Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

Ιδρύεται Τεχνόπολη Ευρίπου στη Χαλκίδα από το ΕΚΠΑ

Με το Άρθρο 18 του Σχεδίου Νόμου για το νέο Πανεπιστήμοο Θεσσαλίας ιδρύεται Τεχνόπολη Ευρίπου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Ειδικότερα η σχετική διάταξη προβλέπει τα εξής:

1. Στο Ε.Κ.Π.Α. δημιουργείται Τεχνόπολη – Σύμπλεγμα Τεχνολογίας, Τέχνης και Πολιτισμού (Τεχνόπολη Ευρίπου) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της πόλης της Χαλκίδας, ως χώρος ανάπτυξης καινοτόμων ερευνητικών, αναπτυξιακών και πολιτιστικών δομών. Η οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία της Τεχνόπολης ανατίθεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ε.Κ.Π.Α. που ιδρύθηκε με το π.δ. 29/1993 (Α΄ 11), εκτός αν εγκαθίστανται στην Τεχνόπολη ακαδημαϊκές μονάδες του Ε.Κ.Π.Α. οπότε είναι αρμόδια η Σύγκλητος. Με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, παραχωρείται κατά χρήση στην Εταιρεία έκταση του Πανεπιστημίου, καθώς και η έκταση του επόμενου εδαφίου ή τμήμα αυτής, για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων της Τεχνόπολης. Με απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Χαλκιδέων και Διρφύων – Μεσσαπίων μπορεί να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων στο Ε.Κ.Π.Α. για τη λειτουργία της Τεχνόπολης, και για άλλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις του Ε.Κ.Π.Α..
2. Στην Τεχνόπολη πραγματοποιούνται ερευνητικές δράσεις και μπορεί να εγκαθίστανται με απόφαση της Συγκλήτου εργαστήρια και δομές του Ε.Κ.Π.Α. με καινοτόμο ερευνητική, πολιτιστική και αναπτυξιακή δραστηριότητα.
3. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται πενταμελής επιστημονική επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του ΕΚΠΑ. Η Επιτροπή εισηγείται στη Σύγκλητο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ε.Κ.Π.Α. για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς τους σχετικά με τη λειτουργία της Τεχνόπολης και είναι αρμόδια για τη σύνταξη του Κανονισμού της Τεχνόπολης, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. Στην επιτροπή αυτή μπορεί να ανατίθεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η εγκατάσταση, η λειτουργία και η εποπτεία των ερευνητικών, αναπτυξιακών, πολιτιστικών και λοιπών δομών και δραστηριοτήτων της Τεχνόπολης, για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Εταιρείας Διαχείρισης. Η θητεία των μελών της επιστημονικής επιτροπής είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ’ αυτή, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπο- παραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου