Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Η ...παράνομη συμπεριφορά του Σπανού στοίχισε στην Περιφέρεια αλλα 25.000 ευρώ, και έρχονται και ..άλλα!!!


Μετά την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά ήρθε και η απόφαση του Διοικητικού πρωτοδικείου για καταβολή στον Γ. Μάρκου αλλα 25.000 ευρώ!!

Συνολικά μέχρι στιγμής "τα συνολικά πρόστιμα εχουν φτάσει στο ύψος των 9.000 συν τα ..φρέσκα 25.000 και έπονται αυτά που διεκδικούν Ιωαννίδου και Λολακάς συν τα νέα πρόστιμα περί μη συμόρφωσης από το Εφετείο Πειραιά"!

Ακόμη ο Σπανός θα κληθεί ως κατηγορούμενος από τον Εισαγγελέα για το αδίκημα της "Παράβασης καθήκοντος" καθώς και από την Αποκεντρωμένη για το ίδιο αδίκημα με την ποινή της αργίας.

Ως ειθιστε ο Περιφερειάρχης την "...έκανε με ελαφρά πηδηματάκια" από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής οταν ηρθε η ώρα της συζήτησης τοιυ σχετικού θέματος!!

Δείτε την εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή η οποία έγινε ΔΕΚΤΗ ομόφωνα με ταυτόχρονη παραδοχή από την πλειοψηφία "της ενοχής του Σπανού για τις ενέργειές του"!!


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ


Ταχ. Δ/νση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Χαλκίδα 7/12/2021


Λ. Χαϊνά 93

Αρ.πρωτ.οικ. 274789/306


Ταχ. Κώδ. 34132

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Πληροφ: Μ. Φραντζεσκάκη

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Τηλέφωνο: (22213)53593


Email: frantzeskaki.m@naevias.gr


ΘΕΜΑ:Περί άσκησης ή μη ένδίκoυ μέσου κατά της με αριθμό Α349/2021 απόφασης του 1oυ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.


Την 22/11/2021 επιδόθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η με αριθμό Α349/2021 οριστική απόφαση του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, με την οποία έγινε μερικά δεκτή, η με ημερομηνία κατάθεσης 8/10/2019 αγωγή του υπαλλήλου (ήδη συνταξιοδοτηθέντος) της Π.Ε. Εύβοιας, Γεωργίου ΜΑΡΚΟΥ του Κωνσταντίνου και αναγνωρίσθηκε η υποχρέωση της Περιφέρειας να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 24.875 ευρώ, αφαιρουμένων των νομίμων κρατήσεων, ήτοι το ποσόν των 23.675 ευρώ, αντί του αιτηθέντος διά της αγωγής του ποσού των 31.050 ευρώ, για το μη χορηγηθέν σ’ αυτόν επίδομα θέσης Προϊσταμένου, για το χρονικό διάστημα από 1/5/2015 έως 15/10/2019 και το ποσό των 1.200 ευρώ, αντί του αιτηθέντος διά της αγωγής του ποσού των 10.000 ευρώ, ως χρηματική του ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, την οποία κρίθηκε ότι υπέστη, εξ αιτίας της προσβολής της προσωπικότητάς του από τις κριθείσες εν προκειμένω ως άκυρες και παράνομες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων της Περιφέρειας σχετικώς με την μετάκληση του ενάγοντα , υπαλλήλου του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών), από τη θέση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της ΠΕ Εύβοιας και την τοποθέτησή του στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Εργων αυτής και την μη επαναφορά της προηγούμενης υπηρεσιακής κατάστασης αυτού, μετά την ακύρωση των σχετικών αποφάσεων.

Συγκεκριμένα ο ενάγων, με την με αριθμό πρωτ. 84078/2805/5-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ορίσθηκε ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Εύβοιας, ενώ στη συνέχεια, με την με αριθμό πρωτ.155/39562/23-3-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας, ορίσθηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος στη Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Π.Ε.Εύβοιας, ο υπάλληλος, Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Δ’ , Εμμανουήλ Κηλίφης, ορισθέντος ότι έπαυσε η ισχύς της προαναφερόμενης απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ενώ με την με αριθμό πρωτ. 48005/1308/Φ.1.21.1/14-4-2015 απόφαση του νέου Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων, ο ενάγων τοποθετήθηκε στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Εργων της εν λόγω Διεύθυνσης. Μετά όμως από ασκηθείσες σχετικές αιτήσεις ακύρωσης, εκδόθηκαν οι με αριθμούς Α262/2019 και Α267/2019 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με τις οποίες κρίθηκαν ως άκυρες οι αμέσως προαναφερόμενες αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας και του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Εργων ΠΕ Εύβοιας, γεγονός που, όπως κρίθηκε με την με αριθμό Α349/2021 απόφαση του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, θα έπρεπε να οδηγήσει την Διοίκηση στην επαναφορά της υπηρεσιακής κατάστασης του ενάγοντα στον χρόνο έκδοσης των άνω ακυρωθεισών διοικητικών πράξεων, με την επανατοποθέτησή του στη θέση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, κάτι που όμως δεν έγινε και για το λόγο αυτό, με σχετική αίτηση του ενάγοντα, διαπιστώθηκε από το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά η μη συμμόρφωση της Περιφέρειας με την με αριθμό Α267/2019 ακυρωτική απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, με την επανατοποθέτηση του ενάγοντα στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Εύβοιας και τελικά για το λόγο αυτό υποχρεώθηκε η Περιφέρεια, με την με αριθμό ΑΣ365/2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, ως χρηματική κύρωση, να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 3.000 ευρώ.

Με βάση τα νομικά και πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης αυτής και όπως αυτά έγιναν δεκτά, με την με αριθμό Α349/2021 απόφαση του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, κατά την άποψή μας ήταν κατ’ αρχάς αναμενόμενο ότι θα επιδικαζόταν στον ενάγοντα το ποσό που αντιστοιχεί για το επίδικο χρονικό διάστημα, στο επίδομα θέσης Προϊσταμένου, που δεν εισέπραττε, λόγω της κριθείσης ως παράνομης και άκυρης μετακίνησής του σ’ άλλη θέση και μη επαναφοράς του στην προηγούμενη, ενώ περαιτέρω ήταν επίσης αναμενόμενο, μετά τα όσα είχαν μεσολαβήσει από τον χρόνο της μετακίνησής του από τη θέση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Εύβοιας, σε άλλη θέση, μέχρι τον χρόνο άσκησης της αγωγής του, ότι θα του επιδικασθεί και κάποιο ποσό ως χρηματική του ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, το επιδικασθέν δε για την αιτία αυτή ποσό των 1.200 ευρώ, κατά τη δική μας άποψη, μπορεί να θεωρηθεί ως εύλογο.

Συνοπτικά λοιπόν, μετά τα προαναφερόμενα, η δική μας άποψη είναι ότι τυχόν άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό Α349/2021 απόφασης, του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, δεν συγκεντρώνει ικανές πιθανότητες να καταστήσει καλύτερη τη θέση της Περιφέρειας, ούτως ώστε η δική μας εισήγηση είναι να μην ασκηθεί.

Εν πάσει όμως περιπτώσει, σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της με αριθμό Α349/2021 οριστικής αποφάσεως του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας και παρακαλούμε όπως , σύμφωνα με την κατά νόμο σχετική αρμοδιότητά σας, αποφασίσετε περί της άσκησης ή μη κατ’ αυτής του ενδίκου μέσου της έφεσης για την οποία η προθεσμία είναι εξήντα (60) ημέρες, από την επίδοσή της, στις 22/11/2021.
Κοινοποιήσεις

-Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας

-Δ/νση Διοικ/κού – Οικονομικού της

ΠΕ Εύβοιας

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΘΗΝΑΣ 2 ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΗΛ. 2221082362, 83697-FAX:86842


ΔΕΙΤΕ το αποσπασμα της απόφασης του Πρωτοδικείου  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου