Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων


Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ)  την 8η του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
2.    Περί έγκρισης πρακτικού ονομαστοδοσίας οδών και πλατιών .
Εισηγητής: Γεώργιος Γιαννούκος (Πρόεδρος Επιτροπής)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
   Εισηγητής οικονομικών- διοικητικών θεμάτων:  Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)
3.    Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης μαθητών ΤΕΙ
4.    Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικών αδειών.
5.    Περί βεβαιώσεων  καλής εκτέλεσης γενικών υπηρεσιών/ πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής .
6.    Περί καθορισμού κωδικού ως δεκτικό.
7.    Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 32458).
8.    Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 33371) .
9.    Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 36955) .
10.  Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 36976) .
11.  Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
     Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
12.  Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ.
13.  Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .
14.  Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΘΥ & ΚΑΛΟΧΩΡΙ -ΠΑΝΤΕΙΧΙ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ .
15.  Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ δήμου Χαλκιδέων και Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης - Αγίας Άννας  .

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
   Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Διαμαντής Καρκαντελίδης  (Αντιδήμαρχος) & Μπουραντάς Γεώργιος
16.  Περί αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (131/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
17.  Περί  αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (150/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
18.  Περί  αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (151/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
19.  Περί  αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (197/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
20.  Περί  αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (198/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
21.  Περί  αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (204/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
22.  Περί  αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (205/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
23.  Περί  αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (206/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
24.  Περί  παραχώρησης στάθμευσης  ΑΜΕΑ (199/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
25.  Περί παραχώρησης στάθμευσης  ΑΜΕΑ (200/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
26.  Περί άδειας κοπής πεύκων εντός του αύλιου χώρου του Γυμνασίου Βασιλικού (202/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
27.  Περί  άδειας κοπής δέντρου στην οδό Αργυροκαστρίτου 25 στη Χαλκίδα (208/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου