Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΠΑ και Δήμου Χαλκιδέων για τη δημιουργία της «Τεχνόπολης του Ευρίπου»


Ιδιαίτερα ικανοποιημένος ο Χρ. Παγώνης με την εξέλιξη αυτή
που αναβαθμίζει την Χαλκίδα παγκοσμίως και στον τομέα της εκπαίδευσης 
Η Σύγκλητος, μετά εισήγηση του Αναπληρωτή Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Θ. Σφηκόπουλου, αποφασίζει να εγκρίνει Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και Δήμου Χαλκιδέων για τη δημιουργία της «Τεχνόπολης του Ευρίπου» το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Σημειώνεται ότι το εν λόγω Μνημόνιο έχει ήδη εγκριθεί με απόφαση του Δήμου Χαλκιδέων της συνεδρίας 29ης Οκτωβρίου 2018 με ΑΔΑ: 7ΝΛ6ΩΗΑ-5ΘΛ.ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ»
Σήμερα την……... στην Χαλκίδα, το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού /ΟΤΑ Α’ Βαθμού) με την επωνυμία Δήμος Χαλκιδέων που εδρεύει στην Χαλκίδα (Φαρμακίδου 15) εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο Χρήστο Δ. Παγώνη και το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» που εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 30, 106
79) εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη αυτού Καθηγητή Μελέτιο- Αθανάσιο Δημόπουλο,
συνομολογούν και αποφασίζουν τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τον τίτλο «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η δημιουργία χώρου ανάπτυξης καινοτόμων ερευνητικών, αναπτυξιακών και πολιτιστικών δομών με τον τίτλο «Τεχνόπολη Ευρίπου» . Ειδικότερα η
παράγραφος 1 ορίζει ότι «1. Στο Ε.Κ.Π.Α. δημιουργείται Τεχνόπολη – Σύμπλεγμα Τεχνολογίας, Τέχνης και Πολιτισμού (Τεχνόπολη Ευρίπου) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της πόλης της Χαλκίδας, ως χώρος ανάπτυξης καινοτόμων ερευνητικών, αναπτυξιακών και πολιτιστικών δομών. 
Η οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία της Τεχνόπολης ανατίθεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ε.Κ.Π.Α. που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 29/1993 (Α΄ 11), εκτός αν εγκαθίστανται στην Τεχνόπολη ακαδημαϊκές μονάδες του Ε.Κ.Π.Α. οπότε είναι αρμόδια η Σύγκλητος. Για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων της Τεχνόπολης παραχωρείται κατά χρήση, στην Εταιρεία αυτή έκταση του Πανεπιστημίου, καθώς και η έκταση του επόμενου εδαφίου ή τμήμα αυτής, με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Με απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Χαλκιδέων και Διρφύων -Μεσσαπίων μπορεί να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων στο Ε.Κ.Π.Α. για τη λειτουργία της
Τεχνόπολης, και για άλλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις του Ε.Κ.Π.Α.»
2. Ο Δήμος Χαλκιδέων δηλώνει την υποστήριξή του προς το Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση της Τεχνόπολης Ευρίπου διότι το έργο αυτό θα αναβαθμίσει την Χαλκίδα και την ευρύτερη περιοχή της και θα την καταστήσει πόλο τεχνολογικής και πολιτιστικής ανάπτυξης ρόλο στον οποίο μπορεί να ανταποκριθεί επαξίως ως η μεγαλύτερη πόλη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και χάρη στην άμεση γειτνίασή της με την Αθήνα όπου είναι η έδρα του Πανεπιστημίου αλλά με την περιοχή Σχηματαρίου- Οινοφύτων όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί η μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη της χώρας και στην οποία η ίδρυση της Τεχνόπολης θα συμβάλλει στην εισαγωγή της καινοτομίας στην βιομηχανική παραγωγή αλλά και ως πεδίο επιστημονικής έρευνας. Αλλά και στον Πολιτισμό η ευρύτερη περιοχή έχει άμεση και κρίσιμη σημασία διότι εκεί βρίσκεται ο παγκοσμίου ενδιαφέροντος αρχαιολογικός χώρος της Αυλίδας, η δε Χαλκίδα είναι χαρακτηρισμένος ιστορικός και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος τόπος. Είναι συνεπώς ο τόπος στον οποίο συγκλίνουν οι
στόχοι της Τεχνόπολης του Ευρίπου.

3. Ο Δήμος Χαλκιδέων κατέχει έκταση εμβαδού 56.310,02 τμ στην θέση «Παναγιά» της Τοπικής Κοινότητας «Καλοχωρίου-Παντειχίου» της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο στο παρόν μνημόνιο τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Α. Ελευθερίου. Πρόκειται για το κληροτεμάχιο με αριθμό 86, το οποίο είναι άρτιο και
οικοδομήσιμο βάσει του ΠΔ 24-5-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/31-5-1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το ως άνω κληροτεμάχιο βρίσκεται εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού αλλά εντός του ΓΠΣ Δ.Ε. Αυλίδας (ΦΕΚ 219/ΑΠΠ /26.8.2011) στην περιοχή ΚΦ2 όπου επιτρέπεται μόνο η χρήση Κοινωφελών εγκαταστάσεων και ειδικότερα εγκαταστάσεων
Ανωτέρας Εκπαίδευσης. Το κληροτεμάχιο αυτό ο Δήμος Χαλκιδέων προτίθεται να δωρίσει στο ΕΚΠΑ κατ' άρθρο 184 του ν. 3462/2006, για την εγκατάσταση της Τεχνόπολης Ευρίπου υπό τις προϋποθέσεις του επομένου εδαφίου 4.
4. Ο Δήμος, δεδομένου ότι η ίδρυση και λειτουργία της Τεχνόπολης Ευρίπου, εκπληρώνει σπουδαίο κοινωφελή σκοπό και συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων και την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής, προτίθεται να δωρίσει στο ΕΚΠΑ το ως άνω κληροτεμάχιο, κατ΄ άρθρο 184 του ν. 3462/2006, μετά την ψήφιση του οικείου νόμου. Στην περίπτωση κατά την οποία μεταβληθεί ο σκοπός της δωρεάς ή αυτός δεν εκπληρωθεί μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ετών από την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Δωρεάς, η σύμβαση της δωρεάς λύεται, και η κυριότητα του κληροτεμαχίου επανέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο. Επίσης, στην περίπτωση που κατά την οποία για
οποιοδήποτε λόγο παύσει οριστικώς και αμετακλήτως η λειτουργία της Τεχνόπολης Ευρίπου, στο δωρηθέν κληροτεμάχιο, αυτό επίσης επανέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο Χαλκιδέων.
5. Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών δηλώνει ότι προτίθεται να αποδεχθεί την πρόταση του Δήμου Χαλκιδέων, υπό την προϋπόθεση ότι η έκταση αυτή θα κριθεί κατάλληλη για την εγκατάσταση της Τεχνόπολης Ευρίπου, και εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες εκ του νόμου διαδικασίες.
6. Επισυνάπτονται στο παρόν και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτού τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία :
α. Άρθρο 14 του Σχεδίου Νόμου με τίτλο: «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό
Ταμείο και άλλες διατάξεις»:
« Άρθρο 14 – Τεχνόπολη Ευρίπου
1. Στο Ε.Κ.Π.Α. δημιουργείται Τεχνόπολη – Σύμπλεγμα Τεχνολογίας, Τέχνης και
Πολιτισμού (Τεχνόπολη Ευρίπου) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της πόλης της
Χαλκίδας, ως χώρος ανάπτυξης καινοτόμων ερευνητικών, αναπτυξιακών και
πολιτιστικών δομών. Η οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία της Τεχνόπολης ανατίθεται
στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ε.Κ.Π.Α. που ιδρύθηκε με το
π.δ. 29/1993 (Α΄ 11), εκτός αν εγκαθίστανται στην Τεχνόπολη ακαδημαϊκές μονάδες
του Ε.Κ.Π.Α. οπότε είναι αρμόδια η Σύγκλητος. Για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων
της Τεχνόπολης παραχωρείται κατά χρήση, στην Εταιρεία αυτή έκταση του
Πανεπιστημίου, καθώς και η έκταση του επόμενου εδαφίου ή τμήμα αυτής, με απόφαση
του Πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Με απόφαση των
5
Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Χαλκιδέων και Διρφύων – Μεσσαπίων μπορεί να
παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων στο Ε.Κ.Π.Α. για τη λειτουργία της
Τεχνόπολης, και για άλλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις του Ε.Κ.Π.Α.
2. Στην Τεχνόπολη πραγματοποιούνται ερευνητικές δράσεις και μπορεί να εγκαθίστανται
με απόφαση της Συγκλήτου εργαστήρια και δομές του Ε.Κ.Π.Α. με καινοτόμο
ερευνητική, πολιτιστική και αναπτυξιακή δραστηριότητα.
3. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται πενταμελής επιστημονική επιτροπή που
αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή
του ΕΚΠΑ. Η Επιτροπή εισηγείται στη Σύγκλητο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ε.Κ.Π.Α. για κάθε θέμα της
αρμοδιότητάς τους σχετικά με τη λειτουργία της Τεχνόπολης και είναι αρμόδια για τη
σύνταξη του Κανονισμού της Τεχνόπολης, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. Στην
επιτροπή αυτή μπορεί να ανατίθεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η εγκατάσταση, η λειτουργία και η εποπτεία των
ερευνητικών, αναπτυξιακών, πολιτιστικών και λοιπών δομών και δραστηριοτήτων της
Τεχνόπολης, για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Εταιρείας Διαχείρισης. Στην επιτροπή
αυτή μπορεί να ανατίθεται, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, ο συντονισμός και η
υλοποίηση των επιστημονικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων της
Τεχνόπολης. Η θητεία των μελών της επιστημονικής επιτροπής είναι τετραετής, με
δυνατότητα ανανέωσης. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη
συμμετοχή τους σ’ αυτή, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια
αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου
Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της
παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου.»
β. Το από 21/8/2018 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Μηχανικού Α. Ελευθερίου, όπου
εμφαίνεται το κληροτεμάχιο με αριθμό 86 εμβαδού 56.310,02 τ.μ. στην θέση «Παναγιά»
της Τοπικής Κοινότητας «Καλοχωρίου- Παντειχίου» της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας.
γ. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων με αριθμό 347/2018 (22
Συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου 2018 /Θέμα 3ο
) περί «μνημονίου συνεργασίας μεταξύ
εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Δήμου Χαλκιδέων για τη δημιουργία
της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ» με την οποία εγκρίθηκε το παρόν μνημόνιο.
δ. Απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (Συνεδρία 6
η
/6-11-2018)
7. Ουδεμία προκαλείται/απαιτείται οικονομική επιβάρυνση/υποχρέωση του ΕΚΠΑ για την
υπογραφή του παρόντος.
8. Το παρόν μνημόνιο, μπορεί να παραταθεί, συμπληρωθεί ή/και τροποποιηθεί μόνον
εγγράφως, μετά από σχετική συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
9. Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν συμφωνούν να καταβάλουν προσπάθειες για τη φιλική
διευθέτηση οποιασδήποτε διαφωνίας προκύπτει μεταξύ τους σε σχέση με την υλοποίηση
του αντικειμένου του παρόντος Μνημονίου. Ωστόσο, σε περίπτωση διαφωνίας των μερών,
το παρόν μνημόνιο συνεργασίας και η ερμηνεία του διέπεται από το ελληνικό δίκαιο .
6
Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας, και ειδικότερα, πρόθεσης δωρεάς προς το ΕΚΠΑ
δημοτικού ακινήτου για την εγκατάσταση της Τεχνόπολης Ευρίπου, ενσωματώνει την
βούληση των δύο μερών να προωθήσουν την υλοποίηση του σχεδιασμού του
Πανεπιστημίου Αθηνών για την δημιουργία της Τεχνόπολης και την ουσιαστική συνδρομή
του Δήμου Χαλκιδέων στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου.
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται σε δύο
(2) πρωτότυπα, κάθε δε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα (1)

ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 Μελ.- Αθαν. Δημόπουλος Χρήστος Δ. ΠαγώνηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου