Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

ΟΣΥΑΠΕ "Απειλεί με μυνήσεις τους Περιφερειάρχες μεταξύ και τον Σπανό"! Διαβάστε ολο το εξώδικο..(ΑΚΟΥΣΤΕ)

"Η παρούσα θα αποτελέσει στοιχείο της προδικασίας για στοιχειοθέτηση, κατά παντός υπευθύνου, του αδικήματος του άρθρου 259 του Π.Κ."!!


Με αυτή την φράση η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ προειδοποιεί οσους Περιφερειάρχες δεν έχουν εφαρμόσει τον Νόμο για την αξιολόγηση των στελεχών της Διοικησης!

Ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Αντ. Τσάκος μίλησε στον Μάνο Παπαμακάριο και το ΡΑΔΙΟ1! Ακούστε τα οσα αποκαλυπτικά είπε......ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

Αθήνα 2/6/2020

Αριθμ. Πρωτ.:128


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ  ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΟΥ 

Της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας

(Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενης και εδρεύουσας στην Αθήνα, Λεωφόρος

Συγγρού, αριθμός 80-88.

Π Ρ Ο Σ

Τους Περιφερειάρχες της Χώρας - Στις έδρες τους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1) κ. Υπουργό Εσωτερικών

2) Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

3) Εθνική Αρχή Διαφάνειας

4) Σωματεία - μέλη μου - Στις έδρες τους.

-----------------

Σύμφωνα με τις παραγράφους 7α και β του άρθρου 86 του Υπαλληλικού

Κώδικα: «7.α) Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών

Διευθύνσεων διενεργείται, σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του

άρθρου 37 του ν. 4622/2019 ή, σε περίπτωση μη εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης,

με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου Υπουργού ή,

προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ., με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Για τις

Ανεξάρτητες Αρχές η προκήρυξη εκδίδεται από τον Πρόεδρο ή τον επικεφαλής της

Αρχής και τον Υπουργό Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι

προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής τηρουμένων των όρων των

άρθρων 84 και 85 του παρόντος. β) Η προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) μήνες πριν

από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών

Διευθύνσεων και δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των οικείων φορέων και του

Α.Σ.Ε.Π..».

Εξ ετέρου, oι παράγραφοι 8α και β του αυτού παραπάνω άρθρου ορίζουν τα

εξής: «8.α) Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή

ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και

Τμημάτων εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο φορέα, με την οποία καθορίζονται οι

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής τηρουμένων των

όρων των άρθρων 84 και 85. Οι θέσεις προκηρύσσονται ανά Γενική Διεύθυνση, όπου

προβλέπεται, άλλως ανά φορέα. Εάν η προκηρυσσόμενη θέση αφορά οργανική μονάδα

που δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση, η θέση προκηρύσσεται από τον οικείο φορέα

αυτοτελώς. β) Η προκήρυξη εκδίδεται τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της

θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων και δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των

οικείων φορέων και του Α.Σ.Ε.Π.. Ο οικείος φορέας κοινοποιεί την προκήρυξη στους

υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε αυτόν με κάθε πρόσφορο τρόπο.».

Περαιτέρω, κατά την παράγραφο 11 του ίδιου ως άνω άρθρου: «11. Αν

κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο

εντός δεκαπέντε (15) ημερών και η διαδικασία τοποθέτησης προϊσταμένου

ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την προκήρυξη της θέσης. Ο

προϊστάμενος επιλέγεται για πλήρη θητεία. Έως την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 87 περί αναπλήρωσης προϊσταμένων. Ειδικά,

στην περίπτωση που κενωθεί θέση προϊσταμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους

της θητείας, στην κενωθείσα θέση τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο

επόμενος στον οικείο πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο

εδάφιο της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί σε

άλλη θέση ευθύνης του ίδιου επιπέδου».

Από την διατύπωση των προδιαληφθεισών διατάξεων, που κάνουν χρήση

οριστικής του ενεστώτος χρόνου («Η προκήρυξη ε κ δ ί δ ε τ α ι πέντε (5)

μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων

Γενικών Διευθύνσεων», «Η προκήρυξη ε κ δ ί δ ε τ α ι τρεις (3) μήνες πριν

3

από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων» και «Αν κενωθεί

ή συσταθεί θέση προϊσταμένου, η θέση π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι το

αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών») και που χορηγούν προς τα μέλη των

Συλλόγων που είναι μέλη μου και κατ’ επέκταση και σε μένα, ως συνδικαλιστικό τους

όργανο, έννομη αξίωση προς ορισμένη συμπεριφορά της Διοίκησης, που συνίσταται

στην έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών

Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, εντός των ως άνω ρητά κατά περίπτωση

οριζομένων προθεσμιών, προκύπτει ευθέως, δέσμια αρμοδιότητα και όχι

διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης, δηλαδή υποχρέωσή της για την άμεση

εφαρμογή των προβλεπομένων από τις ανωτέρω διατάξεις, για την

προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων,

Διευθύνσεων και Τμημάτων, δοθέντος ότι οι ως άνω νομοθετικές διατάξεις

επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των πιο πάνω προβλεπομένων απ’ αυτές,

χωρίς να την συνδέουν με καμιά άλλη προϋπόθεση, παρά μόνο με το

γεγονός, είτε της λήξης της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων

Γενικών Διευθύνσεων, είτε της λήξης της θητείας των υπηρετούντων

προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, είτε τέλος της κένωσης ή

σύστασης θέσεως προϊσταμένου.

Εν προκειμένω, από τα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση μας, προκύπτουν τα

ακόλουθα:

α) Στην Περιφέρεια Αττικής παραμένουν κενές δύο θέσεις προϊσταμένων

Γενικών Διευθύνσεων, μετά τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων,

δοθέντος ότι προκηρύχθηκε η πλήρωση μόνο πέντε από τις υφιστάμενες επτά θέσεις

προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, η οποία και ολοκληρώθηκε με την επιλογή και

τοποθέτησή τους.

β) Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μετά την επιλογή και τοποθέτηση

προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, ήδη κενώθηκε μια από τις πέντε προβλεπόμενες

θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

γ) Στις Περιφέρειες Βόρειου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης, εκδόθηκαν οι σχετικές Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων

Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, πλην, όμως, δεν έχουν προχωρήσει οι

διαδικασίες επιλογής και

δ) Τέλος, στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νότιου

Αιγαίου, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ηπείρου δεν έχουν εκδοθεί

Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, παρά το

γεγονός ότι είχε δοθεί δύο φορές προθεσμία για την έκδοση των σχετικών

Προκηρύξεων.

Αυτονόητο είναι ότι, λόγω των αμέσως παραπάνω, αδρανεί και η προκήρυξη για

την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.

4

Επειδή η ως είρηται καθ’ ύλη αρμοδιότητα, για την άμεση εφαρμογή

των προβλεπομένων από τις παραπάνω νομοθετικές διατάξεις, που ως

προελέχθη έχει χαρακτήρα δέσμιας αρμοδιότητας, έπρεπε να ασκηθεί μέσα

στις ανωτέρω ρητά οριζόμενες προθεσμίες και η μη άσκησή της, εντός των

πιο πάνω προθεσμιών, συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νομίμου ενέργειας

της Διοίκησης, με τις περαιτέρω εν γένει δυσμενείς συνέπειες στη λειτουργία

των Περιφερειών.

Επειδή, παράλληλα, με την μακρόχρονη παράλειψη οφειλόμενης

νομίμου ενέργειας της Διοίκησης γεννώνται και ζητήματα παραβίασης των

συνταγματικών αρχών, της ισότητας και της αξιοκρατίας και, ειδικότερα, της

ελεύθερης σταδιοδρομίας στις δημόσιες θέσεις, κατά το λόγο της

προσωπικής αξίας και ικανότητας του κάθε υπαλλήλου (άρθρο 4 παρ. 1 και 4

και άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος), της διαφάνειας (άρθρο 103 παρ. 7 του

Συντάγματος) που, κατά την έννοιά της, καταλαμβάνει όχι μόνο τη

διαδικασία εισόδου στο υπαλληλικό σώμα αλλά και, περαιτέρω, τις εν γένει

διαδικασίες εξέλιξης (προαγωγής ή ανάθεσης καθηκόντων κλπ) των

δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και του κράτους δικαίου (άρθρο 25 παρ. 1 του

Συντάγματος).

Επειδή η ως άνω παράλειψη δημιουργεί και επιπρόσθετες αστικές,

ποινικές και λοιπές ευθύνες των αρμοδίων.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, διαμαρτύρομαι εντονότατα, για την μη σύννομη

αυτή συμπεριφορά της Διοίκησης.

Επειδή η συμπεριφορά αυτή συνιστά ευθεία παράβαση Νόμου, που ζημιώνει

τους υπαλλήλους των Περιφερειών.

Προκειμένου δε να στοιχειοθετηθεί, κατά παντός υπευθύνου, το αδίκημα του

άρθρου 259 του Π.Κ. και ειδικότερα προς θεμελίωση και απόδειξη της υπερχειλούς

υποκειμενικής υπόστασης του εν λόγω αδικήματος, σας γνωρίζω, με την παρούσα, ότι

με τις ανωτέρω παράνομες παραλείψεις οφειλόμενων νομίμων ενεργειών της

Διοίκησης, προκαλείται άμεση και ανεπανόρθωτη σημαντικότατη βλάβη στα έννομα

συμφέροντα των μελών των Σωματείων που είναι μέλη μου.

Γ Ι Α Ο Λ Α ΑΥΤΑ

Σας καλώ να προβείτε στην άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων από τις

ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις για την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων

Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, με βάση το

γεγονός, είτε της λήξης της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών

Διευθύνσεων, είτε της λήξης της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων

Διευθύνσεων και Τμημάτων, είτε τέλος της κένωσης ή σύστασης θέσεως

προϊσταμένου.

5

Σε διαφορετική περίπτωση, η παρούσα θα αποτελέσει στοιχείο της προδικασίας

για στοιχειοθέτηση, κατά παντός υπευθύνου, του αδικήματος του άρθρου 259 του

Π.Κ. και ειδικότερα για θεμελίωση και απόδειξη της υπερχειλούς υποκειμενικής

υπόστασης του εν λόγω αδικήματος, γνωρίζοντάς σας άμα και πάλι προς τούτο, με την

παρούσα, ότι με τις ανωτέρω παράνομες παραλείψεις οφειλόμενων νομίμων ενεργειών

της Διοίκησης, προκαλείται άμεση και ανεπανόρθωτη σημαντικότατη βλάβη στα

έννομα συμφέροντα των μελών των Σωματείων που είναι μέλη μου.

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μου, αρμόδιος

δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, σ’ αυτούς προς

τους οποίους αυτή απευθύνεται, προς γνώση αυτών και για τις νόμιμες συνέπειες,

αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στις εκθέσεις επίδοσης που θα συντάξει.-Αθήνα, 2 Ιουνίου 2020ΓΙΑ ΤΟ Δ.ΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου