Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Δ.Χαλκιδέων-Απαλλαγή από τα Δημοτικά τέλη-Δείτε σε ποιες κατηγορίες πολιτών

Σύμφωνα με την 391/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκιδέων, προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών :

1η κατηγορία: άποροι
2η κατηγορία: πολύτεκνες οικογένειες
3η κατηγορία: άτομα με αναπηρία
4η κατηγορία: τρίτεκνες οικογένειες
5η κατηγορία: μονογονεϊκές οικογένειες
6η κατηγορία: μακροχρόνια άνεργοι
7η κατηγορία: άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον Δήμο Χαλκιδέων (Ληλαντίων και Μεγασθένους 2ος όροφος) και στις κατά τόπον Δημοτικές Ενότητες από 1/2/2019 έως 31/3/2019.

Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση τη κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα :
1. Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται Πιστοποιητικό απορίας από την
αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας σύμφωνα με το ΝΔ 57/1973 με θεωρημένο ατομικό
βιβλιάριο ανασφαλίστου του τμήματος κοινωνικής πρόνοιας.
2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό
της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
Πολύτεκνοι θεωρούνται: «πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων» (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).
Πολύτεκνοι επίσης είναι :
Ι. Ν. 860/5-1-1979
α)Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε
λόγο.
β)Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
γ)Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
δ)Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια
και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.
Επισημάνσεις:
Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
i)τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους
ii)τα άρρενα ανήλικα
iii)σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων
iv)ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις
δύο περιπτώσεις.
Β. Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγματος)
Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος.
Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983).
ΙΙ.Ν. 3454/7-4-2006
α)Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές
Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν
συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν
οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.
β)Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος
πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές
προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
γ)Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον
συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006).
3. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου Απόφαση πιστοποίησης Αναπηρίας Α/θμιας ή
Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, ή Απόφαση Συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, ή αποφάσεις και
γνωματεύσεις αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών που έχουν εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να ισχύουν στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του.
4. Η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. (άρθρο 3 Ν.3454/06).
Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου
γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της
ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής
εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο
(25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά
περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%)
και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
5. Για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας, προσκομίζεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό
δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα
μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κλπ).
i. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
ii. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του. (παρ.3 άρθρο 9 Ν.3812/09, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.6 του άρθρου 29 του Ν.3838/10)
6. Για την απόδειξη της ιδιότητας του μακροχρόνια ανέργου απαιτείται οποιοδήποτε
δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του
ΟΑΕΔ. Μακροχρόνια άνεργοι είναι όσοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε
διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων.
(υποπαρ.ΙΑ.1 Ν.4093/12) (ΚΥΑ 44137/613/18.12.2013 (ΦΕΚ 3253/20.12.2013 τεύχος Β’)
7. Για την απόδειξη της ιδιότητας ατόμου ή οικογένειας που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας (δικαιούχοι του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α' 29) θα χρησιμοποιηθούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία που καθορίστηκαν με την ΚΥΑ οικ.494/07.04.2015 (ΦΕΚ 577/09.04.2015 τεύχος Β’) και συγκεκριμένα στα άρθρα 1 έως 5.
Δικαιολογητικά κατάθεσης :

Οι δικαιούχοι της ανωτέρω μείωσης αφορούν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τους χώρους οίκησή τους της κυρίας μονίμου κατοικίας τους που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Χαλκιδέων και θα προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου πλέον του αντίστοιχου αποδεικτικού ιδιότητάς τους (όπως αναφέρεται ανωτέρω) και :
1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
2. Πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ
3. Φορολογική δήλωση (Ε1). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη
υποβολής θεωρημένη από την ∆.Ο.Υ.
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα (προηγούμενου φορολογικού έτους).
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μίσθωσης
7. Φωτοτυπία ταυτότητας
Επί πλέον θα πρέπει ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος να εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου και να πραγματοποιείται εκτίμηση των δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει μεταβολή της ιδιότητας) θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η απαλλαγή.
Η επιλογή ειδικού τιμολογίου δεν μπορεί να είναι σωρευτική δηλ. κάποιος δεν μπορεί να επικαλεστεί ταυτοχρόνως άνω του ενός ευνοϊκού τιμολογίου γι’ αυτόν. Θα προτιμάται το πλέον ευνοϊκό κατά περίπτωση.

Οι απαλλαγές και μειώσεις σε ειδικές κατηγορίες στα δημοτικά τέλη (καθαριότητας και φωτισμού) ως κάτωθι :
1. 'Άποροι
Πλήρης απαλλαγή
2. Πολύτεκνοι
Πλήρης απαλλαγή
- Τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα των ιδιόκτητων κατοικιών της οικογένειας, να μην ξεπερνούν τα
(200) τ.μ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.
3. Αναπηρίες
Πλήρης απαλλαγή
- ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του
προηγούμενου έτους τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα λαμβάνονται οι αιτήσεις όσων φέρονται στον λογαριασμό της ΔΕΗ ως καταναλωτές αλλά και των παιδιών με ειδικές ανάγκες των οποίων οι γονείς ασκούν την
κηδεμονία τους. Σε αυτή την περίπτωση η αίτηση για την μείωση ανταποδοτικών τελών θα γίνεται στο όνομα του γονέα – κηδεμόνα. Για τους διαζευγμένους και σε διάσταση γονείς απαιτείται απόφαση κηδεμονίας από το δικαστήριο. Για τα άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται θα προσκομίζεται και το Ε1 του φιλοξενούντος ατόμου.
- Νεφροπαθείς με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
- με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του
προηγούμενου έτους σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ
4. Τρίτεκνοι
- Πλήρης απαλλαγή
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ
- Μείωση σε ποσοστό 50%
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους από είκοσι χιλιάδες και ενός λεπτού
(20.001) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ
5. Μονογονικές οικογένειες
-Πλήρης απαλλαγή
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ
- Μείωση σε ποσοστό 50%
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους από δώδεκα χιλιάδες και ενός λεπτού
(12.001) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (20.000) ευρώ
6. Άνεργοι
Πλήρης απαλλαγή
Τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα των ιδιόκτητων κατοικιών της οικογένειας, να μην ξεπερνούν τα (120)
τ.μ. με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-
συνταξιούχων. (υποπαρ.ΙΑ.1 Ν.4093/12) (ΚΥΑ 44137/613/18.12.2013 (ΦΕΚ 3253/20.12.2013 τεύχος
Β’)

- Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στις αρμόδιες κατά τόπον Δημοτικές Ενότητες οι οποίες θα προβούν στο έλεγχο των δικαιολογητικών Η ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιείται από 1/2/2019 έως 31/3/2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου