Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ηλικίες 25 έως 29 ετών και 30 έως 45 ετών

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Προώθηση στην απασχόληση πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ » για ηλικίες 25 έως 29 ετών ΚΑΙ 30 έως 45 ετών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρητική και πρακτική) οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι άνεργοι πτυχιούχοι σχολών ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής) καθώς και υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ,.
Η πράξη περιλαμβάνει:
• Θεωρητική κατάρτιση με αντικείμενα που αφορούν στην χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις παρακάτω ειδικότητες
Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού
Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
• Πρακτική άσκηση – on the job training
• Επαγγελματική συμβουλευτική και πιστοποίηση
Στόχος της παρούσας πράξης είναι η ενίσχυση της των προοπτικών μετάβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας, η ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων που αφορούν τις ΤΠΕ, καλλιέργεια δεξιοτήτων διά βίου μάθησης.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
 Θεωρητική κατάρτιση (400 ωρών) σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring.
 Πρακτική άσκηση / Εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις (200 ωρών).
 Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής
 Επαγγελματική συμβουλευτική καθοδήγηση
 Δυνατότητα εύρεσης εργασίας μέσα από τις δράσεις του προγράμματος.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΡΓΟ
 Εκπαιδευτικό Επίδομα τόσο για την Θεωρητική Κατάρτιση όσο και για την Πρακτική Άσκηση 2800€
 Δωρεάν συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης σε εξειδικευμένα αντικείμενα
 Ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αντίγραφα των Πρωτοτύπων)
1. Κάρτα ανεργίας
2. Αστυνομική ταυτότητα
3. Τίτλοι Σπουδών
4. Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας
5. Τελευταίο εκκαθαριστικό της Εφορείας (Έτος 2017)
6. Βιογραφικό Σημείωμα
7. Αποδεικτικό εγγραφής στο Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου