Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

Κ. ΛΑΠΠΑΣ Ενας σύγχρονος .."Πόντιος Πιλάτος"!! Δεν ..έπεισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ! (ΑΚΟΥΣΤΕ)

Θλιβερή ήταν η παρουσία του προέδρου του ΤΕΕ Κ. Λάππα στην εκπομπή του Μάνου Παπαμακάριου!!


Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ...ένιψε τας χείρας του ως σύγχρονος "Πόντιος Πιλάτος" επικαλούμενος δήθεν ..αναρμοδιότητα του φορέα τόσο για το θέμα διαχείρησης των δημοσίων έργων και για τά οσα εχουν δεί το φως της δημοσιότητας περί .."τριγωνικών σχέσεων και οικονομικών συναλλαγών πολιτικών προσώπων με εργολάβους"!!

Την ίδια στάση επέλεξε και για την υπόθεση των "καρατομήσεων-διώξεων μηχανικών του δημοσίου" παρά το γεγονός ότι αυτές έχουν κριθεί από αποφάσεις της Διοίκησης και των Δικαστηρίων, λέγοντας ότι "αυτό ειναι αρμοδιότητα της ΕΜΔΥΔΑΣ και οχι του ΤΕΕ"!!

Είναι προφανές οτι "ο Πρόεδρος του ΤΕΕ δεν θέλει να χαλάσει τη σχέση του με την Πολιτική εξουσία 

Ακούστε τι είπε.......Προφανώς ο Κ. Λάππας ..αγνοεί και το Προεδρικό διάταγμα για το νέο ΤΕΕ και Ποιες είναι επίσημα οι αρμοδιότητες του, και για αυτό τον λόγο το δημοσιεύουμε για κάθε ενδιαφερόμενο!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Έπειτα από 18 χρόνια κατά τα οποία το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας λειτούργησε βάσει του π.δ. 295/2002 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέγραψε το νέο, επικαιροποιημένο προεδρικό διάγραμμα που καθορίζει εκ νέου την οργάνωση και τη λειτουργία του ΤΕΕ.
Από το κείμενο του νέου Π.Δ. στο οποίο περιλαμβάνεται πλήθος λεπτομερειών για τη δομή και τη λειτουργία του επιμελητηρίου, ξεχωρίσαμε και παραθέτουμε τιην επίσημη αποστολή του ΤΕΕ:
1. Το Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του από 27.11/14.12.1926 π.δ.«Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
Το Τ.Ε.Ε., στο πλαίσιο του σκοπού του, είναι τεχνικός σύμβουλος της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα:
α) Μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση ή αίτηση, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς φορείς ή επιμελητήρια, οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό, τεχνικό, τεχνικοοικονομικό ή αναπτυξιακό θέμα που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο και διατυπώνει απόψεις με πρωτοβουλία δική του ή έπειτα από πρόσκληση για τη σχετική με τα θέματα αυτά νομοθεσία.
β) Γνωμοδοτεί έπειτα από πρόσκληση των αρμόδιων αρχών ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα ή συνδικαλιστικών φορέων και μέσα σε οριζόμενο εύλογο χρονικό διάστημα, για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του.
γ) Συλλέγει στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το τεχνικό δυναμικό, την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά, τον εξοπλισμό και τεχνολογία, καταρτίζει στατιστικές και παρέχει σχετικές πληροφορίες προς τις αρμόδιες αρχές ή άλλους φορείς.
δ) Παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, τη βελτίωση ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, εκπονεί μόνο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς σχετικές μελέτες και έρευνες, σχέδια προδιαγραφών, κανονισμών, συμβάσεων έργων και μελετών.
ε) Συμβάλλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παιδείας, στην ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση του τεχνικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.
στ) Ενημερώνει την κοινή γνώμη με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του εκλαϊκεύοντας και βοηθώντας στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων.
ζ) Μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς, σε ενώσεις επιμελητηρίων, σε διεθνείς ενώσεις τεχνικών, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του.
Το Τ.Ε.Ε., σε σχέση με τα μέλη του, διενεργεί τις εξετάσεις και χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος των μηχανικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τηρεί τα Μητρώα των Μηχανικών και επωνυμιών τεχνικών γραφείων και επιχειρήσεων, μεριμνά για την είσπραξη των νόμιμων αμοιβών τους όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών του, την επιστημονική πρόοδο, ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους, εκδίδει ενημερωτικό και επιστημονικό, ηλεκτρονικό και έντυπο, τύπο και άλλες ειδικές εκδόσεις, ενισχύει τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των μηχανικών σε δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς του, μελετά νέες μορφές επαγγελματικής οργάνωσης και εργασίας των μελών του και ασκεί σ’ αυτά πειθαρχική εξουσία, όπως ειδικότερα ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του νόμου.
2. Επιπρόσθετα το Τ.Ε.Ε., ασκώντας τον ρόλο του ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας και ως επιστημονικού και επαγγελματικού φορέα των μηχανικών, αναπτύσσει πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης του έργου των μηχανικών και της Πολιτείας, είτε κατόπιν ανάθεσης από την Πολιτεία είτε με πρωτοβουλία της Διοίκησής του.
Στις υπηρεσίες αυτές καταλέγονται:
α) Ηλεκτρονικό Σύστημα Αυθαιρέτων,
β) Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Αδειών Δόμησης,
γ) Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων-Ενιαίο Λογισμικό-Τεχνικές Οδηγίες,
δ) Ανάθεση στο Τ.Ε.Ε. των καθηκόντων του Εθνικού Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων,
ε) Παροχή νομικής και φοροτεχνικής υποστήριξης των μηχανικών,
στ) Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτότητας Κτηρίου,
ζ) Ψηφιοποίηση του Μητρώου μελών του Τ.Ε.Ε. με δυνατότητα παροχής ψηφιακών αντιγράφων στα Μέλη του,
η) Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ε. με ανοικτή πρόσβαση,
ι) Νέο ανοικτό σύστημα υποβολής αιτήσεων και επιλογής ελεγκτών δόμησης,
ια) Διασύνδεση του Μητρώου μελών του Τ.Ε.Ε. με τα πληροφοριακά συστήματα της ΕΚΧΑ Α.Ε.,
ιβ) Πρόσβαση σε βάση δεδομένων νομοθεσίας και νομολογίας για θέματα Μηχανικών,
ιγ) Σώμα Ειδικών Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.4512/2018 (Α΄5) και την αριθμ. ΔΝΣβ΄/οικ.40185/ΦΝ466/25.5.2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄2046).
ιδ) Αναπτύσσει υποδομές και παρέχει υπηρεσίες που του ανατίθενται με τις υπουργικές αποφάσεις ΔΝΣγ/ οικ.42217/ΦΝ466 (Β’ 2235/2017), ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/ 2631 (Β’ 3976/2017), ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 (Β’ 3136/ 2018), ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 (Β’3584/2018), ΥΠΕΝ/ ΥΠΡΓ/60699/7711 (Β’2872/2019), ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60696/ 7710 (Β’ 2871/2019).
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΕΔΩ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-n8HAPBnn3PtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijAfWZ9jrJszKFOcTh-JG2UDIAo4XGD0zbYRrQBfc7VDj 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου