Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020

Η ΔΚΜ ..."εγκαλεί τον Φάνη Σπανό" για τις πράξεις και τις ενέργειές του!! (δείτε την επιστολή)

Με επιστολή-εισήγηση πρός την Διοικούσα του ΤΕΕ και τελικό παραλήπτη τον Περιφερειάρχη, η ΔΚΜ .."εγκαλεί" τον Φ. Σπανό!!

Η επιστολή-πρόταση της ΔΚΜ δια της κας Κουδούνη κατατέθηκε κατά την χθεσινή συνεδρίαση με σκοπό να αποτελέσει "επιστολή του ΤΕΕ την οποία θα συνυπογράψουν όλες οι παρατάξεις του ΤΕΕ" σχολιάζοντας τις πράξεις και τις παραλήψεις του Περιφερειάρχη και τα αποτελέσματα αυτών!!

Η ΔΚΜ το έθεσε λοιπόν στη Διοικούσα, αλλά η παράταξη Λάππα δεν δέχτηκε να ληφθεί απόφαση επειδή (όπως ισχυρίστηκαν) μπήκε εκτός ημερήσιας διάταξης.
Συμφώνησαν να σταλεί με μαίηλ σε όλα τα μέλη της Διοικούσας για να το μελετήσουν καλά και να προτείνουν τυχόν διορθώσεις.
Εν τω μεταξύ μοιράστηκε από την κα Κουδούνη σε όλα τα μέλη.
Παρόντες ήταν και οι 
αντιπρόσωποι στο κεντρικό ΤΕΕ 
Καμαριώτης και Παντελέος που πήραν και αυτοί αντίγραφο. 

η "επιστολή" της ΔΚΜ πρός την Διοικούσα του ΤΕΕ

                                              
"Κύριε Περιφερειάρχη
Συνάδελφε
Ως Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ/ΠΤ Ευβοίας,  απευθυνόμαστε σε εσάς, για σοβαρότατο θέμα που αφορά τον κλάδο μας, επειδή με την ιδιότητά σας ως Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας κατά την περίοδο 2014-2019 και τώρα Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, έχετε άμεση ενεργή σχέση με την υπόθεση.
Κατά το μήνα Μάρτιο έτους 2015 εκδώσατε ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες αφορούσαν μεταβολές σε θέσεις ευθύνης Προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
Συγκεκριμένα, χωρίς να αναφερθούμε σε πρόσωπα συναδέλφων μηχανικών, αντικαταστήσατε Τακτικούς Προϊσταμένους Μηχανικούς, ορίζοντας στη θέση τους αναπληρωτές,  νεώτερους κατά την υπηρεσία και κατώτερους κατά βαθμό και εμπειρία συναδέλφους Μηχανικούς.
Δεν γνωρίζουμε ποιες υπηρεσιακές ανάγκες υπαγόρευσαν τις ενέργειες και επιλογές σας.
Οι αντικατασταθέντες  Τακτικοί Προϊστάμενοι όλοι με τον ανώτερο Β΄ βαθμό (τότε) δεν μετακινήθηκαν σε άλλες ισοδύναμες θέσεις, ούτε προήχθησαν σε ανώτερες , σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα.
Σε μία περίπτωση Μηχανικός Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  υποβιβάστηκε στην  κατάσταση  απλού υπαλλήλου , άλλος Μηχανικός Προϊστάμενος Διεύθυνσης υποβιβάστηκε ως Αναπληρωτής στη κατώτερη θέση Προϊσταμένου Τμήματος, δύο Μηχανικοί Προϊστάμενοι Τμήματος υποβιβάστηκαν στη θέση απλού υπαλλήλου, ενώ ένας Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος μετακινήθηκε   ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος σε άλλο Τμήμα που δεν προβλεπότανε από τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας,  ούτε η επιστημονική του  ειδικότητα είχε συνάφεια με το αντικείμενο που του ανατέθηκε.
Επίσης συνάδελφος Μηχανικός, που είχε τα προσόντα να ορισθεί  σε θέση Προϊσταμένου δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές σας.
Οι καταργηθέντες , υποβαθμισθέντες, και η μη συμπεριληφθείσα  συνάδελφος,  αυτονόητα  θεώρησαν τις πράξεις σας δυσμενείς για αυτούς και προσέφυγαν στη Διοικητική Δικαιοσύνη.
Υπέβαλαν αιτήσεις  στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά και ζήτησαν την Ακύρωση όλων των πράξεων που εκδώσατε, σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκαν τα οποία συνοπτικά είναι:
Δεν είχατε το δικαίωμα να εκδώσετε τέτοιους είδους ατομικές  πράξεις, επειδή είστε αναρμόδιος.
Δεν είχατε το δικαίωμα να εκδώσετε τις  ατομικές πράξεις,  από το αναρμόδιο γραφείο σας.
Κανένας λόγος και υπηρεσιακή ανάγκη δεν υπαγόρευε τον ορισμό Αναπληρωτών Προϊσταμένων, αφού δεν είχαν για οποιοδήποτε λόγο εκκενωθεί οι θέσεις ευθύνης,  αλλά οι νόμιμοι Τακτικοί Προϊστάμενοι ήταν διαρκώς παρόντες στα καθήκοντά τους,   ούτε  είχαν ζητήσει οι ίδιοι την αντικατάστασή τους.
Δεν είχατε το δικαίωμα να παρεκλίνετε  από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και της υπόλοιπης νομοθεσίας που αναφέρονται στο θέμα αναπλήρωσης των Προϊσταμένων, δηλαδή, να δημιουργήσετε εικονικές συνθήκες αναπλήρωσης, να υποβιβάσετε αντί να προβιβάσετε ή να διατηρήσετε σε ισοδύναμη θέση ευθύνης Προϊσταμένους και να ορίσετε στη θέση τους Αναπληρωτές, οι οποίοι δεν είχαν τα σχετικά προσόντα έναντι των αντικατασταθέντων ή δεν πληρούσαν απολύτως τις προϋποθέσεις να ορισθούν σε θέση ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης.
Δεν θέσατε το θέμα ορισμού Προϊσταμένων στην κρίση του  αρμόδιου Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων και του  Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Δεν αιτιολογήσατε ποτέ τις πράξεις σας.
Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, αποφάσισε την οριστική, ανέκλιτη ακύρωση των πράξεών σας, κρίνοντας με βάση και μόνο το βαρύτατο διοικητικό αδίκημα της αναρμοδιότητάς σας.
Όμως εσείς, προσποιούμενος συμμόρφωση, αντί να σπεύσετε απροφάσιστα να συμμορφωθείτε προς τις δικαστικές διαταγές αποκαθιστώντας τη νόμιμη διοικητική τάξη και το κύρος των Μηχανικών, συμπεριλαμβανόμενου και του δικού σας, προχωρήσατε τον Αύγουστο ως Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Εύβοιας στην έκδοση νέων ατομικών πράξεων,  διατηρώντας ακριβώς την ίδια παράνομη και άδικη διοικητική κατάσταση.
Τρείς εκ των συναδέλφων Μηχανικών, έθεσαν υπόψη του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά τις ενέργειές σας, ενώ συγχρόνως προσέφυγαν στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας και πέτυχαν την ακύρωση και των τελευταίων πράξεών σας.
Σείς όμως πάλι, από τη νέα σας αξιωματική θέση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, εκδώσατε ένα τακτικιστικό συνδυασμό νέων διοικητικών πράξεων, με τις οποίες επιδιώξατε να διατηρήσετε στη κατεξοχήν υπηρεσιακή μονάδα των Μηχανικών, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  ΠΕ Εύβοιας, την ίδια διοικητική σύνθεση προσώπων, στις θέσεις ευθύνης.
Τις πράξεις σας αυτές, όπως μας πληροφορούν οι εμπλεκόμενοι συνάδελφοι Μηχανικοί, έχουν εκ νέου προσβάλλει δια της διαδικασίας συμμόρφωσης και ακύρωσης.
Το ΤΕΕ δεν είναι αρμόδιο να κρίνει τις πράξεις  σας ως προς την διοικητική τους ορθότητα και την σκοπιμότητα, ενώ τα ανωτέρω αναφερόμενα δεν αποτελούν δικές του απόψεις αλλά των εμπλεκομένων συναδέλφων, οι οποίοι απευθύνονται  στο Τεχνικό Επιμελητήριο.
Όμως οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, η δυσάρεστη αυτή υπόθεση, η οποία γίνεται ευρέως γνωστή  και δημόσια σχολιάζεται δυσμενώς  , πλήττει το κύρος όλων των Μηχανικών.
Εξ άλλου θεμελιώδης υποχρέωση και σκοπός του ΤΕΕ μεταξύ των άλλων, είναι “ να φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών του”.
Πάγια και σταθερή θέση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Εύβοιας είναι, ότι ο Μηχανικός από οποιαδήποτε θέση δραστηριοποιείται, τιμά με τις πράξεις του πρωτίστως την ιδιότητα του Μηχανικού, ιδίως όταν η κοινωνία των  πολιτών,   τιμά τον ίδιο με την τοποθέτησή του σε υψηλού κύρους θέσεις ευθύνης.
Ο Μηχανικός διεκδικεί και υπερασπίζεται σταθερά το ηθικό κοινωνικό του  προβάδισμα, με αναφορά και σεβασμό στο Κράτος Δικαίου και στους  κανόνες  της Δημοκρατίας μας, ένα  προβάδισμα  που έχει κερδηθεί με άοκνη επιστημονική προσπάθεια, με αγώνες και με την υπέρτατη κατάθεσή του στο θυσιαστήριο της Δημοκρατίας, που ο λαός αναγνωρίζει και ονομάζει «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ».
Έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε αυτή την παρακαταθήκη και να προάγουμε με τις πράξεις μας μέσα σε πνεύμα υγιούς ανταγωνισμού και παραδείγματος, τον εξέχοντα ρόλο μας στα πλαίσια της κοινωνικής προσπάθειας.
Σας καλούμε συναδελφικά, να επανεξετάσετε και να αναθεωρήσετε  τη στάση σας έναντι του θέματος, που με ευθύνη σας έχει ανακύψει μεταξύ της επαγγελματικής κοινωνίας  των Μηχανικών Δημοσίων υπαλλήλων, που  τελούν υπό την άμεση διευθυντική σας εξουσία , αποκαθιστώντας τα πράγματα στη νόμιμη και δίκαια κατάστασή τους."
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου