Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ Η μεγάλης έκτασης ρύπανση στα Μεσσάπια!! Ποιοί ειναι οι ..ρυπαντές!!

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
Aποκαλυπτικό έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος για την ρύπανση της ευρύτερης περιοχής των Ψαχνών-Πολιτικών φέρνουμε σήμερα στο ...φώς για να καταλάβετε "τι ακριβώς συμβαίνει οσον αφορά την συντελούμενη ρύπανση κυρίως του υδροφόρου ορίζοντα αλλα και του εδάφους!!

Αφορά αποριπτική εισήγηση στο αίτημα Περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας "Δ. ΚΕΛΑΙΔΙΤΗΣ και ΣΙΑ Α.Ε." στη θέση «ΣΤΕΡΝΑ» Μεσσαπίων, Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ενώ η αναφορά στο ιστορικό των παραβάσεων της εταιρείας ειναι εξόχως αποκαλυπτική!!
Πρόκειται για έναν απ τους μεγαλύτερους ρυπαντές της περιοχής μετά βεβαίως την ΛΑΡΚΟ αλλά και τις μεταλευτικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες Σχηματαρίου-Οινοφύτων.!!
Πέραν των άλλων αξιοσημείωτο είναι οτι δραστηριότητα στη θέση «Αγριελίτσα», λειτουργεί και πτηνοσφαγείο της ίδιας εταιρείας (με επωνυμία Δ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.), για το οποίο λόγω αρνητικών και υπό προϋποθέσεις γνωμοδοτήσεων διαφόρων συναρμόδιων υπηρεσιών αναφορικά με τη διάθεση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων και λυματολάσπης καθώς και της απορριπτικής απόφασης του ΠΕΣΠΑ, με την 5253/240021/15-12-2014, ακόμη λειτουργεί παράνομα!!!

Δείτε το αποκαλυπτικό έγγραφο.....

Δ9
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημερομηνία:     31/1/2019
Αρ Πρωτοκόλλου
(εξερχομένου): 213679/981/18
Αριθμός Πρωτοκόλλου
(εισερχομένου): ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/57979/1584/4-9-2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π. Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση
:
Χαϊνά 93

ΠΡΟΣ:
Τ. Κ.
:
341 32 ΧΑΛΚΙΔΑ

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Πληροφορίες
:
Δ. Μέντου

Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Τηλέφωνο
:
22213.53445

Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης - Τμήμα Δ’
Fax
:
22213 53455

Λ. Αλεξάνδρας 11 – 114 73 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ:
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΣΕ
E-mail
:
mentou.d@evia.pste.gov.gr1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Υφιστάμενη χοιροτροφική μονάδα συνοδευόμενη από (i) Σφαγείο τριών γραμμών (ii) Μονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής (θερμική αδρανοποίηση και αποτέφρωση), (iii) Μονάδα επεξεργασίας – τυποποίησης κρέατος, αλλαντοποιείο και (iv) Μονάδα παραγωγής ζωοτροφών, εγκατεστημένη σε ανεξάρτητα αγροτεμάχια, συνολικής επιφάνειας 274,495.53m2, στη θέση «ΣΤΕΡΝΑ» Μεσσαπίων, Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ με φορέα την «Δ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε
2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ
α/α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (Φ.Ε.Κ.)
ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1.               
Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α)
Για την προστασία του περιβάλλοντος
2.               
ΚΥΑ οικ. 145116/2-2-2011 (ΦΕΚ 354 Β) όπως τροπ. και ισχύει
Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις
3.               
ΚΥΑ οικ. 5673/400/5-3-1997 (ΦΕΚ 192 Β)
Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων
4.               
Α.Π. οικ. 391/8-4-2013 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1004 Β)
Έγκριση των σχεδίων διαχείρισης … και δυτικής Πελοποννήσου
5.               
ΚΥΑ οικ. 16190/1335/14-5-1997 (ΦΕΚ 519 Β)
Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης
6.               
Α.Π. οικ. 902/21-12-2017 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 4673 Β)
1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07)
7.               
ΥΑ 1420/82031/22-7-2015 (ΦΕΚ 1709 Β) όπως τροπ. και ισχύει
Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης
8.               
ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/13-6-2013 (ΦΕΚ 1450 Β) όπως τροπ. και ισχύει
Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο
της ρύπανσης του περιβάλλοντος …
9.               
Οικ. 69638/30-3-1998 ΚΥΑ ΕΠΟ
Έγκριση περ/κών όρων της χοιροτροφικής μονάδας …
3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΝΑΙ


ΟΧΙ
Χ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο-δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής:

4.1 ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Σύμφωνα με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής και την 1η αναθεώρηση αυτού, οι εγκαταστάσεις χωροθετούνται σε περιοχή η οποία ανήκει στο υπόγειο υδατικό σύστημα Πολιτικών - Ψαχνών με κωδικό EL0700300. Το ανωτέρω σύστημα δεν περιλαμβάνεται στις προστατευόμενες περιοχές ποσίμου ύδατος, σύμφωνα με αρ. 7 του ΠΔ 51/2007. Η χημική κατάσταση του εν λόγω συστήματος χαρακτηρίζεται ως κακή. Η θέση της δραστηριότητας χωροθετείται εντός περιοχής η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο ευπρόσβλητων ζωνών της ΚΥΑ 19652/1906/1999 «προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση » όπως τροπ. και ισχύει. Η δραστηριότητα δεν χωροθετείται εντός περιοχής Natura 2000.

4.2 ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΠΕ
Η εξεταζόμενη ΜΠΕ της δραστηριότητας του θέματος αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις: Α) χοιροτροφικής μονάδας (δυναμικότητας 2,500 χοιρομητέρων), Β) μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της χοιροτροφικής μονάδας, Γ) μικτό σφαγείο, Δ) τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, Ε) επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων (αδρανοποίηση - rendering) ΣΤ) μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σφαγείου – μονάδας αδρανοποίησης Ζ) παραγωγής ζωοτροφών καθώς και για τις εκτάσεις επιφανειακής διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων όλων των ανωτέρω στην ίδια περιοχή αλλά και τη συμμόρφωση των (Α), (Β), (Γ), (Ε), (ΣΤ) ως προς την οδηγία 2010/75/ΕΚ περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης, πρώην IPPC).

Αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς την οδηγία 2010/75/ΕΕ, επισημαίνεται ότι στην παρούσα μελέτη, η επεξεργασία των αποβλήτων δεν αντιμετωπίζεται ως υπαγόμενη στην οδηγία 2010/75/ΕΕ και συνεπώς στην ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103, παρά το γεγονός ότι τα υγρά απόβλητα (από τα χοιροστάσια, το σφαγείο και τη μονάδα rendering) δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 5673/400/1997 περί επεξεργασίας αστικών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων και των βιομηχανιών του παρατήματος ΙΙΙ της ίδιας ΚΥΑ). Κατά την άποψή μας, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ανωτέρω ρευμάτων υπάγονται στην ανωτέρω ΚΥΑ (Παράρτημα I α/α: 6.11) και στην προκειμένη περίπτωση εφαρμογή έχει η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2018/1147 για τον καθορισμό των συμπερασμάτων των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) για την επεξεργασία των αποβλήτων, σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Οι δραστηριότητες (χοιροστάσια, σφαγείο, rendering) της εταιρείας, λόγω δυναμικότητας, εκπέμπουν πολύ μεγάλα ρυπαντικά φορτία υγρών και στερεών αποβλήτων. Αναφορικά π.χ. με την οργανική φόρτιση μόνο, το συνολικό φορτίο ΒΟD5 των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τη ΜΠΕ ισοδυναμεί με το αντίστοιχο αποικοδομίσιμο οργανικό φορτίο των μη επεξεργασμένων αστικών λυμάτων μιας πόλης με ισοδύναμο πληθυσμό περίπου 38,000 κατοίκων, αφού 38,000 Χ 60 g/ημέρα = 2,800 kg/ημέρα ΒΟD5 (60gΒΟD5 /κάτοικο/ημέρα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 5673/400/1997, ΦΕΚ 192Β). Αναφορικά με τη φόρτιση σε άζωτο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων χοιροστασίων για τα έτη 2016-2017, τα οποία παρατίθενται σε παράρτημα της μελέτης, και λαμβάνοντας μέση ετήσια τιμή Νολ=200mg/l, για εκροή 250m3 ημερησίως υπολογίζεται ότι προκύπτουν προς διάθεση άνω των 18t /έτος ολικό άζωτο, μόνο από τα χοιροστάσια.

Επίσης, ενώ δεν περιλαμβάνεται και δεν εξετάζεται στην παρούσα ΜΠΕ, στην ίδια περιοχή των ανωτέρω δραστηριοτήτων, και πιο συγκεκριμένα στη θέση «Αγριελίτσα», λειτουργεί και πτηνοσφαγείο της ίδιας εταιρείας (με επωνυμία Δ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.), για το οποίο λόγω αρνητικών και υπό προϋποθέσεις γνωμοδοτήσεων διαφόρων συναρμόδιων υπηρεσιών αναφορικά με τη διάθεση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων και λυματολάσπης καθώς και της απορριπτικής απόφασης του ΠΕΣΠΑ, με την 5253/240021/15-12-2014 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Στ.-Ε. (ΑΔΑ: 7Θ8ΣΟΡ10-ΘΗ2) δεν εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία του.

Αναλυτικότερα επί του περιεχομένου της παρούσας ΜΠΕ, αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Επεξεργασία των αποβλήτων της χοιροτροφικής μονάδας
Δεδομένου ότι η ΑΕΠΟ θα επέχει και θέση άδειας διάθεσης (λόγω ισχύος των διατάξεων Ν. 4014/11 και 4042/12, ΚΥΑ 145116/11 και κατάργησης των σχετικών διατάξεων της Ε1β/221/65) θα έπρεπε, κατά την άποψή μας, να παρέχονται ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των εκροών των υγρών αποβλήτων, υπολογισμοί με βάση τα στοιχεία της αιτούμενης, στην παρούσα φάση, δυναμικότητας και μεθοδολογία διάθεσης ώστε να προκύπτουν όρια εκπομπής προς αξιολόγηση και τήρηση. Αντί αυτών, στην παρούσα ΜΠΕ παρέχονται τα ακόλουθα: α) η υπολογιζόμενη ημερήσια παραγόμενη ποσότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων, β) η αναφορά στην προϊσχύουσα οριστική άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων του 2009, γ) στις σελ. 278-280 της ΜΠΕ τα γενικώς αναφερόμενα περί διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων των χοιροτροφικών μονάδων στην ΥΑ 1420/82031/22-7-2015 «Κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής …» (ΦΕΚ 1709 Β) και δ) η προοπτική διάθεσης των υγρών αποβλήτων των χοιροτροφικών μονάδων της επιχείρησης στη μονάδα παραγωγής βιοαερίου, με την επωνυμία «ΔΙΡΦΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», όταν αυτή αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά και ξεκινήσει η λειτουργία της.

Στην παρούσα μελέτη, δεν περιλαμβάνονται μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων χοιροστασίων σύμφωνα με ΚΥΑ 145116/2011 ή άλλοι υπολογισμοί άρδευσης/λίπανσης και προτεινόμενη μέθοδος εφαρμογής, και όπως προαναφέρθηκε δεν ελέγχεται η συμμόρφωση με την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 ή την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) για την επεξεργασία των αποβλήτων, σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Επεξεργασία των αποβλήτων σφαγείου – μονάδας αδρανοποίησης (rendering)
Η παρούσα ΜΠΕ περιλαμβάνει μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΜΕΥΑ) και, κατά τα προβλεπόμενα, μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων με χαρακτηριστικά, υπολογισμούς και όρια εκπομπής αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή υγρών αποβλήτων του συγκεκριμένου ρεύματος υγρών αποβλήτων (ήτοι 170m3 επί συνόλου 450m3 υγρών αποβλήτων τα οποία παράγονται συνολικά ημερησίως από τη λειτουργία των χοιροτροφικών μονάδων και του σφαγείου - rendering).

Διαχείριση – διάθεση των στερών αποβλήτων
Στην παρούσα ΜΠΕ δεν παρουσιάζεται ρεαλιστικά το πρόβλημα της διαχείρισης των στερών αποβλήτων.
Συγκεκριμένα, στις σελ. 288-291 της ΜΠΕ, στον πίνακα 4 των ειδικών απαιτήσεων του παραρτήματος 3.1 αλλά και στον πίνακα 3α του παραρτήματος 4.9 της ΥΑ 170225/2014, δίνεται ένα γενικό περίγραμμα αναφορικά με την προσωρινή αποθήκευση της κόπρου στον κοπροσωρό και την τελική διάθεση σε αγροτεμάχια με απλή παράθεση των οδηγιών του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής χωρίς ποσοτικά στοιχεία ούτε της παραγόμενης κόπρου ούτε των διαθέσιμων αγροτεμαχίων και παραγωγών. Επίσης στα ανωτέρω σημεία αναφέρεται ότι στον κοπροσωρό θα διατίθενται και οι ιλύες (είτε από αερόβια είτε αναερόβια επεξεργασία) από διαφορετικές πηγές και από διαφορετικά σημεία της παραγωγικής διαδικασίας, πρακτική η οποία δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τη διάθεση της ιλύος η οποία προκύπτει από τη βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του σφαγείου – rendering στη μελέτη ΜΕΥΑ δεν υπάρχει καμία αναφορά πέραν αυτής για αφυδάτωση σε υπάρχουσα κλίνη ξήρανσης. Επιπλέον καμία αναφορά δεν γίνεται για πάχυνση και σταθεροποίηση των παραγομένων ιλύων της χοιροτροφικής μονάδας και για διάθεσή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 50910/2727/2003 και τον Ν. 4042/12. Εν κατακλείδι, δεν προκύπτει με σαφήνεια ο τρόπος και τα στάδια διαχείρισης της ιλύος (επεξεργασία, εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης και τελική διάθεση). Τα ανωτέρω ουδόλως συνάδουν με διαχείριση αποβλήτων μονάδων υπαγόμενων στις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ οι οποίες οφείλουν να εφαρμόζουν τις ΒΔΤ. Για τη μεταφορά – διάθεση της ιλύος θα πρέπει η εταιρεία να συνάψει σύμβαση με αδειοδοτημένο, με τους κατάλληλους κωδικούς, Διαχειριστή Στερεών Αποβλήτων.
Τέλος, ουδέποτε αναφέρθηκε ή εξετάζεται στην ΜΠΕ η περιβαλλοντική αποκατάσταση των χώρων, σε διάφορα σημεία πέριξ των εγκαταστάσεων της μονάδος επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων, στους οποίους είχε διαπιστωθεί η ανεξέλεγκτη απόρριψη και συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων (κρεατάλευρα, κοπριές χοιροτροφικής μονάδος, ιλύων από επεξεργασία υγρών αποβλήτων, αίματος και αστικών απορριμμάτων). Η μερική επιχωμάτωση αυτών που πραγματοποιήθηκε εκ των υστέρων δεν έγινε με καμία άδεια για εργασία διάθεσης (άρθρο 8 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, όπως τότε ίσχυε περί αδειών).

Φόρτιση εδάφους με άζωτο
Ειδικότερα για το άζωτο, αντίθετα με τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ και στη μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής περί των παραδοχών διάθεσης – επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της μονάδος και ιδιαιτέρως αναφορικά με την επάρκεια της εδαφικής έκτασης για τη διάθεση επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Όπως προαναφέρθηκε η θέση της δραστηριότητας χωροθετείται εντός περιοχής η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο ευπρόσβλητων ζωνών της ΚΥΑ 19652/1906/1999 «προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση» όπως τροπ. και ισχύει (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθ., 10 και 11 του Ν. 1650/86 σε συνδυασμό με οδηγία 91/676/ΕΟΚ για λήψη μέτρων μείωσης της ρύπανσης των νερών και πρόληψης της περαιτέρω ρύπανσής τους που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης και προστασία του περιβάλλοντος). Σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής η ετήσια φόρτιση του εδάφους σε άζωτο απαγορεύεται να υπερβαίνει τα 25kg/στρέμμα στις δε ευπρόσβλητες ζώνες απαγορεύεται να υπερβαίνει τα 17kg/στρέμμα, για καλλιεργούμενες ή μη εκτάσεις (αρ. 7, παρ. 6 της ΥΑ 1420/82031/22-7-2015).

Ακόμα και σύμφωνα με τις παραδοχές της μελέτης (ήτοι: μόνο το 40% της συνολικής ποσότητας υγρών αποβλήτων και τελική συγκέντρωση στα επεξεργασμένα απόβλητα του σφαγείου – μονάδας rendering Νολ=15mg/l) η εφαρμοζόμενη ετήσια ποσότητα αζώτου (=930.75kg) στο έδαφος υπολογίζεται σε περίπου 24kg/στρέμμα (για το σύνολο της αναφερόμενης στη μελέτη έκτασης περίπου 39στρ.). Το θέμα αυτό δεν αντιμετωπίζεται στη μελέτη, σύμφωνα με την οποία η συνολικά παραγόμενη ποσότητα αζώτου δεσμεύεται από τις επιλεγμένες καλλιέργειες. Πέραν του ότι στον κώδικα δεν προβλέπονται υψηλότερες οριακές τιμές αζώτου σε περίπτωση που το έδαφος καλλιεργείται και αναλόγως της καλλιέργειας, για την παρούσα μελέτη συναξιολογούνται και τα ακόλουθα:
­Δεν παρουσιάζεται αναλυτικό πρόγραμμα αρδεύσεων
­Δεν παρουσιάζεται το βάθος κίνησης της αρδευτικής δόσης
­Δεν υπάρχει αρχική χημική ανάλυση εδάφους (αν και αναφέρονται στο παράρτημα) ούτε προβλέπεται πρόγραμμα παρακολούθησης των χαρακτηριστικών του εδάφους,
ούτε τα λοιπά λεπτομερώς αναφερόμενα στον ισχύοντα κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής αναφορικά με τη διάθεση υγρών αποβλήτων στο έδαφος (αρ. 7 της ΥΑ 1420/82031/22-7-2015).

Επισημαίνεται ότι ήδη από την Α.Ε.Π.Ο. του χοιροστασίου του 1998 (ισχύος έως 31/12/2003) συμπεριελήφθησαν περιβαλλοντικοί όροι σχετικοί με την υποχρέωση της εταιρείας για την παρακολούθηση και καταγραφή διαφόρων παραμέτρων των αερίων εκπομπών, των υγρών και των στερεών αποβλήτων της. Ειδικότερα για τα πεδία διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προβλέφθηκε όρος περί τήρησης ορίων ασφαλείας όσον αφορά την υδραυλική και οργανική φόρτιση του εδάφους καθώς και τη φόρτιση με αιωρούμενα στερεά, άζωτο φωσφόρο κ.λ.π., ενώ παράλληλα είχαν προβλεφθεί 630 στρ. για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων και πλήρης απομάκρυνση – διάθεση της κόπρου σε μονάδα παραγωγής οργανοχουμικών λιπασμάτων. Παρά το γεγονός ότι η μονάδα λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν παρουσιάζονται στην παρούσα ΜΠΕ αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης το οποίο είχε τεθεί με την παραπάνω Α.Ε.Π.Ο. (ή της μεταγενέστερης ΑΕΠΟ του σφαγείου όπου προβλεπόταν κοινή διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων) ούτε αξιολογείται η δραστηριότητα βάσει των στοιχείων λειτουργίας της.

Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος
Η εκπονηθείσα ΜΠΕ εξωραΐζει την περιβαλλοντική υποβάθμιση που διαπιστώθηκε στην περιοχή «Στέρνα» και δεν παρουσιάζει συγκεκριμένα στοιχεία ρύπανσης περιβάλλοντος που έχουν προκληθεί από την έως τώρα λειτουργία των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην περιοχή (η Οδηγία 2010/75/ΕΕ επιβάλλει την εκτίμηση των τοπικά περιβαλλοντικών συνθηκών) ώστε να καθοριστεί το σημερινό επίπεδο ρύπανσης (έδαφος, υπόγεια ύδατα) και να επιβληθούν όροι αποκατάστασης μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της (άρθρο 12. παρ.3 ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 και παλαιότερη Οδηγία 96/61/ΕΚ, στην οποία ήδη υπάγονταν οι δραστηριότητες χοιροτροφείου και σφαγείου της εταιρείας).

Κατά την άποψή μας, η ΜΠΕ πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη εκπονημένη από κρατικό φορέα (π.χ ΙΓΜΕ) ώστε να διερευνηθεί η εξάπλωση της διαπιστωμένης ρύπανσης-μόλυνσης των υπόγειων υδάτων στη θέση «Στέρνα» και να συσχετιστεί με την ποιοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του ποταμού Μεσσάπιου (υδροβιότοπος Κολοβρέχτη, περιοχή Ψαχνών), στην οποία η νιτρορύπανση των υπόγειων υδάτων έχει πλέον επεκταθεί, όπως έγινε σαφές με την έκδοση της ΚΥΑ 147070/21-11-2014 (ΦΕΚ 3224 Β) για την ένταξη της περιοχής στον κατάλογο ευπρόσβλητων ζωνών της ΚΥΑ 19652/1906/1999 «προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση».

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι σε δειγματοληψία της υπηρεσίας επί των υγρών αποβλήτων της μονάδος κατά το παρελθόν διαπιστώθηκε η ανεπαρκής απόδοση της διεργασίας νιτροποίησης-απονιτροποίησης στην μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων (συγκέντρωση αμμωνιακών ιόντων 462 mg/l). Παράλληλα, από τις διενεργηθείσες (από την υπηρεσία μας) δειγματοληψίες υπόγειων υδάτων της περιοχής προσδιορίστηκε συγκέντρωση σε αμμωνιακά ιόντα (NH4+= 13,5 mg/l, και 12,7 mg/l, η οποία ήταν 25-27 φορές μεγαλύτερη της επιτρεπτής τιμής για πόσιμο νερό (0,5 mg/l) σύμφωνα με την τότε ισχύουσα ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β) αλλά και την ισχύουσα σήμερα ΚΥΑ Γ1 δ/ΓΠ οικ. 67322/6-9-2017 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης … » (ΦΕΚ 4595 Β).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και το γεγονός ότι οι διαθέσιμες εκτάσεις προς επιφανειακή διάθεση άμεσα συσχετίζονται με την ολική συγκέντρωση Ν στα υγρά απόβλητα ώστε να αποτρέπεται η νιτρορύπανση, θεωρούμε σκόπιμο να εξεταστεί η εφαρμογή, των διατάξεων της ΚΥΑ 26857/553/88 (ΦΕΚ 196Β) «για την προστασία των υπόγειων νερών» αφού τα αμμωνιακά ιόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της ανωτέρω ΚΥΑ και απορρίπτονται εμμέσως στα υπόγεια ύδατα μέσω της επιφανειακής διάθεσης, δηλαδή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 4 της ίδιας ΚΥΑ
­προκαταρκτική έρευνα που περιλαμβάνει μελέτη των υδρογεωλογικών συνθηκών και μελέτη της διυλιστικής ικανότητας του εδάφους και υπεδάφους (κατά το στάδιο επιλογής και αδειοδότησης του τρόπου διάθεσης των αποβλήτων) και, επί τη βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, έγκριση ή απόρριψη του τρόπου διάθεσης,
­ενσωμάτωση στην Α.Ε.Π.Ο. των πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων και διασφαλίσεων που προβλέπονται από την ίδια Κ.Υ.Α.

Σημειώνεται ότι, βάσει της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, μετά την οριστική διακοπή λειτουργίας της υπάρχει η υποχρέωση για αποκατάσταση του χώρου και εξάλειψη ή μείωση της ρύπανσης που έχουν προκαλέσει το σύνολο των δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένων της χοιροτροφικής μονάδος, σφαγείου μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων που εμπίπτουν επίσης στην Οδηγία 2010/75/ΕΚ). Οι δραστηριότητες της εταιρείας εμπίπτουν επίσης στην Οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη για την αποκατάσταση και πρόληψη της ρύπανσης.

Παρά τα ανωτέρω, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται επί της ουσίας τα μεγέθη της ρύπανσης και της συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις αντιθέτως οι υπολογισμοί της μελέτης επαναχρησιμοποίησης πραγματοποιούνται με το 40% μόνο του συνολικού όγκου των παραγομένων αποβλήτων, ήτοι τα 170m3   υγρών αποβλήτων, τα προερχόμενα από τις δραστηριότητες σφαγείου – μονάδας rendering. Για το υπόλοιπο ποσοστό 60% του συνολικού όγκου τα προερχόμενα από τη δραστηριότητα της χοιροτροφικής μονάδας γίνεται γενική μόνο αναφορά στα γενικώς προβλεπόμενα από τον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής.

4.3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
Κατά την διάρκεια παλαιότερων περιβαλλοντικών ελέγχων βεβαιώθηκαν πολλαπλές και σοβαρές παραβάσεις των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και υποτροπή ιδιαίτερα ως προς τα θέματα διαχείρισης και διάθεσης των υγρών και στερεών αποβλήτων της επιχείρησης. Επίσης διαπιστώθηκε σοβαρότατη ρύπανση-μόλυνση των υπόγειων υδάτων στη θέση «Στέρνα» (για την οποία έχουν ενημερωθεί οι συναρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος της Α. Δ. και του Υπουργείου). Συνοπτικά οι σημαντικότερες παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των ΑΕΠΟ για τις οποίες έχουν επιβληθεί τα σχετικά πρόστιμα στην επιχείρηση αναφέρονται ακολούθως:

­Περιβαλλοντική υποβάθμιση, νιτρορύπανση, οργανική ρύπανση και μικροβιακή μόλυνση του υπόγειου υδροφορέα
­Μη σύννομη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της δραστηριότητας, ήτοι κόπρος και λοιπά στερεά απόβλητα (ιλύες, κρεατάλευρα, αστικά απορρίμματα)
­Διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων εκτός των προδιαγραφών ποιότητας των ΑΕΠΟ για την χοιροτροφική μονάδα και το σφαγείο. Ανεπαρκής διεργασία νιτροποίησης- απονιτροποίησης στην μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων και μη τήρηση των ορίων ασφαλείας στην φόρτιση του εδάφους με Άζωτο (Ν).
­Διοχέτευση αίματος του σφαγείου μαζί με τα υγρά απόβλητα στην μονάδα επεξεργασίας υγρών
­Διοχέτευση υγρών αποβλήτων (εκ περιτροπής διοχέτευση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων του σφαγείου με αίμα επί του εδάφους, διάθεση υγρών αποβλήτων από την δεξαμενή αναερόβιας χώνευσης της ιλύος με αντλία, διάθεση υγρών αποβλήτων και από τις χωματοδεξαμενές ημιεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με επιφανειακή απορροή και αποτέλεσμα τον υδατοκορεσμό του εδάφους και την δημιουργία τέλματος, ύπαρξη χωματοδεξαμενής με υγρά απόβλητα με συγκέντρωση αζώτου μεγαλύτερη της προβλεπόμενης από τις εγκεκριμένες ΜΠΕ για τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα).
­Διάθεση αναμεμιγμένων και από κοινού επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του σφαγείου και του χοιροτροφείου σε αγροτικές εκτάσεις οι οποίες δεν καλλιεργούνται ή δεν έχουν φυτευτεί με τα ανάλογα φυτά.
­Μη τήρηση είδους και διάταξης των μηχανημάτων, διαστασιολόγησης των δεξαμενών και του τύπου της επεξεργασίας, στην μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τόσο της χοιροτροφικής μονάδος όσο και του σφαγείου, όπως προβλέπονταν στις αντίστοιχες εγκεκριμένες ΜΠΕ
­Μη τήρηση της στεγάνωσης και άλλων προβλέψεων αναφορικά με τις χωμάτινες δεξαμενές υγρών αποβλήτων
­Διάθεση των αποβλήτων χωρίς προσδιορισμό της κατάστασης του εδάφους σε θρεπτικά συστατικά και χωρίς τήρηση ειδικού βιβλίου ώστε να τίθενται τα πληροφοριακά στοιχεία υπόψη της ΔΑΟΚ Ευβοίας
­Μη ύπαρξη αυτόματου μετρητή παροχής αποβλήτων του σφαγείου προς άρδευση και μη τήρηση του προβλεπόμενου βιβλίου
­Μη διενέργεια συστηματικών εργαστηριακών αναλύσεων της ποιότητας των υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την συχνότητα και τις παραμέτρους που πρέπει να παρακολουθούνται και μη ύπαρξη θεωρημένου βιβλίου καταγραφής τους
­Μη τοποθέτηση συστήματος απόσμησης στο σύστημα εξαερισμού για τον περιορισμό των δυσάρεστων οσμών που προέρχονται από τα κτίρια εκτροφής
­Μη πραγματοποίηση δενδροφύτευσης περιμετρικά του αγροκτήματος και ιδιαίτερα γύρω από τις χωμάτινες αναερόβιες δεξαμενές υγρών αποβλήτων και προς την πλευρά του αγροκτήματος που είναι οριακές οι αποστάσεις από τον οικισμό Πισσώνα
­Διάθεση-αποθήκευση καθ’ υποτροπή υγρών αποβλήτων σε μη προβλεπόμενες χωματοδεξαμενές και ανεξέλεγκτη διοχέτευση υγρών αποβλήτων του χοιροτροφείου-σφαγείου από αυτές στο έδαφος με αποτέλεσμα την επιφανειακή απορροή υγρών αποβλήτων προς ρέμα στα κατάντι διαμέσω του οποίου και επί ασβεστολιθικού υποβάθρου τα υγρά απόβλητα κατέληξαν στον χείμαρρο «Παραγάλι» (Μεσσάπιο ποταμό) με αποτέλεσμα εκτεταμένη ρύπανση των φυσικών αποδεκτών (ρέμα, δασική έκταση, ποτάμι) αλλά και των υπόγειων υδάτων εξαιτίας της κατείσδυσης των αποβλήτων στον υπόγειο υδροφορέα
­Ανεξέλεγκτη διάθεση καθ’ υποτροπή υγρών αποβλήτων προερχόμενη από τα πεδία επιφανειακής διάθεσης στην θέση «Στέρνα» των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του συγκροτήματος σφαγείων-χοιροτροφικών μονάδων στην παρόχθια περιοχή του χείμαρρου «Παραγάλι» (Μεσσάπιος ποταμός) με αποτέλεσμα ρύπανση των φυσικών αποδεκτών (ρέμα από θέση «Στέρνα» μέχρι θέση «Παλαιόμυλος», παρόχθια περιοχή του χειμάρρου, υπόγεια ύδατα λόγω κατείσδυσης των υγρών αποβλήτων στις αδρομερείς κροκάλες της όχθης του χειμάρρου).

4.4 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με την παρούσα μελέτη η εταιρεία αιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις: Α) χοιροτροφικής μονάδας (δυναμικότητας 2,500 χοιρομητέρων), Β) μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της χοιροτροφικής μονάδας, Γ) μικτό σφαγείο, Δ) τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, Ε) επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων (αδρανοποίηση - rendering) ΣΤ) μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σφαγείου – μονάδας αδρανοποίησης Ζ) παραγωγής ζωοτροφών καθώς και για τις εκτάσεις επιφανειακής διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων όλων των ανωτέρω στην ίδια περιοχή αλλά και τη συμμόρφωση των (Α), (Β), (Γ), (Ε), (ΣΤ) ως προς την οδηγία 2010/75/ΕΚ περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης, πρώην IPPC). Η δραστηριότητα του σφαγείου εμπίπτει και στις διατάξεις του Π.Δ. 227/87 «Χαρακτηρισμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών» (ΦΕΚ 100 Α) (α/α 24: Σφαγεία, πτηνοσφαγεία).

Επίσης, ενώ δεν περιλαμβάνεται και δεν εξετάζεται στην παρούσα ΜΠΕ, στην ίδια περιοχή των ανωτέρω δραστηριοτήτων, και πιο συγκεκριμένα στη θέση «Αγριελίτσα», λειτουργεί και πτηνοσφαγείο της ίδιας εταιρείας, για το οποίο έχει εκδοθεί απόφαση μη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Οι εγκαταστάσεις χωροθετούνται σε περιοχή η οποία ανήκει στο υπόγειο υδατικό σύστημα Πολιτικών – Ψαχνών του οποίου η χημική κατάσταση χαρακτηρίζεται ως κακή και εντός περιοχής η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο ευπρόσβλητων σε νιτρορύπανση ζωνών. Το σύνολο των δραστηριοτήτων σύμφωνα με αρ. 1 Ν. 4041/11 χαρακτηρίζονται ως έχουσες πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (κατηγορία Α1), επίσης σχεδόν στο σύνολό τους υπάγονται στην οδηγία 2010/75/ΕΚ. Οι δραστηριότητες της εταιρείας εμπίπτουν επίσης στην Οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη για την αποκατάσταση και πρόληψη της ρύπανσης.

Κατά την άποψή μας, δεδομένης της ανωτέρω κατάταξης, οι ισχύουσες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο πεδίο εφαρμογής των οποίων εμπίπτουν οι δραστηριότητες της «Δ. Κελαϊδίτης & ΣΙΑ Α.Ε.» και οι προς εφαρμογή βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές επιβάλλουν ότι στη ΜΠΕ πρέπει να περιλαμβάνονται αξιολόγηση των δεδομένων λειτουργίας (ήτοι αποτελέσματα παρακολούθησης, αποτελέσματα αυτοελέγχων και αποτελέσματα ελέγχων των υπηρεσιών) και προσδιορισμός της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος. Ωστόσο, παρά τη μακρόχρονη λειτουργία της επιχείρησης στην περιοχή και την υπαγωγή της εξαρχής στην τότε ισχύουσα οδηγία 96/61/ΕΚ, στην παρούσα ΜΠΕ όχι μόνο δεν γίνεται καμία χρήση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων λειτουργίας σε συνάρτηση με τα στοιχεία του υφιστάμενου περιβάλλοντος προς εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά αντίθετα αντιμετωπίζεται σαν να πρόκειται για νέα δραστηριότητα η οποία θα ξεκινήσει εξ αρχής τη λειτουργία της. Ως εκ τούτου, ελλείψει άλλων ουσιαστικών δεδομένων λειτουργίας και επιπτώσεων στο περιβάλλον ανακεφαλαιώνουμε τα βασικά σημεία τα οποία εκτέθηκαν παραπάνω.

­Η μελέτη δεν περιλαμβάνει τη λειτουργία, τις εκπομπές και τις επιπτώσεις πτηνοσφαγείου της ίδιας εταιρείας, παρότι βρίσκεται εντός της εξεταζόμενης περιοχής των δραστηριοτήτων και εξαρχής υπήρχε κοινή λειτουργία με τις υπόλοιπες δραστηριότητες (με κοινή την 8005/606/29-2-2008 ΑΕΠΟ σφαγείου – πτηνοσφαγείου-μονάδας επεξεργασίας κρέατος) και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται υπόψη η διάθεση των απόβλητων του πτηνοσφαγείου στην ίδια περιοχή.
­Η μελέτη παρουσιάζει υπολογισμούς με το 40% του συνολικού ημερήσιου όγκου των παραγόμενων αποβλήτων (προερχόμενα μόνο από το σφαγείο μεγάλων ζώων και τη μονάδα αδρανοποίησης - rendering) και αναφέρεται στην επαναχρησιμοποίηση με άρδευση αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης περίπου 39 στρ. αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση αυτού του όγκου αποβλήτων.
­Στη μελέτη δεν προκύπτει με σαφήνεια ο τρόπος και τα στάδια διαχείρισης της ιλύος (επεξεργασία, είδη και κωδικοί ιλύων, εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης και τελική διάθεση), ούτε συμβάσεις με αδειοδοτημένους με τους κατάλληλους κωδικούς διαχειριστές.
­Στη μελέτη δεν παρουσιάζονται ποσοτικά στοιχεία ούτε της παραγόμενης κόπρου ούτε των διαθέσιμων αγροτεμαχίων και παραγωγών για την τελική διάθεσή της.
­Δεν παρουσιάζεται αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εδάφους διάθεσης των στερεών και υγρών αποβλήτων.
­Η εφαρμοζόμενη στο έδαφος ετήσια ποσότητα αζώτου από τη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προερχόμενη ΜΟΝΟ από το σφαγείο – μονάδα rendering υπολογίζεται σε περίπου 24kg/στρέμμα τιμή η οποία υπερβαίνει την οριακή τιμή για ευπρόσβλητες ζώνες, ήτοι 17kg/στρέμμα ΧΩΡΙΣ να υπολογίζεται η ποσότητα η οποία πρόκειται να διατεθεί στο έδαφος λόγω υγρών αποβλήτων των χοιροστασίων και λόγω διάθεσης της στερεάς κόπρου. Ως εκ τούτου δεν επαρκεί κατά κανένα τρόπο, η προτεινόμενη στη μελέτη, έκταση 39 στρ. για τη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
­Θεωρούμε σκόπιμο ότι η ΜΠΕ πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη εκπονημένη από κρατικό φορέα (π.χ ΙΓΜΕ) ώστε να διερευνηθεί η εξάπλωση της διαπιστωμένης ρύπανσης-μόλυνσης των υπόγειων υδάτων στη θέση «Στέρνα» και να συσχετιστεί με την ποιοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή.
­Θεωρούμε σκόπιμο να εξεταστεί η εφαρμογή, των διατάξεων της ΚΥΑ 26857/553/88 (ΦΕΚ 196Β) «για την προστασία των υπόγειων νερών» με προκαταρκτική έρευνα που περιλαμβάνει μελέτη των υδρογεωλογικών συνθηκών και μελέτη της διυλιστικής ικανότητας του εδάφους και υπεδάφους και επί τη βάσει των αποτελεσμάτων αυτής να ενσωματωθούν στην Α.Ε.Π.Ο. πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι και διασφαλίσεις που προβλέπονται από την ίδια Κ.Υ.Α.

Τέλος, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης της παρούσας μελέτης και ως εκ τούτου της αποδοχής και επικύρωσης των παραδοχών και δεδομένων αυτής, κατά την άποψή μας, δεν πρέπει να αγνοηθούν και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αρχικά εγκαταστάθηκε και λειτούργησε η βιομηχανία (αν και με λιγότερο αυστηρές τότε ισχύουσες διατάξεις), μεταξύ των οποίων και ότι όλα τα στερεά απόβλητα θα παραδίδονταν σε βιομηχανία οργανοχουμικών λιπασμάτων και ότι η διάθεση των υγρών αποβλήτων (έστω και με πολύ υψηλότερα όρια εκπομπής) θα πραγματοποιούνταν σε έκταση 630 στρεμμάτων, προϋποθέσεις για τις οποίες μάλιστα είχε υπάρξει δέσμευση και υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ


Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
X
Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ


Μ.Ε.Α.

Η αν. ΠροϊσταμένηΔρ. Π. Ιωαννίδου - Αλαμάνου

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. με Α’ β.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.    Δ. Μέντου
2.    Φ-ΑΠΟΨΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου