Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Τρέξτε να προλάβετε!! Το αφεντικό τρελάθηκε.....

Μια απόφαση που θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου πήρε το ΔΣ του ΟΛΝΕ με την οποία μειώνει(!!) κατά 70% τα τέλη χρήσης πεζοδρομίου-τραπεζοκαθισμάτων σε γνωστή επιχείρηση της παραλίας ως "αποζημίωση για την όχληση κατά την διάρκεια των έργων της παραλίας".
Τρέξτε να προλάβετε....  και να ζητήσετε το ανάλογο από τον ΟΛΝΕ, διότι οχλήσεις και διαφυγόντα κέρδη ειχαν όλα τα μαγαζιά της παραλίας!!
Δείτε την Απόφαση.....

ΑΔΑ: ΨΒ6ΦΟΞΑΤ-ΘΗΛ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η ΤΗΣ ΟΛΝΕ Α.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΗ 57η Στη Χαλκίδα, σήμερα την 18η/04/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού στα Γραφεία της Εταιρείας, μετά από έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της με αρ.εσ. πρωτ. 31ΕΣ Ημ/νία: 13/04/2018 που επιδόθηκε εμπρόθεσμα και νόμιμα. Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ.:
1. Παπανδρέου Ανδρέας του Δημητρίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. Πασβαντίδης Πέτρος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος
3. Γουρνής Νικόλαος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος
4. Λεβέντη Ελένη του Νικολάου, Μέλος
5. Μπάρμπας Ιωάννης του Γεωργίου, Μέλος
6. Γεωργαλάς Νικόλαος του Δημητρίου, Μέλος
7. Πάνος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Μέλος
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Παπανδρέου Ανδρέας εισάγει προς συζήτηση το θέμα: Περί
«Έγκρισης αιτήματος του Ιδιοκτήτη ΚΥΕ «AURORA»
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 1433/26.03.2018 αίτηση του ιδιοκτήτη του καταστήματος «AURORA» με την οποία γνωστοποιεί τη ζημιά και βλάβη που υφίσταται λόγω του αποκλεισμού από τις διενεργούμενες εργασίες που εκτελούνται στον προβλήτα Αγ. Νικολάου έμπροσθεν του καταστήματος του και αιτείται την απαλλαγή καταβολής χρηματικού ανταλλάγματος από 1 Μαρτίου και για όσο διάστημα θα διαρκέσουν οι εργασίες ή την μεταφορά των 86m2 σε σημείο όπου δεν υφίστανται τα μεταλλικά παραπετάσματα.
ISO 14001:2004ΕΛΟΤ 1429:2008ISO 9001:2008MEMBER OF
ΑΔΑ: ΨΒ6ΦΟΞΑΤ-ΘΗΛ
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν.
Το Δ/κό Συμβούλιο της ΟΛΝΕ Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ ΟΛΝΕ ΑΕ
2. Την αρ. πρωτ. 1433/26.03.2018 αίτηση του ιδιοκτήτη του καταστήματος «AURORA»
3. Τον Ν.2971/2001
4. Την αρ. 8321.6/01/12/12.03.2012 Εγκύκλιο ΥΑΑΝ
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη μείωση κατά 70% του χρηματικού ανταλλάγματος που πρέπει να καταβάλλει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος «AURORA» για την έκδοση άδειας χρήσης παραλιακών πεζοδρομίων Έτους 2018. Η μείωση θα έχει ισχύ από την 1η Μαρτίου 2018 και για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν οι εργασίες στον προβλήτα Αγ. Νικολάου Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφηκε την ίδια μέρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου