Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επιδότηση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Το Επιμελητήριο Εύβοιας, σας γνωρίζει ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων του νέου καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του ν. 4399/2016. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019.

Δικαιούχοι
Ατομική επιχείρηση, Εμπορική εταιρία, Συνεταιρισμός, Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ, Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.
Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου
Δημιουργία νέας μονάδας – Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας – Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή – Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας – Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της.
Ενισχυόμενες κατηγορίες επενδύσεων
1. Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού
Ίδρυση ή επέκτασης ξενοδοχείων τουλάχιστον 3* – Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3* (να ανήκουν ή να αναβαθμίζονται). Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού – Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3* – Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3* – Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2* – Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa),ΚΕΠΑΤ, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια) – Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις
2. Επενδύσεις στον τομέα της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας
Επιλέξιμες δαπάνες
Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου – Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης – Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού – Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις – Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις – Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης – Μισθολογικό κόστος – Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και αφορούν μόνο νέες ΜΜΕ (δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης τους). Ενισχύονται δαπάνες για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, για την υποστήριξης στις αδειοδοτήσεις, σε θέματα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, μελέτες οργάνωσης και διοίκησης, έρευνες αγοράς κλπ – Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αφορούν δαπάνες για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, οργανωτικές μελέτες κλπ.
Είδη ενισχύσεων
Φορολογική απαλλαγή – Επιχορήγηση – Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης – Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
Ποσοστά ενίσχυσης
Τα ποσοστά ενίσχυσης, σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κυμαίνεται από 30% έως 55%.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Εύβοιας στο τηλέφωνο: 2221022885, εσωτ. 7 (κ. ΑΝΑΓΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου