ποσότητας των 111.600 tn και εάν, εφόσον και όταν συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις νομιμότητας και ασφάλειας μπορεί να επαναλειτουργήσει.

Υπενθυμίζεται ότι με την υπ’ αρ. 1/22-1-2021 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Φορέα, αποφασίστηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης του φορέα με τον Δήμο Χαλκιδέων με την οποία ο φορέας θα αναθέτει στον Δήμο Χαλκιδέων α) τη σύνταξη μελέτης αποκατάστασης του χώρου, η οποία θα συμπεριλαμβάνει και τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές αποθέσεις αποβλήτων καθώς και β) σύνταξη μελέτης τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Κ Ευβοίας γ) Το κόστος σύνταξης των παραπάνω μελετών, θα βαρύνει τον Δήμο Χαλκιδέων.

Αποφασίστηκε επίσης ότι στη σύμβαση θα περιλαμβάνεται ο όρος ότι, ο Δήμος Χαλκιδέων θα αναλάβει την υποχρέωση, μετά τη σύνταξη της μελέτης, να την υποβάλει προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου αυτές να προβούν έγκαιρα στην τροποποίηση της ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Χαλκίδας, ότι στην νέα τροποποιημένη ΑΕΠΟ θα πρέπει να επιτρέπεται ΡΗΤΑ η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Χαλκίδας και πριν την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων αντιστήριξης, και ότι η κοινοποίηση της τροποποιημένης ΑΕΠΟ θα γίνει μέχρι 30/6/2021.»

Στην από 1-3-2021 προγραμματική σύμβαση που συνήφθη μεταξύ του Φορέα και του Δήμου Χαλκιδέων, συμφωνήθηκε ότι  οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου έχουν διάρκεια 10 έτη δηλαδή λήγουν τον Ιούλιο του 2023, αλλά η προβλεπόμενη από του ΑΕΠΟ χωρητικότητα του κυττάρου, σύμφωνα με τους όγκους των απορριμμάτων που έχουν εναποτεθεί, αναμένεται να πληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2021, ότι προκειμένου να συνεχίσει η αδιάκοπη λειτουργία του ΧΥΤΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί η ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ, ώστε να είναι δυνατή η εναπόθεση ποσοτήτων απορριμμάτων πέραν των προβλεπόμενων και ήδη αποτεθέντων, και να υλοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης και αποκατάστασης του υφιστάμενου αναγλύφου, και ότι για την άμεση περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου με ταυτόχρονη διάθεση απορριμμάτων θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα η οριστική μελέτη αποκατάστασης και να τροποποιηθούν σχετικά οι Περιβαλλοντικοί Όροι λειτουργίας του Έργου (ΧΥΤΑ).»

Με το άρθρο 1 της σύμβασης, ο Δήμος Χαλκιδέων, ως Φορέας Υλοποίησης, ανέλαβε μεταξύ άλλων τις υποχρεώσεις παραλαβής της μελέτης στο σύνολό της, υποβολής της μελέτης στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, προς τροποποίηση της ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Χαλκίδας, και παράδοσης της οριστικής μελέτης του έργου, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης βάσει της μελέτης αυτής, στον Φορέα, ως Κύριο του Έργου.

Όμως, ο Δήμος Χαλκιδέων, αντί να πράξει τα ανωτέρω, αφ’ ενός μέχρι σήμερα δεν προέβη σε παραλαβή της ανωτέρω μελέτης στο σύνολό της, όπως είχε υποχρέωση, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται νόμιμα μελέτη προς υλοποίηση, και αφ’ ετέρου, όπως προκύπτει από το υπ’ αρ. 129778/25-6-2021 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. της Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, αιτήθηκε μόνο την αδειοδότηση της ομαλοποίησης του απορριμματικού αναγλύφου, της κατασκευής των έργων αντιστήριξης και της τροποποίησης του συστήματος τελικής κάλυψης.

Ο Δήμος δεν αιτήθηκε όμως την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Χαλκίδας ώστε να εναποτεθούν σε αυτόν νόμιμα ποσότητες πέραν των αρχικά προβλεπόμενων. Έτσι, η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, μη γνωρίζοντας ότι πρόκειται να εναποτεθούν στο ΧΥΤΑ ποσότητες πέραν των προβλεπόμενων στην ΑΕΠΟ, προέβη στην έκδοση του ανωτέρω εγγράφου θεωρώντας ότι οι εργασίες αυτές είναι σύμφωνες με τους όρους της ισχύουσας ΑΕΠΟ, και κατά συνέπεια δεν απαιτείται τροποποίησή της.

Αν ο Δήμος Χαλκιδέων είχε ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και είχε προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, σήμερα θα γνωρίζαμε αν είναι ή όχι νόμιμη η συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Χαλκίδας.

Πρόταση : σε απορριπτική απάντηση να γίνει η μεταφορά των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Θήβας.

Απάντηση :

1.      Ο ΧΥΤΑ Θήβας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το συγχρηματοδοτούμενο έργο ΜΕΑ Θήβας και τους τρεις (3) Δήμους που θα εξυπηρετούνται από αυτό (Θηβαίων, Αλιάρτου – Θεσπιέων & Τανάγρας). Η διαχείριση των αποβλήτων των 3 Δήμων (Θήβα, Αλίαρτος, Τανάγρα) στις εγκαταστάσεις της Θήβας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία του έργου, το οποίο σχεδιάστηκε και συγχρηματοδοτήθηκε για αυτό το σκοπό.

2.      Εξαιτίας της περιορισμένης χωρητικότητάς του (Συν. Πίνακας), ο ΧΥΤΑ Θήβας δεν έχει τη δυνατότητα παραλαβής επιπλέον ποσοτήτων απορριμμάτων άλλων Δήμων. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΧΥΤΑ Θήβας θα κορεστεί πολύ σύντομα με αποτέλεσμα να μη τηρηθούν οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τους όρους της Απόφασης ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης της ΜΕΑ Θήβας. 

Επομένως :

v  Ο ΧΥΤΑ Θήβας είναι περιορισμένης χωρητικότητας (Συν. Πίνακας), και σε περίπτωση κορεσμού, πέραν των λειτουργικών προβλημάτων,  δημιουργείται κίνδυνος να επιβαρυνθεί ο ΦοΔΣΑ με το σύνολο της χρηματοδοτούμενης δαπάνης κατασκευής του έργου της ΜΕΑ Θήβας.

 

Πρόταση : Σε απορριπτική απάντηση των προηγούμενων προτάσεων μας, να εξεταστεί η δυνατότητα μεταφοράς των απορριμμάτων από τη ΜΕΑ Θήβας στην Άμφισσα από τον ΦοΔΣΑ ΑΕ, ο οποίος έχει την ευθύνη για την καθυστέρηση ένταξης των έργων στο ΧΥΤΥ και ΜΕΑ Χαλκίδας.

Απάντηση :

1.      Εξ΄όσων γίνεται αντιληπτό, η  πρόταση αφορά ιδίως τη χρηματοδότηση της μεταφόρτωσης και της μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων από τη Θήβα, όπου ο ίδιος θα μεταφέρει τα απορρίμματά του ώστε να μεταφορτώνονται, στο ΧΥΤΑ Άμφισσας.

2.      Το χρηματοδοτικό σκέλος της πρότασης υπερβαίνει την τεχνική προσέγγιση της Υπηρεσίας και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έκθεσης. Υπενθυμίζουμε ότι τα έσοδα του ΦΟΔΣΑ για κάθε δράση του προέρχονται από τα έσοδα των Δήμων, τα απορρίμματα των οποίων διαχειρίζεται. Το κόστος μεταφοράς (διάθεση των απαιτούμενων μέσων, προσωπικού, καυσίμων, συντήρηση οχημάτων κ,λ,π.) προς τους ΧΥΤΑ, αφορά τους Δήμους, ως αποκλειστική αρμοδιότητα σύμφωνα  με το άρθρο 228 Ν. 4555/2018.

3.      Δεδομένου ότι η Θήβα δεν έχει ΣΜΑ, το πλέον ορθολογικό, εργονομικό και αποδοτικό είναι η μεταφόρτωση να γίνεται στις υφιστάμενες υποδομές με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, δηλ, στους ΣΜΑ Διρφύων – Μεσσαπίων στα press containers του Δήμου, απ΄ όπου θα οδηγούνται απευθείας στο ΧΥΤΑ Άμφισσας.

4.      Τέλος, η πρόταση αυτή αποδίδει ευθύνες στον ΦοΣΔΑ για την καθυστέρηση ένταξης του έργου ΜΕΑ & ΧΥΤΥ Θήβας. Η Υπηρεσία έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα για τις ενέργειές της, από τις οποίες τεκμηριώνεται πως ο ισχυρισμός αυτός δεν ισχύει.

Πρόταση : Να γίνει διερεύνηση για την δυνατότητα μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου στο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς.

Απάντηση :

Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για την ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων των Δήμων – Μελών του και δεν έχει καμία αιτιολογία και επιχειρηματολογία ώστε να απευθυνθεί σε ΧΥΤΑ εκτός αρμοδιότητάς του.

Συμπερασματικά, οι προτάσεις του Δημάρχου Διρφύων - Μεσσαπίων δεν είναι τεχνικά, λειτουργικά και νομικά εφαρμόσιμες.

4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 

Πρόταση : Η μοναδική κοστολογημένη και πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση της Υπηρεσίας του Φορέα, η οποία αναφέρεται στη μεταφορά των απορριμμάτων τους στους ΧΥΤΑ Ιστιαίας και Άμφισσας.

Η πρόταση αυτή κατατέθηκε πρώτη και με τεκμηρίωση που δεν έχει αμφισβητηθεί, επί της ουσίας και από κανέναν, στο κομμάτι που αφορά τις αρμοδιότητες του Φο.Δ.Σ.Α. με βάση τις οποίες είναι εξουσιοδοτημένος και νομικά υποχρεωμένος να εισηγηθεί. Αυτές οι αρμοδιότητες έχουν να κάνουν με την ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ που διαχειρίζεται, τη διαχείριση της χωρητικότητάς τους και φυσικά την ασφάλεια των έργων και του προσωπικού που βρίσκεται σε αυτά.

Η πρόταση που έχει υποβληθεί από την υπηρεσία κινείται αποκλειστικά στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Φορέα μας, επαναλαμβάνω πως είναι η μοναδική κοστολογημένη και τεκμηριωμένη και ως εκ τούτου αυτή είναι και η δική μου πρόταση.

 

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Λαμβάνοντας υπόψη :

1.      Τους διαθέσιμους ΧΥΤΑ του ΦοΔΣΑ και τις χωρητικότητες αυτών (Συν. Πίνακας).

2.      Το ότι καμία από τις προτάσεις των Δημάρχων Χαλκιδέων, Ερέτριας & Διρφύων – Μεσσαπίων, δεν είναι τεχνικά ή/και λειτουργικά ή/και νομικά εφαρμόσιμη.

Εισηγούμαστε :

Α. Την πρόταση της Υπηρεσίας, όπως έχει κατατεθεί, δηλαδή μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων στον ΧΥΤΑ Ιστιαίας και Δήμων Ερέτριας, Διρφύων – Μεσσαπίων, Κύμης – Αλιβερίου & Καρύστου στον ΧΥΤΑ Άμφισσας.

Για την μεταφορά θα γίνεται χρήση των υφιστάμενων ΣΜΑ και εξοπλισμού των Δήμων Ερέτριας, Διρφύων – Μεσσαπίων, Κύμης – Αλιβερίου & Καρύστου,  ενώ για τις διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας του ΦοΔΣΑ για δημιουργία ΣΜΑ Χαλκίδας, η Υπηρεσία δηλώνει αδυναμία ολοκλήρωσης των σχετικών ενεργειών, όσο καθυστερεί η λήψη σχετικών αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα.

Β. Την ανάγκη επίσπευσης ενεργειών για την χρηματοδότηση και άμεση κατασκευή του νέου κυττάρου Θήβας, προκειμένου να υπάρχει μελλοντικά η δυνατότητα εξυπηρέτησης επιπλέον Δήμων, ώστε να μειωθεί το διάστημα μεταφοράς των απορριμμάτων προς τους ΧΥΤΑ Ιστιαίας & Άμφισσας.

 

Γ. Την ανάγκη επίσπευσης ενεργειών για την ένταξη, τη χρηματοδότηση και την κατασκευή του έργου ΜΕΑ & ΧΥΤΥ Χαλκίδας.

 

Δ. Η υπηρεσία με βάση την υπ’ αρ. 13/21-1-2022 απόφαση του Δ.Σ. έχει δρομολογήσει ενέργειες (προμήθεια χώματος, πετρελαίου κτλ) για να μπορέσουν από το Σεπτέμβριο του 2022, ο μεν ΧΥΤΑ Ιστιαίας να παραλάβει με ασφάλεια ποσότητες απορριμμάτων του Δήμου Χαλκίδας, ο δε ΧΥΤΑ Άμφισσας των υπολοίπων Δήμων της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας, ενώ οι προμήθειες του ΧΥΤΑ Χαλκίδας καλύπτουν τις ανάγκες μέχρι την συμπλήρωση των 111.600 tn απορριμμάτων σύμφωνα με απόφαση της  Γ.Σ. του φορέα. Σε περίπτωση που θα υπάρχει διαφορετική απόφαση στη Γ.Σ. του ΦοΔΣΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 27-6-2022 σχετικά με την μεταφορά των απορριμμάτων κάθε Δήμου της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας σε διαφορετικές εγκαταστάσεις του φορέα από αυτές που ορίζει η απόφαση 13/21-1-2022 του Δ.Σ., δεν θα υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες προετοιμασίας των εγκαταστάσεων αυτών (προμήθειες χώματος, πετρελαίου, προσωπικό, κτλ) για να μπορέσει να καταστεί από το Σεπτέμβριο του 2022 λειτουργικά δυνατή και ασφαλής η διαχείριση επιπλέον απορριμμάτων.

 

 

 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε από στελέχη των Υπηρεσιών του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας και υπογράφεται ως κάτωθι :

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ

Γενικός Διευθυντής

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Προϊστάμενος Δ/νσης Διαχείρισης ΑΣΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ

Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΜΜΗΣ

Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ

Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού, Μελετών,                         Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος

ΝΙΚΗ ΤΑΝΤΑΛΟΥ

Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Αγροτικών αποβλήτων κ Αδρανών υλικών

 

 

ΘΗΒΑ 17/6/2022

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου