Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ - Διόρισαν διοίκηση στον ΟΛΝΕ κόντρα στον Νόμο!!

Το υπουργείο Ναυτιλίας με "παράνομη" απόφαση του ανανέωσε, λίγες μέρες πριν λήξει η θητεία του, το Διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΝΕ!!

Εγινε και αυτό!! Στις 31/5/19 με ΚΥΑ ανανεώθηκε με "διορισμό" η θητεία του Δ.Σ. του ΟΛΝΕ πού έληγε στις 10/6/19 παρά του γεγονότος οτι υπάρχει από το 2016 νόμος, ο 4369/16 που λέει οτι η ανάδειξη των ΔΣ πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟΝ μέσω ΑΣΕΠ!!
Αντί λοιπόν να προκυρήξουν τις θέσεις μέσω ΑΣΕΠ, καταστρατηγούν τον νόμο και παράνομα στην ουσία ..διορίζουν νέο ΔΣ!!
Και σαν να μην έφτανε αυτό, αντί στο νέο σχήμα να συμπεριλάβουν τον εκπρόσωπο των λιμενεργατών (Στον νομο 2932/2001 αναφέρεται ότι πρέπει να είναι εκπρόσωπος των λιμενεργατων (ΟΦΕ)) ορισαν ως μέλος του ΔΣ το πρόεδρο του Εργατικού κέντρου Ευβοίας.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι λιμενεργάτες να στείλουν εξώδικο και να ζητούν την εφαρμογή της νομιμότητας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ...


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 3112.7-4/40274/19
Ορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ-
μία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Α.Ε.»
(Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ορίζουμε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ-
προσώπους του Δημοσίου, τους κάτωθι:
α) Την Λεβέντη Ελένη του Νικολάου, πολιτικό μηχανι-
κό, με ΑΔΤ ΑΒ 495111.
β) Τον Μπάρμπα Ιωάννη του Γεωργίου, φυσικό περι-
βαλλοντολόγο, με ΑΔΤ ΑΚ 493326.
γ) Την Ανδρέλου Μαρία του Παναγιώτη, έμπορο, με
ΑΔΤ ΑΕ 983675.
δ) Τον Γουρνή Νικόλαο του Ιωάννη, επιχειρηματία, με
ΑΔΤ ΑΒ 195394.
ε) Τον Πασβαντίδη Πέτρο του Γεωργίου, συνταξιούχο
ΙΚΑ, με ΑΔΤ ΑΕ 487524.
2. Ορίζουμε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ-
προσώπους των εργαζομένων, των παραγωγικών τάξε-
ων και των επαγγελματικών οργανώσεων, αντίστοιχα,
τους κάτωθι:
α) Τον Πάνο Γεώργιο του Κωνσταντίνου, υπάλληλο
του Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε., με ΑΔΤ ΑΕ 486140, με αναπληρώτρια
την Γεωργιοπούλου Αρετή του Ανδρέα, υπάλληλο του
Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε., με ΑΔΤ AM 991644.
β) Τον Γεωργαλά Νικόλαο του Δημητρίου, βιοτέχνη, με
ΑΔΤ ΑΕ 988876, με αναπληρωτή τον Νταβαρία Αντώνιο
του Γεωργίου, λογιστή, με ΑΔΤ AM 626713.
γ) Τον Μούντριχα Δημήτριο του Προκοπίου, ιδιωτικό
υπάλληλο, με ΑΔΤ AM 488282, με αναπληρωτή τον Σε-
λεβάκο Γεώργιο του Θεοδώρου, ιδιωτικό υπάλληλο, με
ΑΔΤ ΑΙ 486507.
3. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυ-
μης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νο-
μού Ευβοίας Α.Ε.» (Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.) διαμορφώνεται ως εξής:
α) Ανδρέας Παπανδρέου του Δημητρίου, οικονομο-
λόγος με ΑΔΤ ΑΙ 133030, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος.
β) Λεβέντη Ελένη του Νικολάου, πολιτικός μηχανικός
με ΑΔΤ ΑΒ 495111, μέλος, εκπρόσωπος του Δημοσίου.
γ) Μπάρμπας Ιωάννης του Γεωργίου, φυσικός περι-
βαλλοντολόγος με ΑΔΤ ΑΚ 493326, μέλος, εκπρόσωπος
του Δημοσίου.
δ) Ανδρέλου Μαρία του Παναγιώτη, έμπορος, με ΑΔΤ
ΑΕ 983675, μέλος, εκπρόσωπος του Δημοσίου.
ε) Γουρνής Νικόλαος του Ιωάννη, επιχειρηματίας με
ΑΔΤ ΑΒ 195394, μέλος, εκπρόσωπος του Δημοσίου.
στ) Πασβαντίδης Πέτρος του Γεωργίου, συνταξιούχος
ΙΚΑ, με ΑΔΤ ΑΕ 487524, μέλος, εκπρόσωπος του Δημο-
σίου.
ζ) Πάνος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, υπάλληλος του
Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε., με ΑΔΤ ΑΕ 486140, μέλος, εκπρόσωπος
των εργαζομένων, με αναπληρώτρια την Γεωργιοπού-
λου Αρετή του Ανδρέα, υπάλληλο του Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε., με
ΑΔΤ AM 991644.
η) Γεωργαλάς Νικόλαος του Δημητρίου, βιοτέχνης, με
ΑΔΤ ΑΕ 988876, μέλος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου
Εύβοιας, με αναπληρωτή τον Νταβαρία Αντώνιο του Γε-
ωργίου, λογιστή, με ΑΔΤ AM 626713.
θ) Μούντριχας Δημήτριος του Προκοπίου, ιδιωτικός
υπάλληλος, με ΑΔΤ AM 488282, μέλος, εκπρόσωπος του
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εύβοιας, με αναπληρωτή
τον Σελεβάκο Γεώργιο του Θεοδώρου, ιδιωτικό υπάλλη-
λο, με ΑΔΤ ΑΙ 486507.
4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλο-
Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 335/05.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1601 και διορισμού νέων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4369/2016, πλην των μελών που αναφέρονται
στην παρ. 2.

Πειραιάς, 31 Μαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Οικονομικών               Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ               ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ                       ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου