Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

Σε αργία ο κ. Καντζούρας, πρώην αντιδήμαρχος και δεξί χέρι του Στεργίου

Δημοσιεύτηκαν σήμερα στο Διαύγεια τα πρακτικά της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Δευτέρας 11 Φεβρουαριου 2019 από τα οποία προκύπτει ότι ο αντιπρόεδρος της επιτροπής, κ. Καντζούρας τελεί σε αργία. 
Στις 16-8-2016 ο κ.Καντζούρας μαζί με τους κκ. Αρβανίτη, Τάρλα και Μουργιά δεν ενέκριναν δαπανη για την προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών. 
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ανέτρεψε αυτή τη απόφαση. 

Σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης οι τέσσερις διώκονται υποχρεωτικά για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. 
άρνηση σύμπραξης ή προσήκουσας εκτέλεσης καθηκόντων στο πλαίσιο της υλοποίησης των Γενικών και Ειδικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας και της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου και της εν γένει νομοθεσίας για την Πολιτική Προστασία της Χώρας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο διώκεται υποχρεωτικώς και τιμωρείται κατά τις κείμενες διατάξεις."Οι λόγοι απορριψης της απόφασης

Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 1 περ.1ζ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 
114), υποχρεωτικές δαπάνες είναι… ιζ) Τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και στο
δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού, η επισκευή του εξοπλισμού των 
σχολείων, των παιδικών σταθμών και των παιδικών χαρών και η εν γένει συντήρηση αυτών, καθώς και οι 
δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία. 

-Επειδή κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 160 του 3463/2006 : Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος 
προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει 
ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για 
την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον:...». α) Των υποχρεωτικών 
δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 του ν. 3463/06 

- Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στο β.δ. της 17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 
των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114, διόρθ. ΦΕΚ 145 και 197) ορίζει, στο άρθρο 7 παρ. 2, ότι: Τα 
προσδιοριζόμενα από τον προϋπολογισμού σε καθένα από τα άρθρα ποσά δεν επιτρέπεται να 
χρησιμεύσουν σε άλλα άρθρα και με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται η δημοσιονομική αρχή της ειδικότητας 
των πιστώσεων, σύμφωνα με την οποία η πίστωση που εγγράφεται σε κάθε κωδικό αριθμό εξόδων του 
προϋπολογισμού διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την αντιμετώπιση των δαπανών εκείνων που 
κατονομάζονται και περιγράφονται στον κωδικό αυτό αριθμό ( σχετικά και άρθρα 5 και 15 του ν. 
2362/1995 και 3 και 9 του ν.δ/τος 496/1994) 
-Επειδή κατά τα προβλεπόμενα του Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α) » ορίζει στο άρθρο 86 στις 
περιπτώσεις του παρόντος Β.Δ. προβλέπεται η διάθεσις εσόδων εκ φόρων, τελών, δικαιωμάτων ή 
εισφορών προς εκτέλεσιν έργων ή δι' άλλους ειδικούς σκοπούς υποχρεούνται οι εκτελούντες την ταμιακήν υπηρεσίαν των δήμων και κοινοτήτων όπως καταθέτουν εις το ταμείον παρακαταθηκών και δανείων τα 
ανωτέρω έσοδα, τα οποία αναλαμβάνουν δια την εξόφλησιν χρηματικών ενταλμάτων εκδοθέντων προς 
πληρωμήν δαπάνης εις εκτέλεσιν έργου ή του ειδικού σκοπού. 


Οι παραβαίνοντες τα ανωτέρω διώκονται πειθαρχικώς και ποινικώς επί παραβάσει καθήκοντος, καταλογίζεται δε εις βάρος των, δι αποφάσεως του νομάρχου, πάσα δι' οιανδήποτε άλλην αίτιαν γενομένη ανάληψις χρημάτων εκ του εσόδου τούτου. 
Τας αυτάς ευθύνας υπέχουν δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων ή πρόεδρος συνδέσεων 
κοινοτήτων και οι υπεύθυνοι του δήμου, κοινότητος ή συνδέσμου υπάλληλοι, οίτινες δια πράξεων ή 
διαταγών των ήθελον μεταβάλλει τον σκοπόν της διαθέσεως των ως άνω εσόδων. 


-Επειδή στις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3013 /02 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές 
διατάξεις» ορίζεται ότι : Οποιαδήποτε χορήγηση πίστωσης προς τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που συνάπτεται με μέτρα πολιτικής προστασίας δεν
μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διάθεσης για άλλο έργο ή σκοπό, στο πλαίσιο αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού τους. 

- Επειδή στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ Α΄ βαθμού κατά το άρθρο 75 Ν. 3463/06 περιλαμβάνεται ο τομέας της 
Πολιτικής Προστασίας, 

-Επειδή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 110 του Ν. 4249/14 (ΦΕΚ 73/24.03.2014 τεύχος Α'): «3.Για 
τους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η 
άρνηση σύμπραξης ή προσήκουσας εκτέλεσης καθηκόντων στο πλαίσιο της υλοποίησης των Γενικών και 
Ειδικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας και της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου και της εν 
γένει νομοθεσίας για την Πολιτική Προστασία της Χώρας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο 
διώκεται υποχρεωτικώς και τιμωρείται κατά τις κείμενες διατάξεις.» 

- Επειδή από τα ανωτέρω συνάγεται ότι μη νομίμως η οικονομική επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης Αγίας Άννας αποφάσισε: α) την μη πραγματοποίηση της δαπάνης και την διάθεση τηςπίστωσης για την προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών κατόπιν εισήγησης του Τμήματος
Περιβάλλοντος και Πολιτικής προστασίας του Δήμου καιΒ)ότι οι υπηρεσίες του Δήμου να 
προβούν σε συνεργασία με την ΔΕΥΑ σε νέα μελέτη διότι η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στον Δήμο Λίμνης – Αγίας Άννας – Μαντουδίου, και διότι αυτή έρχεται ευθέως σε αντίθεση νόμου ήτοι : 1) των άρθρων 75 , 158 και 160 του ν. 3463/06 Κώδικας δήμων και κοινοτήτων 2) του άρθρο 7 παρ. 2, του β.δ. της 17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114, διόρθ. ΦΕΚ 145 και 197) 3) του άρθρου 86 του Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α) » 4) των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν3013 /02 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» και 5) της παρ. 3 του άρθρου 110 του Ν. 4249/14 (ΦΕΚ 73/24.03.2014 τεύχος Α')

Συγκεκριμένα στις 12/2/2018 με τέσσερις (4) ψήφους κατά ( Ι. Καντζούρας, Π. Αρβανίτης, Κ.Τάρλας, Ι.Μουργιάς) η οικονομική επιτροπή δεν ενέκρινε την πραγματοποίηση της δαπάνης και κατά συνέπεια την διάθεση πίστωσης για
την «Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών» ποσού 13.193,50 € , που εισηγήθηκε το Τμήμα
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Αποφάσισαν οι υπηρεσίες του Δήμου να προβούν σε συνεργασία με την ΔΕΥΑ σε νέα μελέτη μέχρι του ποσού των 3.400,00 € για την συντήρηση των πυροσβεστικών κρουνών και τα υπόλοιπα 10.000,00 € για την πρόσληψη πυροφυλάκων .


πηγή ελευθερο βημα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου