Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018

Β. Δημόπουλος: "Ενίσταμε και καταγγέλλω"


ΕΝΣΤΑΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Του Βασίλη Δημόπουλου του Χρήστου Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, Οικονομολόγου Φοροτεχνικού με Α.Φ.Μ 020672772 και ΑΔΤ ΑΜ 626671 Α.Τ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ.
Ενίσταμαι και καταγγέλλω την υπ’αρίθμ.312/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία λήφθηκε ομόφωνα, για τους κάτωθι ορθούς βασίμους και αληθείς λόγους και για όσους άλλους ήθελα να προσθέσω κατά την συζήτηση της παρούσης και όπου κληθώ.


ΙΣΤΟΡΙΚΟ, κλήθηκα νομίμως με την υπ’αρίθμ. 11191/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού για την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 22-10-2018 και ώρα 18:00. Πραγματικά προσήλθα και πριν την συνεδρίαση των ημερησίας θεμάτων ζήτησα τον λόγο από τον κ. Πρόεδρο και στην συνέχεια απευθυνόμενος προς αυτόν του είπα σχετικά με το υπ’αρίθμ. 12 θέμα της ημερήσιας διάταξης επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού. Για το συγκεκριμένο θέμα δεν μου είχε επιδοθεί κανένα σχετικό ούτε για ποια άτομα αναφαίρετο, ούτε τα αντίστοιχα έγγραφα της .Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ούτε τα αιτήματα των πολιτών. Στην συνέχεια του ανέφερα και αφού πραγματικά αποδέχθηκε ότι δεν μου είχαν επιδοθεί έγγραφα απαραίτητα κατά τον κώδικα για τον δημοτικό σύμβουλο για να διαμορφώσω άποψη για την ψήφο μου και του επέστησα δε την προσοχή να αναβληθεί ή έστω και εκείνη την στιγμή να μου επιδοθούν τα προαναφερόμενα. Δυστυχώς όμως δεν μου δόθηκε τίποτε σχετικό και αναγκάστηκα να αποχωρήσω.

Καταγγέλλω δε ότι σερφάρωντας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 21-10-2018 είδα αναρτημένα, από 12-10-2018 αποφάσεις Δημάρχου ανάληψης υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υπ’αρίθμ. 632 με ΑΔΑ: 7Ζ3ΤΩΕ7-ΒΣΓ, την υπ’αρίθμ. Απόφαση 630 με ΑΔΑ: Ω33ΤΩΕ7-ΗΟ0, την υπ’αρίθμ. 631 απόφαση με ΑΔΑ: 62ΝΟΩΕ7-9Ω0,την υπ’αρίθμ. Απόφαση 633 με ΑΔΑ: 67ΩΑΩΕ7-8ΩΦ και την υπ’αρίθμ απόφαση 634 με ΑΔΑ: 663ΟΩΕ7-9ΑΨ. Δηλαδή οι αναφερόμενες περιπτώσεις στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Εκ του γεγονότος αυτού θεώρησα ότι ο ρόλος μου ως δημοτικός σύμβουλος θα ήταν περιττός και άνευ λόγου και αιτίας κατά παράβαση των κανόνων που ορίζονται από τον κώδικα.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΖΗΤΩ
Όπως γίνει δεκτή η παρούσα ΈΝΣΤΑΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ μου ως εμπροθέσμως ασκηθείσα και ακυρωθεί η υπ’αρίθμ. 312/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με ΑΔΑ: 67ΣΘΩΕ7-0ΜΓ για τους λόγους που προανέφερα και που με ανάγκασαν να αποχωρήσω του δημοτικού συμβουλίου.
Επίσης να αποδοθούν οι όποιες απορρέουσες ευθύνες εις την κ. Δήμαρχο η οποία με τις προαναφερόμενες πέντε αποφάσεις της δέσμευσε και ενέκρινε την Ανάληψη Υποχρέωσης για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού από της 12-10-2018 χωρίς απόφαση οικονομικής επιτροπής τουλάχιστον και χωρίς την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που έφερε το θέμα προς συζήτηση αποκρύπτοντας τις αποφάσεις που είχε ήδη υπογράψει!

ΙΣΤΙΑΙΑ 27-10-2018
Ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου