Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

Σε αδιέξοδο οι τακτοποιήσεις αυθαιρέτων λόγω καθυστερήσεων σύστασης των αρμοδίων επιτροπών/συμβουλίων

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ευβοίας εφιστά την προσοχή των ενδιαφερόμενων για το µείζον θέµα που έχει ανακύψει στην πόλη της Χαλκίδας (& όχι μόνο) και αφορά στην τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων σε κτίρια που βρίσκονται σε τόπους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

H πόλη της Χαλκίδας σύµφωνα µε το νόμο ορίζεται ως αρχαιολογικός τόπος σχεδόν στο σύνολό της.

Με την τροποποίηση του Ν.4495, ορίστηκαν οι διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες δύναται να τακτοποιούνται οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους καθώς και στο περιβάλλον προστατευόµενων µνηµείων.

Βάσει των προβλεπόµενων αυτών διαδικασιών, όλες οι υπαγωγές του Ν.4495/17 προς τακτοποίηση αυθαιρεσιών σε πόλεις όπως η Χαλκίδα, η Ερέτρια µετά τις 07 Μαΐου 2019, προαπαιτούν τη γνωµοδότηση της Εφορίας Αρχαιοτήτων, που υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, άνευ της οποίας δεν δύναται να ολοκληρωθεί η όποια διαδικασία τακτοποίησης, ούτε να προχωρήσει οποιαδήποτε δικαιοπραξία / συµβολαιογραφική πράξη, ούτε και να εκδοθούν άδειες δόµησης ή λειτουργίας σε κτίρια µε αυθαιρεσίες.

Επιπρόσθετα, µέσω των ΦΕΚ 1255Β/18 και ΦΕΚ 2049Β/19 του Υπουργού Πολιτισµού µεταβιβάστηκαν αρµοδιότητες σε διάφορα όργανα-υπηρεσίες-επιτροπές της Αρχαιολογίας, χωρίς όµως να ενηµερωθεί ο νόμος µε ευκρινή τρόπο, ώστε να λάβουν άµεση γνώση όλοι οι ενδιαφερόµενοι – εµπλεκόµενοι στις διαδικασίες.

Σηµειώνεται ότι µέχρι στιγµής δεν έχουν συσταθεί οι αρµόδιες επιτροπές/συµβούλια που ορίζει ο νόμος, οπότε εκ των πραγµάτων, δεν µπορεί να προχωρήσει καµία τακτοποίηση σε κηρυγµένους αρχαιολογικούς τόπους.

Είναι εµφανές µε όσα προαναφέρθηκαν ότι η διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρεσιών σε κτήρια της περιοχής της Χαλκίδας είναι πλέον προβληµατική και επηρεάζει µηχανικούς, συµβολαιογράφους και πολίτες, προκαλώντας καθυστερήσεις που µεταφράζονται σε οικονοµική επιβάρυνση και ταλαιπωρία.

Ο Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Πολιτικών Μηχανικών Ευβοίας διαμαρτύρεται για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί και δυσχεραίνει την διεξαγωγή των εν λόγω υποθέσεων τακτοποιήσεων και λοιπών δικαιοπραξιών.

Ως εκ τούτου προτείνει για την άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος τα παρακάτω:

1) Να µην απαιτείται γνωµοδότηση της Αρχαιολογικής υπηρεσίας για αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες εκτελέστηκαν σε περιοχή που κατά το χρόνο κατασκευής δεν ήταν κηρυγµένος αρχαιολογικός χώρος.

2) Να συνεχίσουν απρόσκοπτα οι διαδικασίες τακτοποίησης αυθαιρεσιών που ανήκουν στις Κατηγορίες 1,2,3 και 4 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4495/17.

3) Οι αυθαιρεσίες συγκεκριµένα που υπάγονται στην Κατηγορία 5:

α) σε ακίνητα µε οικοδοµική άδεια και τελική συνολική επιφάνεια < 200τ.µ. να εµπίπτουν
στην προαναφερθείσα περίπτωση (2).
β) σε ακίνητα εξ ολοκλήρου αυθαίρετα ή σε όσα ακίνητα η τελική συνολική επιφάνεια
>200τ.µ. να χρήζουν γνωµοδότησης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

4) Να διορθωθεί – συµπληρωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΤΕΕ στο πεδίο "Στοιχεία υπολογισµού" (πέραν του υφιστάµενου πεδίου «Παραδοσιακό – ∆ιατηρητέο») η επιλογή "αρχαιολογικός τόπος".
5) Σε κάθε περίπτωση που θα ζητείται γνωµοδότηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, να ισχύει αυστηρά ο χρονικός περιορισµός των τριάντα (30) ηµερών και πέραν του διαστήµατος αυτού να θεωρείται αυτοδίκαιη η έγκρισή της.

Σηµειώνουµε ότι το ΦΕΚ που ισχύει από τις 07 Μαΐου 2019 και έπειτα τη στιγµή που προγενέστερα, έχουν υπαχθεί αµέτρητες υποθέσεις αυθαιρεσιών σε κτήρια της περιοχής της Χαλκίδας και όχι µόνο. Είναι σαφές, πλέον, ότι µε την εφαρµογή των νέων αυτών ρυθµίσεων παραβιάζεται κατάφωρα η συνταγµατικά κατοχυρωµένη, αρχή της ισότητας των Ελλήνων πολιτών απέναντι στο Νόµο.

Ο σύλλογος απαιτεί την άµεση επέµβαση των αρµοδίων υπηρεσιών της πολιτείας για την επίλυση του θέµατος. Η παράταση του Ν.4495/17 κρίνεται επιτακτική, διότι όταν και εφόσον συσταθούν οι προαναφερθείσες επιτροπές, o όγκος των αιτήσεων προς διεκπεραίωση θα παρεµποδίσει την εφαρµογή των χρονικών περιθωρίων του νόµου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου