Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Δ. "Σπανός και Σια εκχώρησαν όλη την Εύβοια στον ...ανυπόστατο Μπένο! (ακούστε)


Με την ..."δοτή" πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής και παρά την αντίδραση σύσσωμης της Αντιπολίτευσης ...παρέδωσαν την Εύβοια στον Μπένο κάθε λογής συμφερόντων!!


"Παρά το αίτημα όλων του Αντ. Βούλγαρη και των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης να συζητηθεί το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο, ο Περιφερειάρχης αρνήθηκε να το πράξει φοβούμενος την καταψήφιση του θέματος" υποστήριξε ο Δημήτρης Αναγνωστάκης, μιλώντας στο ΡΑΔΙΟ1 και τον Μάνο Παπαμακάριο.

Ακούστε τα οσα αποκαλυπτικά είπε....ΔΕΙΤΕ την εισήγηση του Σπανού...


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΣΤΕ

Πληροφορίες : Α. Ζωβοΐλη

Τηλ. : 22313 52626

email: a.zovoili@pste.gov.gr

 

 

Λαμία 17-1-2022

Αριθμ. Πρωτ. 9836/285

 

 

 

ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΤΑΥΘΑ

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση της εκπόνησης στρατηγικής μελέτης υποδομών της Νήσου Ευβοίας από το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ» προς σκοπό δωρεάς στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

ΣΧΕΤ. :  Η από 9-11-2021  σύμβαση μεταξύ του ως άνω σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της εκεί αντισυμβαλλόμενης μελετητικής εταιρίας “ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΠΕ ”

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 175, 176 & 177 αυτού.
  2. Το Π.Δ. 148/2010 “Οργανισμός Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
  3. Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών  και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α ‘ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών”.
  4. Την υπ’ αρ. 15400/17-04-2013 (εγκύκλιος 6) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών “Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών”.
  5. Την υπ’ αρ. 44/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας περί “εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 3852/2010”.
  6. Τον κανονισμό λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
  7. Το Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α – Κωδικοποίηση νομοθεσίας Δημ. Έργων για την ανάθεση και  κατασκευή έργων), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
  8. Το Ν.4024/2011, άρθρο 26 “Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης” και την απόφαση ΔΙΣΚΟ/Φ.18/οικ.21508 – 7/11/2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

10. Τις διατάξεις των άρθρων 163 επ. Ν.3852/2010, όπως ισχύουν τροποποιημένες.

11. Τη διάταξη του άρθρου 2Α του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ Α’ 42), όπως ισχύει τροποποιημένη.

12. Την ειδική συνθήκη που έχει προκύψει στο βόρειο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.12.21

13. Την  επιστολή του ως άνω σωματείου με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ», με την οποίαν γνωστοποιείται η από μέρους του πρόθεση εκπόνησης μελέτης με σκοπό τη δωρεά της στην Περιφέρεια, από κοινού με την από 9-11-2021,  υπογραφείσα  σύμβασή του με την εκεί αντισυμβαλλόμενη μελετητική εταιρία («ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.», ο «Μελετητής»), όπου και και περιγράφεται διεξοδικά η σκοπούμενη μελέτη με ρητή μνεία του σκοπού της δωρεάς.

14. Ότι αντικείμενο της ως άνω μελέτης είναι οι στρατηγικές υποδομές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Οδικά Έργα-Συγκοινωνιακές Συνδέσεις-Λιμενικές Εγκαταστάσεις-Έργα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων-Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας-Έργα Διαχείρισης Λυμάτων) καθώς και ότι η μελέτη εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα ολιστικής ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας που θα αποτυπωθεί και θα υλοποιηθεί με την έγκριση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.).

15. Ότι η μελέτη θα έχει κλιμακωτό γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής και  προορίζεται κατά κανόνα να έχει υλική εφαρμογή επί των πληγεισών περιοχών της βόρειας περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Δήμοι α) Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και β) Ιστιαίας-Αιδηψού), πλην όμως – στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την τεχνική και επιχειρησιακή λειτουργικότητα των πορισμάτων της – ενδέχεται, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Μελετητή, να περιέχει αντικείμενο με εδαφική ή άλλη εφαρμογή σε άλλους Δήμους της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας (ή ακόμη και άλλες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδος).

16. Ότι η μελέτη δεν έχει εκπονηθεί πριν από τη λήψη της παρούσας απόφασης.

17. Ότι από το αντικείμενο της παρούσας δεν θα προκύψει επιβάρυνση του  προϋπολογισμού της Περιφέρειας.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α. Την έγκριση της εκπόνησης μελέτης στρατηγικών υποδομών της νήσου Εύβοιας από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» (δωρητή) προς σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005 (Α’ 42) όπως ισχύει.

Β. Την έγκριση του αντικείμενου  της μελέτης που περιλαμβάνεται στην από 9-11-2021  σύμβαση μεταξύ του ως άνω σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της εκεί αντισυμβαλλόμενης μελετητικής εταιρίας, συμπεριλαμβανόμενης της εκ τρίτου συμβατικής δέσμευσης, υπό την ιδιότητα του χορηγού της μελέτης, του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη - Πολιτιστικό Ίδρυμα», που εδρεύει στον Πειραιά στην οδό Πραξιτέλους 169, ΤΚ 18535, Πειραιάς με ΑΦΜ: 998695926 - ΔΟΥ Α' Πειραιά.

Γ. Για την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης και την έγκριση αυτής ως προς την πληρότητα των παραδοτέων, προς το σκοπό αποδοχής της δωρεάς της από την Περιφέρεια, συνιστάται τριμελής Επιτροπή με τα κάτωθι μέλη::

Α.  Εμμανουήλ Κηλίφη Πολιτικό μηχανικό

Β. Αθανασία Ζωβοΐλη Τοπογράφο μηχανικό

Γ. Ιωάννη Ζωβοΐλη Μηχανολόγο μηχανικό

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχει οριστεί δυνάμει της ως άνω από 9-11-2021 σύμβασης (μεταξύ του ως άνω σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της εκεί αντισυμβαλλόμενης μελετητικής εταιρίας, συμπεριλαμβανόμενης της εκ τρίτου συμβατικής δέσμευσης, υπό την ιδιότητα του χορηγού της μελέτης, του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη - Πολιτιστικό Ίδρυμα») δεν δεσμεύει την ανωτέρω επιτροπή. Για τον σκοπό υλοποίησης της δωρεάς, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του δωρητή λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις της ως άνω επιτροπής επίβλεψης και έγκρισης της Περιφέρειας ως δωρεοδόχου και συμμορφώνεται με τυχόν υποδείξεις της.

Δ. Η αποδοχή της δωρεάς της εκπονηθείσας μελέτης από την Περιφέρεια να γίνει  τηρουμένης της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005 και κάθε άλλη σχετική διάταξη όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ε. Η παρούσα έγκριση και κάθε μελλοντική πράξη αποδοχής της εκπονηθησόμενης δωρεάς να διενεργηθούν με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος και αποκλειστικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας ως προς τη συμπλήρωση, διόρθωση ή πρόσθετη τεκμηρίωση του αντικειμένου της ή τον τρόπο εκτέλεσης και υλοποίησης των εκεί προβλεπόμενων έργων, τηρουμένης πάντοτε της κείμενης σχετικής νομοθεσίας.

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

α. Σύμβαση «χορηγίας – αναδοχής» και ανάθεσης μελέτης

β. Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα

2.Πρ. Δ.Τ.Ε./Π.Σ.Ε

Ο Αν Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης  Α.Π.Π.Υ

Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας

 

 

 

 

Αναστάσιος Παπαναστασίου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου