Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Εκτεταμένη ρύπανση από μονάδες στα Μεσσάπια με την ανοχή της Περιφέρειας!!!

Μετά από την συνεχιζόμενη ερευνά μας για την εκτεταμένη ρύπανση στην Μεσσαπία, αποκαλύπτουμε επίσημο έγγραφο υπηρεσίας που αναφέρει αναλυτικά ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ..... μπας και δεν τα γνωρίζει ο Τερζής!!
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα αναφέρονται σε μία μόνο επιχείρηση στην οποία θα έπρεπε να έχει αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας, ομως για λόγους "δια-πλοκής" με την πολιτική συνεχίζει να λειτουργεί και να ρυπαίνει!!! 
Πάρτε μία γεύση από τα αποτελέσματα ελέγχων που έχουν γίνει, ενώ η συνέχεια του ρεπορτάζ θα είναι ...εξόχως αποκαλυπτική με "ονόματα και διευθύνσεις"!!!

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των ελέγχων.....

"Κατά την διάρκεια περιβαλλοντικών ελέγχων βεβαιώθηκαν πολλαπλές και σοβαρές παραβάσεις των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και υποτροπή ιδιαίτερα ως προς τα θέματα διαχείρισης και διάθεσης των υγρών και στερεών αποβλήτων της επιχείρησης. 


Επίσης διαπιστώθηκε σοβαρότατη ρύπανση-μόλυνση των υπόγειων υδάτων στη θέση «.........» (για την οποία έχουν ενημερωθεί οι συναρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος της Α. Δ. και του Υπουργείου). 

Συνοπτικά οι σημαντικότερες παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των ΑΕΠΟ για τις οποίες έχουν επιβληθεί τα σχετικά πρόστιμα στην επιχείρηση αναφέρονται ακολούθως:

­    Περιβαλλοντική υποβάθμιση, νιτρορύπανση, οργανική ρύπανση και μικροβιακή μόλυνση του υπόγειου υδροφορέα
­    Μη σύννομη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της δραστηριότητας, ήτοι κόπρος και λοιπά στερεά απόβλητα (ιλύες, κρεατάλευρα, αστικά απορρίμματα)
­    Διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων εκτός των προδιαγραφών ποιότητας των ΑΕΠΟ για την χοιροτροφική μονάδα και το σφαγείο. Ανεπαρκής διεργασία νιτροποίησης- απονιτροποίησης στην μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων και μη τήρηση των ορίων ασφαλείας στην φόρτιση του εδάφους με Άζωτο (Ν).
­    Διοχέτευση αίματος του σφαγείου μαζί με τα υγρά απόβλητα στην μονάδα επεξεργασίας υγρών
­    Διοχέτευση υγρών αποβλήτων (εκ περιτροπής διοχέτευση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων του σφαγείου με αίμα επί του εδάφους, διάθεση υγρών αποβλήτων από την δεξαμενή αναερόβιας χώνευσης της ιλύος με αντλία, διάθεση υγρών αποβλήτων και από τις χωματοδεξαμενές ημιεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με επιφανειακή απορροή και αποτέλεσμα τον υδατοκορεσμό του εδάφους και την δημιουργία τέλματος, ύπαρξη χωματοδεξαμενής με υγρά απόβλητα με συγκέντρωση αζώτου μεγαλύτερη της προβλεπόμενης από τις εγκεκριμένες ΜΠΕ για τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα).
­    Διάθεση αναμεμιγμένων και από κοινού επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του σφαγείου και του χοιροτροφείου σε αγροτικές εκτάσεις οι οποίες δεν καλλιεργούνται ή δεν έχουν φυτευτεί με τα ανάλογα φυτά.
­    Μη τήρηση είδους και διάταξης των μηχανημάτων, διαστασιολόγησης των δεξαμενών και του τύπου της επεξεργασίας, στην μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τόσο της χοιροτροφικής μονάδος όσο και του σφαγείου, όπως προβλέπονταν στις αντίστοιχες εγκεκριμένες ΜΠΕ
­    Μη τήρηση της στεγάνωσης και άλλων προβλέψεων αναφορικά με τις χωμάτινες δεξαμενές υγρών αποβλήτων
­    Διάθεση των αποβλήτων χωρίς προσδιορισμό της κατάστασης του εδάφους σε θρεπτικά συστατικά και χωρίς τήρηση ειδικού βιβλίου ώστε να τίθενται τα πληροφοριακά στοιχεία υπόψη της ΔΑΟΚ Ευβοίας
­    Μη ύπαρξη αυτόματου μετρητή παροχής αποβλήτων του σφαγείου προς άρδευση και μη τήρηση του προβλεπόμενου βιβλίου
­    Μη διενέργεια συστηματικών εργαστηριακών αναλύσεων της ποιότητας των υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την συχνότητα και τις παραμέτρους που πρέπει να παρακολουθούνται και μη ύπαρξη θεωρημένου βιβλίου καταγραφής τους
­    Μη τοποθέτηση συστήματος απόσμησης στο σύστημα εξαερισμού για τον περιορισμό των δυσάρεστων οσμών που προέρχονται από τα κτίρια εκτροφής
­    Μη πραγματοποίηση δενδροφύτευσης περιμετρικά του αγροκτήματος και ιδιαίτερα γύρω από τις χωμάτινες αναερόβιες δεξαμενές υγρών αποβλήτων και προς την πλευρά του αγροκτήματος που είναι οριακές οι αποστάσεις από τον οικισμό Π..........!
­    
Διάθεση-αποθήκευση καθ’ υποτροπή υγρών αποβλήτων σε μη προβλεπόμενες χωματοδεξαμενές και ανεξέλεγκτη διοχέτευση υγρών αποβλήτων του χοιροτροφείου-σφαγείου από αυτές στο έδαφος με αποτέλεσμα την επιφανειακή απορροή υγρών αποβλήτων προς ρέμα στα κατάντι διαμέσω του οποίου και επί ασβεστολιθικού υποβάθρου τα υγρά απόβλητα κατέληξαν στον χείμαρρο «Π..........» (Μ........ ποταμό) με αποτέλεσμα εκτεταμένη ρύπανση των φυσικών αποδεκτών (ρέμα, δασική έκταση, ποτάμι) αλλά και των υπόγειων υδάτων εξαιτίας της κατείσδυσης των αποβλήτων στον υπόγειο υδροφορέα
­   
Ανεξέλεγκτη διάθεση καθ’ υποτροπή υγρών αποβλήτων προερχόμενη από τα πεδία επιφανειακής διάθεσης στην θέση «..........» των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του συγκροτήματος σφαγείων-χοιροτροφικών μονάδων στην παρόχθια περιοχή του χείμαρρου «Π..........» (Μ......... ποταμός) με αποτέλεσμα ρύπανση των φυσικών αποδεκτών (ρέμα από θέση «..........» μέχρι θέση «Π...........», παρόχθια περιοχή του χειμάρρου, υπόγεια ύδατα λόγω κατείσδυσης των υγρών αποβλήτων στις αδρομερείς κροκάλες της όχθης του χειμάρρου)."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου