Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020

Tα ψέματα του Σπανού για τον δρόμο Πλατάνα-Παραλία Κύμης για να κρύψει τις ευθύνες του!! Ποια είναι η αλήθεια (ΑΚΟΥΣΤΕ και ΔΕΙΤΕ)

Μπορεί να λέει ψέμματα ένας Περιφερειάρχης δημόσια για ένα τόσο σοβαρό θέμα για το οποίο έχουν πληρώσει "φόρο αίματος"  πολίτες; Και όμως μπορεί!!


Αυτό έκανε ο Φάνης Σπανός μεταφέροντας ψευδόμενος τις ευθύνες στον Δήμο Κύμης, και για να δικαιολογήσει "την εκδίωξη (όπως την παρουσίασε) των συνεργείων για την αποκατάσταση, από τον Μπουραντά"!!

Ακούστε τι λέει....Εν προκειμένω η αλήθεια έχει ως εξής παρουσιάζοντας τα παρακάτω ντοκουμέντα-αποφάσεις που ισχύουν από το 2009 εως σήμερα!!


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΟΔΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Απόφαση Αριθμ. 44070/2194 (ΦΕΚ 270/10-6-2009)
«Καθορισμός οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συ-
ντήρησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στ. Ελλά-
δας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που υπά-
γονται στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

[……..]

A3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑ Εύβοι-
ας ορίζεται αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση των
παρακάτω οδών:

Α΄ Νήσος Εύβοια

[……….]
8. Χάνια Αυλωναρίου - Οξύλιθος - Πλατάνα - Παραλία
Κύμης μέσω Ορίου.


[………]
33. Από διασταύρωση με επαρχιακή οδό «Χανίων
Αυλωναρίου-Οξυλίθου» - Στόμιο - Πλατάνα Β’ Νήσος
Σκύρος

[………]

Α7. Αρμόδιοι προς συντήρηση όλων των υπόλοιπων
δημόσιων οδών καθώς και των τμημάτων των παρα-
πάνω αναφερομένων οδών που βρίσκονται εντός των
εγκεκριμένων ορίων οικισμών, είναι οι δήμοι και οι κοι-
νότητες, ο καθένας μέσα στα όρια της διοικητικής τους
περιφέρειας.


Β. Στην έννοια της «συντήρησης» των οδών περιλαμ-
βάνεται ιδίως.
α) η αποκατάσταση φθορών και βλαβών του οδοστρώ-
ματος, της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και
του ηλεκτροφωτισμού,
β) η συντήρηση και ο καθαρισμός φυτευμένων νησίδων
και πρανών,
γ) ο καθαρισμός των ανισόπεδων διαβάσεων και η
συντήρηση των τυχόν αντλιοστασίων τους,
δ) η συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας της οδού
όπως τα στηθαία ασφαλείας και
ε) η προσαρμογή στην τελική επιφάνεια του οδοστρώ-
ματος τόσο των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής,
όσο και των καπακιών των φρεατίων επίσκεψης των
υποκειμένων δικτύων ομβρίων.
Στην συντήρηση δεν περιλαμβάνονται τα πεζοδρόμια,
τα οποία συντηρούνται κατά τις οικείες διατάξεις από
τους οικείους Ο.Τ.Α.

[…….]
Λαμία, 25 Μαϊου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΛΙΑΣ

NOMΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3481(ΦΕΚΑ΄162/2-8-2006)
Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματο-
λόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων
και μελετών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 7
Συντήρηση οδών
[…..]
3. Με αποφάσεις των κατά τόπους αρμόδιων Γενικών
Γραμματέων των Περιφερειών της Χώρας, οι οποίες
λαμβάνουν υπόψη την απόφαση της παραγράφου 2 και
εκδίδονται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος
της και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, καθορίζονται οι οδοί που ανήκουν στην αρμοδιότητα
συντήρησης των υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας
και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Αρμόδιοι προς
συντήρηση όλων των υπόλοιπων δημόσιων οδών είναι
οι δήμοι και οι κοινότητες, ο καθένας μέσα στα όρια
της διοικητικής του περιφέρειας.
4. Για την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3, ως
«συντήρηση» νοείται η αποκατάσταση των βλαβών του
οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας της οδού
(στηθαία, νησίδες ασφαλείας, σήμανση κ.ο.κ.), επιφυλασ-
σομένων των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την
αρμοδιότητα και τις ευθύνες των Οργανισμών Κοινής
Ωφέλειας. Την υπηρεσία που έχει κατά τα ανωτέρω την
αρμοδιότητα συντήρησης των οδών βαρύνει η υποχρέ-
ωση και η δαπάνη ηλεκτροφωτισμού τους, σύμφωνα με
τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Με τις διατάξεις
του παρόντος δεν θίγονται οι αρμοδιότητες που αφο-
ρούν την καθαριότητα της επιφάνειας των οδών.
5. Οι αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσί-
ες υποχρεούνται να ελέγχουν, τουλάχιστον ανά δεκα-
πενθήμερο, τις οδούς της αρμοδιότητάς τους, για τη
διαπίστωση βλαβών του οδοστρώματος και των λοιπών
στοιχείων ασφαλείας της οδού και να καταγράφουν τα
ευρήματα σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται με ευθύνη του
Προϊσταμένου τους. Τα όργανα της Ελληνικής Αστυνο-
μίας υποχρεούνται να ειδοποιούν αμέσως και εγγράφως
τις αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες,
για την ύπαρξη βλαβών του οδοστρώματος και των
στοιχείων ασφαλείας των οδών που υποπίπτουν στην
αντίληψή τους και εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια
των χρηστών της οδού. Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης
μπορεί να προβαίνει επίσης σε γραπτή ειδοποίηση των
αρμόδιων για τη συντήρηση υπηρεσιών, με οποιοδή-
ποτε μέσο (όπως ιδίως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, ταχυδρομική επιστολή), η οποία κατα-
χωρίζεται από τις ως άνω υπηρεσίες στο τηρούμενο
ειδικό βιβλίο.
6. Η αρμόδια προς συντήρηση της οδού υπηρεσία
υποχρεούται να πραγματοποιήσει με όργανά της αυ-
τοψία της βλάβης, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες
αφότου λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση αυτής και
να συντάξει συνοπτική έκθεση περί της έκτασης και
του είδους της και της ύπαρξης ή μη ανάγκης άμεσης
αντιμετώπισης. Εφόσον κατά την αυτοψία διαπιστωθεί
επικινδυνότητα της βλάβης για την οδική ασφάλεια,
λαμβάνονται άμεσα από τους διενεργούντες την αυ-
τοψία τα απαραίτητα μέτρα για την προσωρινή της
αποκατάσταση, εφόσον αυτή είναι δυνατή, άλλως για
την οριοθέτηση και την κατάλληλη σήμανσή της, προς
αποφυγή ατυχημάτων. Η αποκατάσταση των βλαβών
που κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια ολο-
κληρώνεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από τη
διενέργεια της αυτοψίας. Οι ενέργειες της παραγράφου
αυτές καταγράφονται σε ειδικό Πρωτόκολλο Αντιμετώ-
πισης Βλάβης, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται
από τον υπάλληλο ή τους υπαλλήλους που ορίσθηκαν
υπεύθυνοι κατά τα ανωτέρω και θεωρείται από τον
αρμόδιο προϊστάμενο της υπηρεσίας. Η μη τήρηση των
υποχρεώσεων αυτής και της προηγούμενης παραγρά-
φου με υπαιτιότητα των αρμόδιων οργάνων συνιστά
πειθαρχικό παράπτωμα.

[……...]

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3542
Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας (κωδ. ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57/Α΄)

Άρθρο 43
Η παράγραφος 5 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγρά-
φου 2 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρό-
στιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ, της δε παραγράφου
4 με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. Αυτός
που παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού,
καθώς και αυτός που επιφέρει με οποιονδήποτε τρόπο,
και από αμέλεια ακόμη, φθορές στην οδό, εφόσον από
άλλη διάταξη δεν προβλέπεται αυστηρότερη ποινή, τι-
μωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους.
»

Από τα παραπάνω διατάξεις, προκύπτουν τα εξής:
1.Στον παραλιακό δρόμο Στόμιο Οξυλίθου- Πλατάνα- Παραλία Κύμης την ευθύνη συντήρησης έχει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας.

2.Στο τμήμα εντός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού Πλατάνας, την ευθύνη συντήρησης έχει ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου.

3.Υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου 3481/2006 και των διατάξεων του ΚΟΚ που αναφέρονται στην συντήρηση και ασφάλεια των δρόμων, έχουν και οι δύο ως άνω αυτοδιοικητικοί οργανισμοί, για το τμήμα που ο καθένας έχει την ευθύνη συντήρησης.

Όλα τα παραπάνω αφορούν μόνο την συντήρηση του δρόμου, όπως αυτή νοείται στις κείμενες διατάξεις.

Την ευθύνη Τεχνικής Αστυνόμευσης του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Εύβοιας στο σύνολό του, έχει σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Αριθμ. Πρωτ.62240/698/25-8-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΜΙ7ΛΗ-2Ω0) «Μεταβίβαση αρμοδιότητας συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», αποκλειστικά η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ) ΠΕ Εύβοιας.

Οι καταστροφή του παραλιακού δρόμου Στόμιο- Πλατάνα – Π. Κύμης οφείλεται εν μέρει σε κακές επιλογές κατασκευής, αλλά σίγουρα στην αμέλεια συντήρησης, στην έλλειψη τεχνικής αστυνόμευσης, σε ανικανότητα και αδιαφορία.

Οι ανάγκες του δρόμου όπως προκύπτουν μετά την εκτεταμένη καταστροφή του ,υπερβαίνουν πλέον την έννοια της συντήρησης.
Ο δρόμος χρήζει ανακατασκευής!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου