Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019

SCONTO 50% στην ΤΕΡΝΑ και προστιμο με το ...ζόρι!!!

Αφού τελικά εδέησαν και υπέγραψαν το πρόστιμο με μεγάλη καθυστέρηση για την ρύπανση της ΤΕΡΝΑ στις εγκαταστάσεις στο Μαντούδι, μεταξύ των οποίων και ρύπανση από μαζούτ, το μείωσαν και κατά 50%!!
Μάλιστα το Τμήμα περιβάλλοντος πραγματοποίησε δύο ελέγχους και ανακάλυψε εκεί οτι ο Δήμος ακουσον-ακουσον εχει δημιουργήσει παράνομη χωματερή!!
Η εταιρεία δικαιολογήθηκε οτι φταίει η ...θεομηνία για την ρύπανση αλλά δεν έπεισε τις υπηρεσίες που τελικώς και με το .."ζόρι" επέβαλαν πρόστιμο μειωμένο κατά 50%!!

η ΠΕΤΣΟΚΟΜΕΝΗ απόφαση

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, ήτοι πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) στην
εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) σχετικού, διότι μετά τον έλεγχο
που πραγματοποίησε το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ευβοίας στην
αναφερόμενη θέση της (18) σχετικής έκθεσης αυτοψίας, την 8/10/2018 βεβαιώθηκαν οι κάτωθι
παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας:
-Παράβαση του Ν.4042/2012 και ειδικότερα του άρθρου 29 παρ.1, το οποίο ορίζει ότι <<
απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων>>
και του άρθρου 14 σύμφωνα με το οποίο <<η διαχείριση των αποβλήτων
πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται
το περιβάλλον>>
-Ρύπανση και υποβάθμιση περιβάλλοντος κατά την έννοια των παρ. 1.και 2 του άρθρου
2. του Ν.1650/ ΦΕΚ160/Α /16-10-1988 λόγω διαρροής υγρών αποβλήτων σε παρακείμενη
έκταση
 Παράβαση 1η
: έξη χιλιάδες (6000 €) ευρώ (μειωμένο κατά 50% λόγω συμμόρφωσης)
 Παράβαση 1η
: τέσσερεις χιλιάδες (4000 €) ευρώ (μειωμένο κατά 50% λόγω συμμόρφωσης
 Η είσπραξη του επιβαλλόμενου προστίμου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
 Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή. Η προσφυγή, όσον αφορά στην
νομιμότητα της έκδοσης της απόφασης, απευθύνεται στον Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
(Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας / Δ/νση Διοίκησης / Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού
Ν. Φθιώτιδας, Λεωνίδου 6, 351 00 Λαμία), εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της
απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση
αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227, παρ.1 του Ν.3852/2010 και των Εγκυκλίων 60
(Α.Π. 74895//30-12-2010) και 15 (Α.Π. 5370/2-2-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών / Δ/νση
Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.. Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή στο διοικητικό
πρωτοδικείο κατά το άρθρο 30, παρ. 3 του Ν.1650/1986 όπως ισχύει εντός 60 ημερών από την
ημέρα κοινοποίησής της (Ν. 2717/1999, άρθρο 66, παρ.1).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Ο Αντιπεριφερειάρχης
 Γεώργιος Αναστασίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου