Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Εκαναν ..σκόντο 50% στον Κοντζιά, παρά το γεγονός οτι η ρύπανση συνεχίζεται!!!

Από τις 130.000 ευρώ που είχε εισηγηθεί το τμήμα Περιβάλλοντος, ο Σπανός έκανε ..δώρο στον Κοτζιά 50% μείωση!!
Παρά το γεγονός ότι από την ημέρα της αυτοψίας μέχρι και σήμερα ο Δήμος και οι μεταφορείς λυμμάτων δεν έχουν σταματήσει να ρίχνουν τα βοθρολύμματα της περιοχής και καθίστανται υπότροποι, εν τούτοις ο νέος Περιφερειάρχης και κατ' εντολή ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλοντος Γ. Αναστασίου μείωσαν το εισηγούμενο πρόστιμο στις 60.000 από τις 130.000 που ηταν στην εισήγηση της υπηρεσίας!!
Και παρά το γεγονός οτι τέλη Ιουλίου είχε καταγγελθεί στο ράδιο1 η συνεχής ρύπανση με τον Σπανό δημόσια να υπόσχεται νέα αυτοψία, αντί να δώσει την σχετική εντολή μείωσε σκανδαλωδώς το πρόστιμο!!

Δείτε το "δια ταυτα" της απόφασης...

......"Αποφασίζουµε

Επιβάλλουµε διοικητικές κυρώσεις, ήτοι πρόστιµο 60,000€ (εξήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ) στον ∆ήµο Ιστιαίας - Αιδηψού (Α.Φ.Μ. 800139036, ∆.Ο.Υ. Χαλκίδας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του (α) σχετικού, διότι µετά τον έλεγχο που πραγµατοποίησε το Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Ευβοίας στην αναφερόµενη θέση της (ια) σχετικής έκθεσης αυτοψίας, την 14/3/2019."......


ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΌΦΑΣΗ...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Χαλκίδα, 29/8/2019
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ. πρωτ.: οικ. 194015/929
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: ∆ήµο Ιστιαίας
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ
Υ∆ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π. Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας : 341 32
Αρ. τηλεφ. : 22213 53445
Αρ. fax : 22213 53455
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέµα: «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων»
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
΄Εχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
β. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση … κ.α. διατάξεις του
Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209 Α)
γ. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - … -Ρύθµιση
θεµάτων Υ.Π.Ε.Κ.Α.» (ΦΕΚ 24 Α)
δ. Την υπ’ αρ. 59388/3363/24-8-88 Υ.Α. «Περί του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής και
είσπραξης των διοικητικών προστίµων του άρθρου 30 του Ν.1650/86» όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 4 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91 Α)
ε. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Πρόγραµµα Καλλικράτης» και του Π∆ 148/2010
«Οργανισµός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α)
στ. Την ΚΥΑ 5673/400/1997 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυµάτων» (ΦΕΚ 192
Β)
ζ. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων» (ΦΕΚ
1909 Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
η. Την υπ' αρ. 19649/14-11-1979 Απόφαση Νοµαρχών Αν. Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας και
Φθιώτιδος «Περί διαθέσεως υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων και λυµάτων στο Βόρειο και
Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο καθώς και στους αντίστοιχους Κόλπους Μαλιακό και Πεταλίων» (ΦΕΚ
1136 Β)
θ. Την υπ’ αρ. 74970/29-7-1997 ΚΥΑ ΕΠΟ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού του ∆. Λ. Αιδηψού Ν. Ευβοίας» και η υπ’ αρ.
17242/5872/3-12-2007 απόφαση Γ.Γ.Π.Σ.Ε. ανανέωσης ισχύος αυτής έως 30-11-17
ι. Την υπ’ αρ. Φ9/14782/12-10-2001 απόφαση Νοµάρχη Ευβοίας περί χορήγησης οριστικής
άδειας επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων και βοθρολυµάτων του ∆. Αιδηψού
ια. Την από 14/3/2019 έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας
ιβ. Το γεγονός ότι αν και παραλήφθηκε η (ια) σχετική δεν υποβλήθηκε απαντητικό υπόµνηµα
επί αυτής
ιγ. Την υπ’ αρ. οικ. 169487/821/24-7-2019 Εισηγητική Έκθεση του Τµήµατος Περιβάλλοντος και
Υδροοικονοµίας της Π. Ε. Εύβοιας
ιδ. Την υπ’ αρ. οικ. 10361/121/15-1-18 απόφαση Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας περί Ορισµού
Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τοµέων
αρµοδιοτήτων (ΦΕΚ 33/25-1-2018) ΥΟ∆∆

Αποφασίζουµε

Επιβάλλουµε διοικητικές κυρώσεις, ήτοι πρόστιµο 60,000€ (εξήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ) στον ∆ήµο
Ιστιαίας - Αιδηψού (Α.Φ.Μ. 800139036, ∆.Ο.Υ. Χαλκίδας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του (α)
σχετικού, διότι µετά τον έλεγχο που πραγµατοποίησε το Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Ευβοίας στην αναφερόµενη θέση της (ια) σχετικής έκθεσης αυτοψίας, την 14/3/2019 βεβαιώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας:

1. Λειτουργία της µονάδας χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κατά παράβαση του αρ. 4,
του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε από τα αρ. 2-10 του Ν. 4014/2011 και ισχύει.
2. Λειτουργία της µονάδας και διάθεση στον Β. Ευβοϊκό κόλπο χωρίς άδεια διάθεσης λυµάτων
από σταθµούς επεξεργασίας αστικών λυµάτων, κατά παράβαση του αρ. 10, παρ. 1 της ΚΥΑ
5673/400/1997.
3. Λειτουργία της µονάδας και διάθεση στη θάλασσα χωρίς πραγµατοποίηση β’ βάθµιας ή
ισοδύναµης επεξεργασίας και χωρίς πραγµατοποίηση κατάλληλης επεξεργασίας, κατά
παράβαση των διατάξεων των παρ. Α και Β του αρ. 7 της ΚΥΑ 5673/400/1997 και κατά
παράβαση των διατάξεων της (η) σχετικής απόφασης.
4. Μη παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασµένων λυµάτων και µη τήρηση αρχείων
(βιβλίο παρακολούθησης κ.λ.π. αρχεία) δειγµατοληψιών, χηµικών αναλύσεων καθώς και
στοιχείων σχετικά µε εξυπηρετούµενο πληθυσµό, παροχές, φορτία εισόδου – εξόδου κ.λ.π.
στοιχεία κατά παράβαση του αρ.16, Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 5673/400/1997, κατά παράβαση
των διατάξεων της (η) σχετικής απόφασης.
5. ∆ιαχείριση (κατ’ αρ. 2 της ΚΥΑ 50910/2727/2003) στερεών αποβλήτων (εσχαρισµάτων και
ιλύος της βιολογικής επεξεργασίας):
- α) χωρίς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κατόχων, κατά παράβαση του αρ. 11 της
ΚΥΑ 50910/2727/2003 (όπως τροπ. µε τον Ν. 4042/12)
- β) κατά ανεξέλεγκτο τρόπο χωρίς να λαµβάνονται µέτρα προστασίας της ανθρώπινης
υγείας και του περιβάλλοντος και µέτρα ασφαλούς διάθεσης κατά παράβαση των αρ. 28
& 29 του Ν. 4042/12 και χωρίς να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις του αρ. 14 του ίδιου
νόµου.
- γ) χωρίς τήρηση µητρώου ποσοτήτων, φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών κ.λ.π.
στοιχείων και χωρίς τήρηση αρχείου παραστατικών διακίνησης στερεών αποβλήτων
(εσχαρισµάτων και ιλύος), κατά παράβαση αρ 12 ΚΥΑ 50910/2727/2003.
Το ανωτέρω ποσό επιµερίζεται ως εξής:
Παράβαση 1η
: έξι χιλιάδες (6,000) ΕΥΡΩ
Παράβαση 2η
: έξι χιλιάδες (6,000) ΕΥΡΩ
Παράβαση 3η
: είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24,000) ΕΥΡΩ
Παράβαση 4η
: έξι χιλιάδες (6,000) ΕΥΡΩ
Παράβαση 5η
: δεκαοκτώ χιλιάδες (18,000) ΕΥΡΩ
επιµεριζόµενο ισόποσα στις υποπεριπτώσεις 5α, 5β, 5γ, ήτοι για εκάστη
υποπερίπτωση έξι χιλιάδες (6,000) ΕΥΡΩ.
Η είσπραξη του επιβαλλόµενου προστίµου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε). Κατά της παρούσας απόφασης µπορεί να ασκηθεί
προσφυγή. Η προσφυγή, όσον αφορά στην νοµιµότητα της έκδοσης της απόφασης, απευθύνεται
στον Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Στερεάς Ελλάδας / ∆/νση
∆ιοίκησης / Τµήµα ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Ν. Φθιώτιδας, Λεωνίδου 6, 351 00 Λαµία), εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από την δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή
από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
227, παρ.1 του Ν.3852/2010 και των Εγκυκλίων 60 (Α.Π. 74895//30-12-2010) και 15 (Α.Π. 5370/2-
2-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών / ∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.. Κατά της
παρούσας χωρεί προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο κατά το άρθρο 30, παρ. 3 του
Ν.1650/1986 όπως ισχύει εντός 60 ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησής της (Ν. 2717/1999,
άρθρο 66, παρ.1).
O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Αναστασίου ∆. Γεώργιος
3
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
α. Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
β. ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού
2. Α. ∆. Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας
∆/νση ΠΕ.ΧΩ. Σ Στερεάς Ελλάδας
Θεοδωράτου & Βέλλιου - 351 33 ΛΑΜΙΑ
3. Ειδική Γραµµατεία Σώµατος Επιθεωρητών & Ελεγκτών Υ.Π.ΕΝ.
Σώµα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος – Τµήµα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Μεσογείων 119 – 101 92 ΑΘΗΝΑ
4. ∆.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ (µε συν. καταστάσεις)
 341 00 ΧΑΛΚΙ∆Α
5. ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού (µε συν. καταστάσεις)
6. Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας (συν. (ιγ) σχετική)
Ελ. Βενιζέλου 7 – 341 00 ΧΑΛΚΙ∆Α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Χρον. Αρχείο
2. Φ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
3. Φ – ΕΛΕΓΧΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου