Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

Η Μηνυτήρια Αναφορά του Πρ. Υπουργού Κώστα Μαρκόπουλου Κατά του Δ.Σ της Εταιρείας ΛΑΡΚΟ Α.Ε.

Οπως ειχε προαναγγελθεί, δόθηκε στη δημοσιότητα η μυνητήρια αναφορά που κατέθεσε ο Κ. Μαρκόπουλος κατά των μελών του ΔΣ της ΛΑΡΚΟ.

Στο κείμενο ζητείται η δίωξη για "«πάρτυ εκατομμυρίων» που γίνεται γύρω από την κατά τα άλλα «χρεωκοπημένη»  και ασφαλώς λεηλατημένη, και συνεχώς λεηλατούμενη ΛΑΡΚΟ, αλλα και για αλλους λόγους!

Δείτε το κείμενο...ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου, πρώην βουλευτή Νομού Ευβοίας, πρώην Υπουργού, κατοίκου Χαλκίδος (οδός Ελ. Βενιζέλου, αρ. 42), Α.Φ.Μ. ……………………, Δ.Ο.Υ. ………………
ΚΑΤΑ
Των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία – ΛΑΡΚΟ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Φραγκοκκλησίας, αρ.27), ήτοι:
1.      Ρένεση Μιχαήλ του Θεοδοσίου, Προέδρου Δ.Σ.,
2.      Κουτσλιωτάκη Ευάγγελου του Δημοσθένη, Αντιπροέδρου,
3.      Ντέμου Νικόλαου του Γεωργίου, Δ/νωντος Συμβούλου,
4.      Πουλάκη Σπυρίδωνος του Γεωργίου, Μέλους του Δ.Σ.,
5.      Χειμαρά Θεόδωρου του Αντωνίου, Μέλους του Δ.Σ.,
6.      Γούτσου Σταύρου του Κων/νου, Μέλους του Δ.Σ.,
7.      Σαμιάκου Σπυρίδωνος του Νικολάου, Μέλους του Δ.Σ.,
8.      Κανελλόπουλου Χρήστου του Στυλιανού, Μέλους του Δ.Σ.,
9.      Χριστόπουλου Κων/νου του Θεοδώρου, Μέλους του Δ.Σ., και,
ΚΑΤΑ
Παντός υπευθύνου

   Κύριε Εισαγγελέα,
  Οι ανωτέρω καταγγελόμενοι διά της παρούσης μηνυτήριας αναφοράς μου, τυγχάνουν μέλη της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία – ΛΑΡΚΟ», όπως τούτο προανεφέρθη, η οποία δραστηριοποιείται και έχει μονάδες εξόρρυξης μεταλλεύματος, κυρίως στην περιοχή της Εύβοιας, αλλά και της όμορης Βοιωτίας.
   Η εν λόγω εταιρεία, όπως τούτο τυγχάνει παγκοίνως γνωστό, κατά τα τελευταία τέσσερα τουλάχιστον έτη, ευρίσκεται σε δραματική κατάσταση, τόσο από πλευράς οικονομικής, αλλά και εν γένει διοικητικής λειτουργίας αυτής, έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, παραμένει δε μέχρι σήμερα «στη ζωή» ουσιαστικά με «μηχανική υποστήριξη».
   Με μεγάλη αγωνία, δεδομένης της σημασίας την οποία έχει η εν λόγω εταιρεία «ΛΑΡΚΟ» στην οικονομία της Εύβοιας, όπου απασχολούνται περίπου 1.000 εργαζόμενοι, αλλά και της Ελλάδος γενικώτερα, παρακολουθώ την πορεία αυτής, με συνεχείς μου παρεμβάσεις προτείνω λύσεις οι οποίες κατατείνουν στο να καταστεί αυτή βιώσιμη, και να μην χαθεί ούτε μία θέση εργασίας, πλην όμως, όλες αυτές οι ενέργειές μου “πίπτουν στο κενό”, καθ’όσον απευθύνονται σε «ώτα μη ακουόντων», και ενόσω η εταιρεία οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στο γκρεμό.
   Κύριε Εισαγγελέα,
  Επειδή η συνεχιζόμενη αδράνεια και αδιαφορία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ ΑΕ», καθώς και κάθε αρμοδίου παράγοντα αυτής, εμπίπτει στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, συνιστώντας ποινικώς κολάσιμη συμπεριφορά, διά της παρούσης μηνυτήριας αναφοράς, απευθύνομαι προς Εσάς, προκειμένου να αιτηθώ την ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, με σκοπό να διερευνηθούν –τυχόν- ποινικές ευθύνες των ανωτέρω, καθώς και παντός εμπλεκομένου, οι οποίες οδήγησαν την εταιρεία στην δραματική κατάσταση την οποία βιώνει, με την ελπίδα ότι με την παρέμβασή Σας αυτή την ύστατη κυριολεκτικά ώρα, θα καταστεί δυνατή η διάσωση αυτής και η λειτουργία της πάνω σε υγιείς βάσεις, με σωστή βεβαίως, σύγχρονη και οικονομικώς αποδεκτή διαχείριση, την οποία η υπάρχουσα Διοίκηση δεν διαθέτει. Και τούτο διότι, σύμφωνα με έγκυρα δημοσιεύματα, η υπάρχουσα Διοίκηση της ΛΑΡΚΟ:
1ον. Δεν έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα ισολογισμό για τα έτη 2016 και 2017, κατά παράβαση των άρθρων 42 επ. Ν. 2190/1920 και άρθρο 57 περ. α’ του ιδίου Νόμου, διότι προφανώς τα οικονομικά στοιχεία τα οποία –τυχόν- θα δημοσιεύσει, καθιστούν αυτή μη βιώσιμη, γεγονός το οποίο βεβαίως επιτείνει την περαιτέρω απαξίωση της εταιρείας.
2ον. Συνεχίζει να πωλεί το παραγόμενο σιδηρονικέλιο κάτω του κόστους επί μία τετραετία, με συνέπεια να έχει συσσωρεύσει ζημία συνολικού ύψους 57 εκατομμυρίων ευρώ (σύμφωνα με δημοσίευση του Χρήστου Κολώνα της 16ης-10-2018). Σύμφωνα δε με το ίδιο δημοσίευμα «…Ιδιαίτερη αξία και βαρύτητα έχουν οι παρτηρήσεις που γίνονται στον ισολογισμό του 2015 για την ΛΑΡΚΟ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα ίδια κεφάλαιά της είναι σημαντικά μικρότερα του μετοχικού της κεφαλαίου (12,5 εκ. ευρώ) και συντρέχουν λόγοι για τη λύση της εταιρείας…». Παρά ταύτα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΑΡΚΟ, ΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΠΡΟΕΒΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΤΕΙΝΟΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, κατά παράβαση του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920 και άρθρο 57 περ. δ’ του ιδίου Νόμου.
3ον. Ενώ είχε δεσμευθεί ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι α) θα προχωρούσε σε ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή, β) θα μείωνε το ενεργειακό κόστος, γ) θα επέλυε τα περιβαλλοντικά προβλήματά της (εναπόθεση σκουριάς), προκειμένου μετά ταύτα αυτή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) να διαγράψει το επιβληθέν πρόστιμο ένεκα παρανόμων κρατικών επιδοτήσεων, ΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.
4ον. Ενώ διαβεβαίωνε τους αρμόδιους Κυβερνητικούς Παράγοντες ότι διαθέτει τα αναγκαία αποθεματικά, με τα οποία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και να αντέξει τις περιόδους χαμηλών τιμών νικελίου, οι διαβεβαιώσεις αυτές ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΨΕΥΔΕΙΣ, ΚΑΘ’ΟΣΟΝ ΟΥΔΕΝ ΠΟΣΟ ΔΙΕΘΕΤΕ!!!
5ον. Δεν τήρησε τους όρους της συμφωνίας με τη ΔΕΗ ως προς την εξόφληση του υπέρογκου χρέους της προς αυτή, ύψους 285 εκατομμυρίων ευρώ, με συνέπεια να επαπειλείται η –ανά πάσα στιγμή- διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, και η εξ αυτής άμεση παύση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ.
   Πέραν των ανωτέρω, και σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, με ημερομηνία 10-01-2019 «…Με συνειδητή κυβερνητική, διοικητική και διευθυντική κατεύθυνση, βιώνουμε την μεγαλύτερη απαξίωση στην ιστορία της ΛΑΡΚΟ. Την ώρα που η Διοίκηση υπερασπίζεται ότι δεν υπάρχουν χρήματα, εμείς βλέπουμε:
  Την παροχή εργασιών σε εργολάβους να ξεπερνάει κάθε προηγούμενο, ενώ θα μπορούσαν με μικρές και εύκολες παρεμβάσεις στον εξοπλισμό της ΛΑΡΚΟ, αυτές τις εργασίες να τις κάνουμε μόνοι μας … Το άναρχο σταμάτημα των μηχανημάτων του εργοστασίου, να καταγράφει ιστορικό ρεκόρ, ενώ θα μπορούσε με μικρές παρεμβάσεις να ελαττωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγή.
   Φτάσαμε στο σημείο να ενοικιάζονται ΧΙΣΤΕΡ – φορτωτές – φορτηγά – σπαστήρες κλπ, ξοδεύοντας εκατομμύρια ευρώ συνολικά, και τα μηχανήματα του εργοστασίου να μένουν σταματημένα και απαξιωμένα. Αν τα παραπάνω που αναφέρουμε, τα οποία είναι λίγα από τα εκατοντάδες παραδείγματα, δεν είναι συνειδητή απαξίωση και υπερχρέωση της ΛΑΡΚΟ, τότε τί είναι;…».
   Ήτοι δηλαδή, το σωματείο των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ με την ανωτέρω πρόσφατη ανακοίνωσή του, παρουσιάζει και καταγγέλει ένα «πάρτυ εκατομμυρίων» να γίνεται γύρω από την κατά τα άλλα «χρεωκοπημένη»  και ασφαλώς λεηλατημένη, και συνεχώς λεηλατούμενη ΛΑΡΚΟ. Υπάρχει κανείς να ακούσει;
   Κύριε Εισαγγελέα,
  Διά της παρούσης μηνυτήριας αναφοράς μου, επιθυμώ να προσθέσω και την δική μου φωνή αγωνίας ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΑΣ, προκειμένου να υπάρξει μία ελπίδα διασώσεως της πολύπαθης πράγματι εταιρείας «ΛΑΡΚΟ ΑΕ», πράγμα το οποίο θα αποβεί σε όφελος των εργαζομένων και της οικονομίας εν γένει.
   Συνημμένα, σας προσκομίζω διάφορα σχετικά δημοσιεύματα αλλά και δελτία τύπου, τα οποία κατά το πρόσφατο παρελθόν είχα εκδώσει αναφορικά με την εν λόγω εταιρεία.


Χαλκίδα,
Ο καταθέτων την παρούσα μηνυτήρια αναφορά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου