Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΠΙΣΗΜΟ_Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Χαλκιδέων και αρμοδιότητες

Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 26630/2-9-2019 απόφασή της, η Δήμαρχος Χαλκιδέων Ελένη Βάκα, όρισε τους αντιδημάρχους του Δήμου Χαλκιδέων, με θητεία ένα χρόνο, και συγκεκριμένα:

1. Τον κ. Ελεύθεριο Λειβαδίτη κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες και τον εξουσιοδοτεί να υπογράφει τα κάτωθι:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα .

2. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

3. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.

4. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

5. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας.

2. Τον κ. Χαράλαμπο Κώσταρο, κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

2. Σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική ενότητα.

3. Σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.

4. Συνεργάζεται με την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων .

5. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στην Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης.


3. Τον κ. Κωνσταντίνο Καρβούνη κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα

2. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

3. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.

4. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

5. Τελεί τους πολιτικούς Γάμους στη Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας.


4. Τον κ. Δημήτριο Σέρρα, κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Επικουρεί την Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα

2. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.

3. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας..

4. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

5. Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στην Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων.


5. Tον κ. Βασίλειο Γουρνή καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο σε θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Έργων Αυτεπιστασίας, Πολιτικής Προστασίας και Πολεοδομίας στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊσταμένη, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

2. Ασκεί τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.

3. Ασκεί την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος.

4. Παρακολουθεί την εκπόνηση των Τεχνικών Μελετών και της Κατασκευής Τεχνικών Έργων που χρηματοδοτούνται από αναπτυξιακά προγράμματα .

5. Ασκεί την εποπτεία της σύνταξης Τεχνικών Μελετών και την κατασκευή Τεχνικών Έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία.

6. Ασκεί τον συντονισμό των συνεργείων κατασκευής και τη συντήρηση Δημοτικών & Σχολικών κτιρίων, οδικών δικτύων και πεζοδρομίων.
Ασκεί την εποπτεία των έργων Ηλεκτροφωτισμού.
Ασκεί την εποπτεία θεμάτων κυκλοφοριακής και οδικής σήμανσης.
Ασκεί την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

Επιπροσθέτως θα αναπληρώνει τους κατά τόπο αρμόδιους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων Ληλαντίων και Αυλίδας κο Δημήτριο Σέρρα και κο Ελεύθεριο Λειβαδίτη αντίστοιχα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.


6. Τον κ. Ιωάννη Νέζη καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα Τουρισμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊσταμένη, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής.

2. Ασκεί την εποπτεία των θεμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Μεριμνά για την Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή του Δήμου.

Επιπροσθέτως θα αναπληρώνει τον κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας κο Κωνσταντίνο Καρβούνη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του και ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης.


7. Τον κ. Νικόλαο-Παναγιώτη Παπαγεωργόπουλο καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα Διοίκησης, Οικονομικών και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊσταμένη, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010 Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προσόδων, Οικονομικών, Νομικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

2. Μεριμνά για τη προστασία και αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.

3. Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στη Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων

Επιπροσθέτως αναπληρώνει τον κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο Νέας .Αρτάκης κο Χαράλαμπο Κώσταρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
Επιπλέον ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης .


8. Την κα. Αναστασία Ψυχογυιού-Μακαρώνα καθ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχο για θέματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Πρασίνου και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1.Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊσταμένη, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010 της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ,Περιβάλλοντος, Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Πρασίνου.

2.Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

3. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.

Επίσης αναπληρώνει τη Δήμαρχο κα. Ελένη Βάκα απουσιάζουσα ή κωλυόμενη.


9. Την κα Αικατερίνη Μεγάλου καθ’ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχο για θέματα Υγείας και Πρόνοιας και Δημόσιας Υγιεινής, και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊσταμένη, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010 για θέματα Υγείας και Πρόνοιας.

2. Την εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία των Προνοιακών και Υγειονομικών Υπηρεσιών

3. Την εποπτεία της Ασφάλειας και Υγιεινής των εργαζομένων.

4.Την υλοποίηση Προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης και Ενημέρωσης για θέματα υγείας

Επίσης τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στη Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων.Τέλος σημειώνεται ότι η τέλεση των πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Χαλκίδας θα γίνονται από τη δημοτική σύμβουλο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δήμητρα Σακελλαράκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου