Πέμπτη 2 Απριλίου 2020

Γ. ΜΑΡΚΟΥ : "Στο μυαλό των αξιωματικών στελεχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, επικρατεί απόλυτη σύγχυση" Δείτε την αναφορά...

Με αποκαλυπτικές περιγραφές ο "νόμιμος" πλέον Προιστάμενος της ΔΤΥ  Γιώργος Μάρκου ενημερώνει κάθε ..ενδιαφερόμενο για την συμπεριφορά Κηλίφη-Κελαιδίτη!


Ο Μάρκου που πήγε την περ. Δευτέρα να αναλάβει υπηρεσία μετά την τελευταία απόφαση του Ντίτορα (δείτε εδώ https://www.eviatoday.news/2020/03/blog-post_94.html) αντιμετώπισε την άρνηση και από τους δύο "Λουδοβίκους 14ους" οι οποίοι νομίζουν οτι "το κράτος και οι νόμοι είναι αυτοί"!!

Δείτε την αναφορά και την περιγραφή των γεγονότων στην αναφορά του Γ. Μάρκου...


                                             ΑΝΑΦΟΡΑ

Γεωργίου Μάρκου του Κωνσταντίνου, υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Α’ Βαθμό, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, κατοίκου Χαλκίδας,  Λεωφ. Χαϊνά, αρ. 93, με Α.Φ.Μ. 027232136, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.

                                                   ΠΡΟΣ
1.     Τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας.
2.     Τον  Περιφερειάρχη  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3.     Tον  Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας,  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
4.     Τον Αναπληρωτή Προϊσ/νο Γενικής  Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας.
5.     Τον Αναπληρωτή Προϊσ/νο Γενικής  Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.
6.     Την Προϊσ/μένη της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας

       Θέμα: Άρνηση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, Κηλίφη Εμμανουήλ σε συμμόρφωση προς την αρ. πρωτ.971/19569/20-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΖ12ΟΡ10-0ΜΙ) ακυρωτική απόφαση, του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Εμπόδιση ανάληψης δημόσιας υπηρεσίας.

Ο εν λόγω υπάλληλος Κηλίφης Εμμανουήλ του Αντωνίου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ορίστηκε δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 155/39562/23-3-2015 απόφασης (ΑΔΑ: ΩΥ947ΛΗ-ΔΦΤ), Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας ως αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας .
Ταυτόχρονα ο ίδιος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευβοίας με την τελευταία ως άνω  απόφαση (155/39562/23-3-2015) αποφάσισε την παύση ισχύος της υπ’ αρ. 84078/2805/5-10-2011 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, δυνάμει της οποίας είχα τοποθετηθεί στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας και τον υποβιβασμό μου στη θέση απλού υπαλλήλου.
Η ανωτέρω απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας, μετά από αίτησή μου, ακυρώθηκε από το  Διοικητικό Εφετείο Πειραιά,  σύμφωνα με τις Α262/2019 και  Α267/2019 ακυρωτικές  αποφάσεις.
Ωστόσο στις 16-8-2019 ο ίδιος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας, αντί συμμόρφωσης, εξέδωσε την υπ΄αρ. πρωτ.(οικ.) 185297/1073/16/08/2019 (ΑΔΑ:ΨΟΝΩ7ΛΗ-ΔΙ9) απόφαση, δυνάμει της οποίας, ορίστηκε εκ νέου  ο υπάλληλος Κηλίφης Εμμανουήλ, ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
Όμως, με την αρ. πρωτ. 6499/179151/14-11-2019 (ΑΔΑ:6Γ24ΟΡ10-Φ14) απόφασή του, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ακύρωσε την ως άνω την υπ΄αρ. πρωτ.(οικ.) 185297/1073/16/08/2019 (ΑΔΑ:ΨΟΝΩ7ΛΗ-ΔΙ9) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας.
Με την αρ. πρωτ. 11991/152/16-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΜΑ7ΛΗ-ΡΞΝ) απόφαση, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε την επαναφορά σε ισχύ της προηγούμενης υπηρεσιακής μου κατάστασης,  ως Αναπληρωτή Προϊστάμενο, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Ευβοίας,  σε συμμόρφωση στην ως άνω αρ. πρωτ. 6499/179151/14-11-2019 ακυρωτική απόφαση, του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
Ωστόσο, κατά την ίδια ημερομηνία, ο Περιφερειάρχης εξέδωσε και την αρ. πρωτ.:11992/153/16-01-2020 (ΑΔΑ:67ΝΜ7ΛΗ-ΩΙΔ) με την οποία αποφάσισε:
Α) Την μετακίνησή μου από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων, στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Εύβοιας και τον ορισμό μου, ως Αναπληρωτή Προϊστάμενο της εν λόγω Διεύθυνσης.
Β) Την μετακίνηση του Κηλίφη Εμμανουήλ από τη Δ/νση Ανάπτυξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Εύβοιας και τον ορισμό του ως Αναπληρωτή Προϊστάμενο της εν λόγω Διεύθυνσης.
Γ) [………………. ]

Ο Κηλίφης Εμμανουήλ, είχε ήδη, κατά την ίδια ημερομηνία (16-01-2020) μετακινηθεί, από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στην Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Εύβοιας και είχε ορισθεί ως Προϊστάμενος Αναπληρωτής, με την αρ. πρωτ.:11990/151/16-01-2020 (ΑΔΑ:6ΑΔΛ7ΛΗ-2ΩΛ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
Ωστόσο με την αρ. πρωτ.971/19569/20-03-2020  (ΑΔΑ:ΩΖ12ΟΡ10-0ΜΙ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ακυρώθηκαν με αριθμ. 11990/151/16-01-2020 και 11992/153/16-01-2020 αποφάσεις του Περιφερειάρχη, ήτοι ακυρώθηκαν  οριστικά οι παράνομοι οι διορισμοί του Κηλίφη Εμμανουήλ, επειδή αυτός δεν είχε τα προσόντα διορισμού σε θέση ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης.
Με την ίδια ως άνω απόφαση, ακυρώθηκε και  ο διορισμός μου, στη θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, επειδή, κρίθηκε μη συμβατός με την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις ακυρωτικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και των αποφάσεων του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
Επανήλθε επομένως σε ισχύ, η προηγούμενη αρ. πρωτ. 11991/152/16-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΜΑ7ΛΗ-ΡΞΝ), απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ήτοι η επαναφορά μου,  στη θέση του Προϊσταμένου, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας.
Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εγώ τελικά τοποθετήθηκα στην αρχική μου θέση, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας, από την οποία είχα παρανόμως μετακινηθεί, στις 23/3/2015, ενώ ο Εμμανουήλ Κηλίφης έπαυσε οριστικά από την ίδια θέση, στην οποία είχε παρανόμως τοποθετηθεί, κατά την ίδια ημερομηνία.
Αμέσως, μόλις έλαβα γνώση της ως άνω ακυρωτικής απόφασης, ενημέρωσα τόσο τον Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας κ. Γεώργιο Κελαϊδίτη, όσο και την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης κ. Αδαμαντίνη Σωτηρίου, για την μεταβολή της διοικητικής κατάστασης, συνεπεία της οποίας, ήμουν υποχρεωμένος, να παύσω να εκτελώ τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Εύβοιας, αλλά,  να αναλάβω  άμεσα υπηρεσία, στη θέση ευθύνης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων,  σύμφωνα με την εν ισχύ αρ. πρωτ. 11991/152/16-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΜΑ7ΛΗ-ΡΞΝ), απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
Ενημέρωσα έγκαιρα και τον υπάλληλο Εμμανουήλ Κηλίφη, για την υπηρεσιακή μεταβολή και για την υποχρέωσή μου και πρόθεσή μου, να αναλάβω άμεσα τη θέση ευθύνης, την οποία μέχρι τότε αυτός καταλάμβανε και την οποία έπρεπε άμεσα, να παραδώσει.
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 27/3/2020 μετέβηκα στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων,  όπου συνάντησα στο γραφείο του, τον κύριο Εμμανουήλ Κηλίφη και παρόντος του προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων κ. Αλεξάνδρου Ευαγγελάκου, τον κάλεσα, όπως την 30/3/2020 ημέρα Δευτέρα, μου παραδώσει το διευθυντικό γραφείο και το σχετικό διοικητικό υλικό, που είχε στη διαχείρισή του.
Συγχρόνως, κάλεσα τηλεφωνικά τους προϊσταμένους των τμημάτων, να προσέλθουν  τη Δευτέρα 30/3/2020 στην υπηρεσία, ώστε,  να παρίστανται κατά τη διαδικασία παράδοσης-ανάληψης και  μαζί να κάνουμε τις πρώτες στοιχειώδεις απαραίτητες συνεννοήσεις, δεδομένης και της έκτακτης κατάστασης που έχει επιβληθεί, λόγω της επιδημίας, εκ του κορωναϊού.
Στα γραφεία της υπηρεσίας, που μετέβηκα κατά τις πρωϊνές ώρες της Δευτέρας 30/03/2020, αντιμετώπισα την απόλυτη άρνηση του κυρίου Εμμανουήλ Κηλίφη, να παραδώσει το γραφείο και το υλικό διοίκησης, αλλά και να εγκαταλείψει την διοικητική θέση ευθύνης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, την οποία, παράνομα μετά και τις ακυρωτικές αποφάσεις, συνέχιζε  να καταλαμβάνει και να ασκεί διοικητικές λειτουργίες, εκδίδοντας εντολές, υπογράφοντας έγγραφα, ελέγχοντας κλπ.
Μου δημιουργήθηκε αμέσως η εντύπωση, ότι για τη στάση του αυτή, ο εν λόγω υπάλληλος, είχε ενθαρρυνθεί και λειτουργούσε κατά εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας, κυρίου Γεωργίου Κελαϊδίτη, ο οποίος σε προηγούμενη συνάντησή μας με είχε προϊδεάσει για τις διαθέσεις του.
Αφού, επισήμανα στον απείθαρχο υπάλληλο, τα βαριά παραπτώματα που διαπράττει, έκανα ολιγόλεπτο  διάλογο  στο διάδρομο της υπηρεσίας, με όσους εκ των προϊσταμένων παρίσταντο και στη συνέχεια μετέβηκα στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη κυρίου Γεωργίου Κελαϊδίτη, τον οποίο ενημέρωσα για τα συμβάντα.
Ο κύριος Γεώργιος Κελαϊδίτης, ευθέως, μου δήλωσε την άρνησή του, να καταλάβω τη θέση ευθύνης και την πρόθεσή του, να συνεχίσει να διατηρεί στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, τον απλό υπάλληλο Εμμανουήλ Κηλίφη, παρά την ακύρωση του διορισμού του και παρά το γεγονός ότι, ο κ. Κηλίφης, αποκλείεται  από την επιλογή και τοποθέτηση σε θέση ευθύνης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, επειδή δεν είχε τα κατά τον νόμο επαρκή προσόντα, όπως ρητά, στην τελευταία ακυρωτική απόφαση αναφέρεται.
Στη συζήτηση που είχαμε, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης μου εξέθεσε και αιτιολόγησε  τις βασικές του απόψεις, σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής των υπηρεσιακών στελεχών, σε θέσεις ευθύνης.
Μου ανέφερε εν κατακλείδι,  ότι οι ακυρωτικές αποφάσεις δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, αφού δεν υπεισέρχονται  στην ουσία των γεγονότων, ούτε  την ποιότητα των προσώπων, αλλά εξετάζουν μόνο τυπικά θέματα.
Η ουσία, κατά την άποψή του, συνίσταται στο αδιαμφισβήτητο δικαίωμα, πέραν νόμων και κανόνων, που έχουν οι ίδιοι,  ως περιφερειακή αιρετή διοίκηση και μόνο αυτοί, δίκην  κυβέρνησης, να αξιολογούν και να επιλέγουν, με τα δικά τους κριτήρια, διοικητικά στελέχη της προτίμησής τους.
 Τις ίδιες ακριβώς απόψεις, μου είχε εκθέσει  παλαιότερα, ο νυν Περιφερειάρχης.
Είναι φανερό, ότι στο μυαλό των αξιωματικών στελεχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, επικρατεί απόλυτη σύγχυση, ως προς τη θέση, το ρόλο και τη διαχείριση των παραταξιακών τους στελεχών και του υπαλληλικού προσωπικού.
Όλοι στο ίδιο σακί!
Ούτε ιεραρχία του υπαλληλικού προσωπικού, ούτε αξιολόγηση από αρμόδια όργανα διοίκησης, ούτε επιλογή από συλλογικά όργανα διοίκησης.
Υπάρχει απόλυτη απειρία και τρομακτική και επικίνδυνη άγνοια νόμων και κανόνων δημοκρατίας, εκ μέρους του απαίδευτου διοικητικά, πολιτικού, αξιωματικού προσωπικού της Περιφέρειας.
Με την παρούσα αναφορά μου, δηλώνω, ότι,  χωρίς να έχω υπαιτιότητα, παρά την βούλησή μου, αδυνατώ να εκτελέσω τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας, αφού, εμποδίζομαι από τον υπάλληλο Εμμανουήλ Κηλίφη, να εγκατασταθώ στο γραφείο διεύθυνσης, να αποκτήσω πρόσβαση στο δίκτυο λειτουργίας της υπηρεσίας, να αποκτήσω επαφή με το προσωπικό, ώστε να ασκήσω τις αρμοδιότητες, που προβλέπει η θέση ευθύνης.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Παρακαλώ τους αποδέκτες της παρούσης αναφοράς, όπως πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προβούν στις ενδεδειγμένες ενέργειες, προκειμένου να επιβληθεί η διοικητική τάξη, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και να ελεγχθεί αυστηρά ο υπάλληλος Εμμανουήλ Κηλίφης, για την απείθειά του και την πρωτοφανή περιφρόνησή του, προς τους νόμους του κράτους και προς τις αποφάσεις των   αρμοδίων οργάνων.

                 Χαλκίδα   31-3-2020
                         Με εκτίμηση

                 Γεώργιος Κ. Μάρκου
                  Πολιτικός ΜηχανικόςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου