Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

Μπορεί και το Σωματείο των Υπαλλήλων να ασκήσει προσφυγή για τις μεταθέσεις των υπαλλήλων!! (ΔΕΙΤΕ)

Αν πιστεύουν αυτά που γράφουν στην ανακοίνωση, το Σωματείο Υπαλλήλων της Αντιπεριφέρειας να αναλάβουν πρωτοβουλία!!


Σύμφωνα με τον νόμο 4555/2018 ρητώς αναφέρεται στην παράγραφο 4 ότι "Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. 
Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς."

Αν λοιπόν το σωματείο θέλει να υποστηρίξει τα μέλη του ας μαζέψει όλες τις περιπτώσεις και ας κάνει ομαδική προσφυγή!!

Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και άλλα θέματα που και τυπικά είναι ΑΚΥΡΕΣ οι μεταθέσεις-διώξεις του Κελαιδίτη!!

Στον ίδιο νόμο (το αρθρο του οποίου δημοσιεύουμε) αναφέρεται σαφώς και η τυπική διαδικασία που υποχρεωτικά πρέπει να τηρείται. Δηλαδή "Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών."

Δείτε όλο το άρθρο, αλλά και ένα έγραφο μετακίνησης χωρίς τις προυποθέσεις του νόμου...Νόμος 4555/2018 - ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018 ( Άρθρα 1 - 151) (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)

Άρθρο 118
Ειδική διοικητική προσφυγή – Αιτήσεις θεραπείας -  Αντικατάσταση του άρθρου 227 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 227
Ειδική διοικητική προσφυγή - Αιτήσεις θεραπείας
1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς.
5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.».
Δείτε και μία απόφαση του Κελαιδίτη


1 σχόλιο:

  1. ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΕΒΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ. ΑΣΚΟΥΝ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΟΥΝ ΑΛΛΟΙ , ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΨΗ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή