Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018

Σώνεται ο ..χρόνος για την Αλημπατέ και Σια! Τί υποστηρίζει στην μύνηση η Αμερικάνου...

Η άποψη του Μπάκα στην εφημερίδα "ΓΝΩΜΗ"
Πέραν των πολιτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Δήμαρχος Ερετρίας-Αμαρύνθου, έρχονται και τα ποινικά οσονούπω που αν εκδικαστούν κανονικά υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να της στερήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στις Εκλογές!

Μόνον 7 απ τους συμβούλους της συμμετέχουν πλέον ενώ οι 9 απέχουν επιδεικτικά από τα δημοτικά συμβούλια (εχει απωλέσει την πλειοψηφία) αλλά της προσφέρει ..."μαξιλαράκι ο Βελέτζας", αγνωστο για ποιούς λόγους(!!) και ξεπερνάει μέχρις στιγμής τους ..σκοπέλους!!
Ακόμη έρχονται και σε λίγο καιρό "σοβαρά ποινικά" ζητήματα με κυριότερο την μύνηση Αμερικάνου (μάθαμε οτι ολοκληρώθηκε η ανάκριση) για την υπόθεση "Θέαλος" που αφορά σε πράξεις και παραλείψεις και γενικότερα σε θέματα "ποινικού ενδιαφέροντος" που έβλαψαν τον Δήμο Ερετρίας σε σημαντικό ύψος ποσού!

Η ΜΥΝΗΣΗ


Μ Η Ν Υ Τ Η Ρ Ι Α  Α Ν Α Φ Ο Ρ Α – Μ Η Ν Υ Σ Η
Παρασκευής Κικίδου - Αμερικάνου του Ευαγγέλου και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε στον Μίστρο Διρφύων-Μεσσαπίων Ευβοίας,  το έτος 1962, κατοίκου Ερέτριας – Κραταιμένους αρ. 41 –, κατόχου του υπ’ αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΜ 987106/25-8-2015/Α.Τ. Ερέτριας, με Α.Φ.Μ.: 042524473, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.
Κ Α Τ Α
1.- Αμφιτρίτης ΑΛΗΜΠΑΤΕ του Ευστρατίου, Δημάρχου Ερετρίας,
2.- Νικολάου ΒΕΡΓΟΥ του Θρασύβουλου,
3.- Αγγελικής ΒΕΡΓΟΥ του Νικολάου και της Αμφιτρίτης,
4.- Αντωνίου ΒΟΥΛΓΑΡΗ του Διονυσίου, Προϊσταμένου της Οικονομικής Διοικητικής Υπηρεσίας, απάντων κατοίκων Ερετρίας.
5.- Και κατά παντός άλλου υπευθύνου – υπαιτίου – συνεργού – αυτουργού με οποιαδήποτε μορφή δράσης στις παρακάτω περιγραφόμενες αξιόποινες πράξεις.

Αποσπάσματα από οσα αναφέρονται στην μύνηση:

"Παρά ταύτα ο μισθωτής, ο οποίος τυγχάνει σύζυγος της Δημάρχου Ερετρίας Αμφιτρίτης Αλημπατέ, υπέβαλε την ως άνω αίτηση και με προτροπή, πράξεις και παραλείψεις της Δημάρχου, τα αρμόδια όργανα έκαναν μια σειρά παράνομων ενεργειών" .............................

"η Οικονομική Επιτροπή θεώρησε με την παράνομη εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Διοικητικού του Δήμου Ερετρίας ότι μπορεί η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 για εξώδικο συμβιβασμό"..................................

"το Δημοτικό Συμβούλιο κακώς και παρανόμως αποδέχθηκε την απόφαση 46/2015 της Οικονομικής Επιτροπής και εξουσιοδότησε τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο να υπογράψει συμφωνητικό εξώδικου συμβιβασμού με τον μισθωτή με τον όρο να παραιτηθεί από την έφεση"...............

"ο Δήμος Ερετρίας ζημιώθηκε κατά το ποσό των 102.680 ευρώ με αντίστοιχο όφελος του μισθωτή. Η ως άνω απόφαση απεστάλη προς έλεγχο νομιμότητας προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος ακύρωσε κατά το προφανές την πιο πάνω απόφαση με αριθμό 2483/147245/14-09-2015."..........................

"ο Δήμος Ερετρίας έκανε προσφυγή κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου 2483/147245/14-9-2015 απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. στην Επιτροπή του άρθρου 152 ενάντια στα συμφέροντά του, προκειμένου να επικυρωθεί η ως άνω παράνομη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου!!!!!"......................

"η Επιτροπή έκανε παρανόμως δεκτή την προσφυγή του Δήμου Ερετρίας με πλειοψηφία δύο (2) μελών του, μειοψηφούσης της δικαστικής αντιπροσώπου  και με την πλειοψηφία των δύο (2) μελών της Επιτροπής, τα οποία με ένα αιτιολογικό παντελώς παράνομο και αλυσιτελές αποφάσισαν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της Δημάρχου και του συζύγου της μισθωτή, ζημιώνοντας έτσι τον ΟΤΑ κατά το αντίστοιχο ποσό."..............................

"Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 171/2015 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση του κ. Βέργου σύμφωνα με το διατακτικό της, αφού προηγουμένως βεβαίως είχε λάβει υπόψη του τη γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου κ. Οικονόμου. Το παράδοξο εδώ είναι ότι ενώ η αίτηση ανέφερε ως λόγο μεταβίβασης την επικείμενη συνταξιοδότηση του μισθωτή, το Δημοτικό Συμβούλιο και η γνωμοδότηση της δικηγόρου αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του μισθωτή είναι κρίσιμη, ότι έχουν προηγηθεί δύο εμφράγματα, ότι έχει παραμείνει στην εντατική και ότι η εργασία του είναι πολύ βαριά λόγω της υψηλής θερμοκρασίας στο χώρο της κουζίνας."..............................

"Αντ’ αυτού τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ήταν μία ιατρική έκθεση για στεφανιογραφία και μια γνωμάτευση ΑΜΕΑ Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία προκύπτει ποσοστό αναπηρίας 60% την 20η-2-2000, εννέα χρόνια πριν δηλαδή πριν τη σύναψη της επαγγελματικής μίσθωσης.".............................

"για να μπορέσει να γίνει η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης θα πρέπει τόσο ο αρχικός μισθωτής όσο και ο τρίτος που υπεισέρχεται στη μισθωτική σχέση να έχουν ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, δηλαδή θα πρέπει και οι δύο να μην έχουν οφειλές ληξιπρόθεσμες προς τον Δήμο Ερετρίας.


Αυτό ουδέποτε απασχόλησε τον Δήμο Ερετρίας, δεδομένου ότι όπως προκύπτει από επίσημο έγγραφο του Δήμου Ερετρίας συναφή αίτηση για έκδοση ενημερότητας του κ. Βέργου και της θυγατέρας δεν κατατέθηκε πριν την 9-2-2016 και συνεπώς δημοτικές ενημερότητες μέχρι την ως άνω ημεροχρονολογία δεν εκδόθηκαν. 

Άρα, πώς έγινε η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης, όταν δεν ζητήθηκε το προφανές αν ο μισθωτής και ο τρίτος που υπεισέρχεται έχουν οφειλές προς τον Δήμο Ερετρίας;"........................

"για την αναπροσαρμογή του μισθώματος της εν λόγω επιχείρησης, ότι δήθεν πρέπει να ισχύσει αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2012 έως τη λήψη της απόφασης 106/2015..................

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω η ρύθμιση θα έπρεπε να είχε απωλεσθεί, η έκδοση της δημοτικής ενημερότητας στις 03-11-2016 συνιστά ευθέως το αδίκημα της ψευδούς βεβαιώσεως.
Από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο, που εξεδόθη η δημοτική ενημερότητα, το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας.".......

"μιλάμε εδώ, για συνολική ζημία του ΟΤΑ Ερετρίας για ποσό άνω των 300.000 ευρώ.!!!".............................

"Η Δήμαρχος, με περισσότερες πράξεις, προκειμένου να πετύχει τον ως άνω σκοπό και να ζημιώσει τον Δήμο Ερετρίας με τα πιο πάνω ποσά, δεν δίστασε να μεταχειριστεί πλήρως τον μηχανισμό του Δήμου Ερετρίας και το Δημοτικό Συμβούλιο προς ιδίον όφελος"..........

"Παράλληλα η Δήμαρχος τέλεσε και το αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία πέραν του αδικήματος της παραπάνω περιγραφόμενης απάτης του άρθρου 386 Π.Κ.".................

"Όλες οι ενέργειες των εδώ μηνυομένων αποσκοπούσαν στην επίτευξη του παραπάνω περιουσιακού οφέλους των 320.120 ευρώ, αλλά και όχι μόνο.


Όφελος αντίστοιχα των τριών πρώτων μηνυομένων είναι τα ως άνω ποσά με τα οποία ζημιώθηκε ο Δήμος Ερετρίας, αλλά επιπλέον και άλλα μη μετρήσιμα, όπως τα κέρδη από τις απευθείας αναθέσεις του Δήμου Ερετρίας και των νομικών προσώπων του Δήμου, όπως ΚΑΠΗ και ΔΕΥΑΕ, για συνεστιάσεις και εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο μαγαζί του συζύγου και της κόρης της Δημάρχου, κατ’ εντολή της πρώτης των μηνυομένων."...........

"Επιπλέον, όσον αφορά την πρώτη και τον τέταρτο από τους εδώ μηνυομένους, αυτοί ετέλεσαν και το αδίκημα της απιστίας περί την υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του νόμου 1608/50, δεδομένου ότι είναι υπάλληλοι κατ’ άρθρο 263Α΄ Π.Κ. και ελάττωσαν εν γνώσει τους τη δημοτική περιουσία κατά τα ως άνω αναφερόμενα ποσά"................

"δεδομένου ότι εξεδόθη δημοτική ενημερότητα στις 03-11-2016, και όπως αναφέρθηκε στο ιστορικό της παρούσης, η ρύθμιση του δεύτερου μηνυομένου θα έπρεπε να είχε απωλεσθεί, δεδομένου ότι δεν κατέβαλε τις τρέχουσες οφειλές, αυτό συνιστά το αδίκημα της ψευδούς βεβαιώσεως και αυτό σε βαθμό κακουργήματος, το οποίο ετέλεσε ο τέταρτος των μηνυομένων με την ηθική αυτουργία της Προϊσταμένου του, Δημάρχου Ερετρίας Αμφιτρίτης Αλημπατέ.".........................

"Επιπλέον, η πρώτη των μηνυομένων, η οποία έκανε προσφυγή κατά των συμφερόντων του Δήμου Ερετρίας, παραστάθηκε μαζί με δικηγόρο στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152, όπου με πειθώ και φορτικότητα έπεισε τα δύο από τα τρία μέλη της Επιτροπής – με μειοψηφία της δικαστικής αντιπροσώπου – να κάνουν δεκτή την προσφυγή και να επικυρώσουν την υπ’ αριθμ. 106/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκαλώντας κατά αυτόν τον τρόπο ευθέως και αμέσως ζημία του ΟΤΑ Ερετρίας.
Συνεπώς, η πρώτη των μηνυομένων τέλεσε και το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας της απιστίας περί την υπηρεσία, την οποία τέλεσαν τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152."........................

*(Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την μύνηση, που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου