Πέμπτη 2 Απριλίου 2020

Σπανός-Κελαιδίτης "L’État, c’est moi"! Δύο σύγχρονοι ...Λουδοβίκοι!! Επιβάλλουν παράνομες...«επιλογές», χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν!!

Ο Λουδοβίκος ο 14ος, βασίλευσε στη Γαλλία από το 1654 μέχρι το 1715. Έμεινε γνωστός στην ιστορία ως ο «βασιλιάς ήλιος» και από την φράση του «το Κράτος, είμαι εγώ» («L’État, c’est moi»), η οποία απεικόνιζε την αυταρχική αντίληψη και πολιτική του απέναντι στο Κράτος αλλά και το λαό.


Περιόρισε τη δύναμη του κοινοβουλίου, απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της δικαιοσύνης, υψώνοντας τον θρόνο του πάνω από τους νόμους, διακηρύσσοντας μάλιστα ότι είναι ο εκπρόσωπος του Θεού επί Γης και το κέντρο του κόσμου.

Θα με ρωτήσετε τώρα… τι σχέση μπορεί να έχουν όλα τα παραπάνω με το 2020 και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Θα ήθελα να μπορούσα να απαντήσω ότι όλα αυτά δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την σημερινή πραγματικότητα.

Παρακολουθώντας όμως τον τρόπο με τον οποίο ο σημερινός Περιφερειάρχης και ο σημερινός Αντιπεριφερειάρχης αντιλαμβάνονται την εξουσία και την πολιτική, έχω οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι πρότυπο τους είναι ο Λουδοβίκος ο 14ος.

Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις και τους χειρισμούς τους σε ένα κρίσιμο θέμα που αφορά την εφαρμογή του Συντάγματος και μία σειρά νόμων του Κράτους και αποφάσεων τόσο των Δικαστηρίων όσο και των θεσμικών Ελεκτικών οργάνων, εύκολα κάποιος μπορεί να αντιληφθεί ότι Σπανός Κελαιδίτης προσπαθούν να επιβάλλουν τις ...«επιλογές» τους, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν!! 


Απαξιούν να ενημερώσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο και απαξιώνουν όσους αντιδρούν στις πολιτικές τους!

Εδώ το θέμα λοιπόν εκτός από διοικητικό-ποινικό είναι εξόχως Πολιτικό και αφορά τον τρόπο άσκησης διοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και θα έπρεπε να έχει προκαλέσει το ..."ενδιαφέρον ελέγχου" από την Αντιπολίτευση η οποία δεν έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στα γεγονότα (παρά του ότι είναι ενημερωμένοι) παρά το γεγονός οτι είναι επιφορτισμένοι από τους κανόνες που διέπουν την Δημοκρατία να άσκούν ελέγχο των πράξεων της Πλειοψηφίας, ιδιαιτέρως δε οταν πρόκειται για πράξεις ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ που έχουν κριθεί ως τέτοιες τόσο από την Δικαιοσύνη οσο και από τον Επόπτη των ΟΤΑ και πρός έκπληξη όλων Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ!!

Νομίζουμε οτι πλέον "ήρθε η ώρα της Αντιπολίτευσης για να βάλει ένα ΤΕΛΟΣ σε αυτό τον διασυρμό"!! Να ασκήσει τα εκ του Συντάγματος καθήκοντά της διαφορετικά.....

Τεράστια ευθύνη έχουν και οι βουλευτές, κυρίως της Αντιπολίτευσης, που θα επρεπε μεσω του κοινοβουλευτικού έλέγχου να ασχοληθούν με το θέμα, και δεν έχει ασχοληθεί κανείς!!

Δείτε ενδεικτικά μια σειρά "παραβιάσεων και παραβάσεων" που ξεκινάνε από το ίδιο το σύνταγμα αλλά και νόμων της Δημοκρατίας.. (εκτός των ηδη δημοσιευμένων αποφάσεων της Δικαιοσύνης και του Επόπτη ΟΤΑ)!


Άρθρο 95 - Σύνταγμα της Ελλάδος
Παρ 5. Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης.

Άρθρο 50 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Συνέπειες απόφασης
1. Η απόφαση που δέχεται την αίτηση ακυρώσεως απαγγέλλει την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης και συνεπάγεται νόμιμη κατάργησή της έναντι όλων, είτε πρόκειται για κανονιστική είτε πρόκειται για ατομική πράξη·


ΝΟΜΟΣ 3068 ΦΕΚ Α΄ 274/14.11.2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άρθρο 5


1. Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α΄ του νόμου αυτού ή η προτροπή σε μη εκπλήρωση συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα για κάθε αρμόδιο υπάλληλο. Αν η παράλειψη συμμόρφωσης έγινε με σκοπό να προσπορίσει ο υπάλληλος στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος, τιμωρείται με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής παύσης.  
...............................................................................................
3. Σε περίπτωση επιβολής οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής, κατά τις προβλέψεις των προηγούμενων παραγράφων, οι υπάλληλοι υπέχουν και αστική ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα.
Σημ.: όπως η παρ.3 προστέθηκε με το άρθρο 11 Ν.3242/2004,ΦΕΚ Α 102/24.5.2004


Νόμος 3528/2007 - Άρθρο 24
....Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του Κράτους, υπηρετεί μόνο το Λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία. 

Άρθρο 120 – Υποχρέωση συμμόρφωσης 
– Αντικατάσταση άρθρου 231 του ν. 3852/2010

1. Όλα τα όργανα των δήμων και των περιφερειών, συλλογικά και μονομελή, τα νομικά πρόσωπα και οι σύνδεσμοι αυτών έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης χωρίς καθυστέρηση προς τις αποφάσεις του Επόπτη ΟΤΑ που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 225 έως 228.
2. Την υποχρέωση της παραγράφου 1 έχει και το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
3. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων των προηγούμενων παραγράφων συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά κατά τις οικείες διατάξεις που διέπουν τους αιρετούς και το προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου