Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ: Καταψήφισε ο Σπανός το ψήφισμα Βούλγαρη, που πέρασε με τις ψήφους της Αντιπολίτευσης! (ακούστε το)


Για μια ακόμη φορά αποδείχθηκε η .."υποκρισία" του Περιφερειάρχη στο θέμα των ανεμογεννητριών!!


Ο Φάνης Σπανός αρνήθηκε να υπερψηφίσει το πάρακάτω ψήφισμα που κατέθεσε ο Αντ. Βούλγαρης επιμένοντας με σαθρά επιχειρήματα στην πολιτική υπέρ της εγκατάστασης ανεμογενητριών μέχρι σήμερα!!

Ακούστε το σχετικό στιγμιότυπο και την υπερψήφιση της πρότασης από την αντιπολίτευση (22 υπέρ, 20 κατα, 3 λευκά)!


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ που καταψήφισε ο Περιφερειάρχης, για να αποδειχθεί ακόμη μία φορά η .."υποκρισία του" στην υπόθεση των ανεμογεννητριών!!


"Είναι γνωστή στην Περιφέρεια μας η Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 18 ΑΣΠΗΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 360MW ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019 (Α΄ 66).(Απόφαση 58/ ΦΕΚ 285 τ.Β΄/27.01.2021).
Παρά τις πολλές προσπάθειες της Παράταξης Ελεύθερη Στερεά να χορηγηθούν (σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή) αντίγραφα των κρίσιμων εγγράφων για τα στοιχεία και την έγκριση της επένδυσης, τα αρμόδια Υπουργεία και Επιτροπές δεν έδωσαν κανένα στοιχείο.
Η συγκεκριμένη επένδυση και τα σχετικά έργα, εμφανίζουν πολλά χαρακτηριστικά που προβληματίζουν σχετικά με την πλήρη νομιμότητα των ενεργειών της διοίκησης και συγκεκριμένα:
1. Πρόκειται για δύο διαφορετικά έργα, ένα αποτελούμενο από 11 ΑΣΠΗΕ στους τέως Δήμους Καρύστου και Καφηρέως, και ένα αποτελούμενο από 7 ΑΣΠΗΕ στον τέως Δήμου Καφηρέως. Η χωροθέτηση σε επίπεδο «καποδιστριακών» Δήμων είναι σημαντική λόγω του υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας σε αυτό το χωρικό επίπεδο. Η φέρουσα ικανότητα του Καφηρέα έχει παραβιαστεί με ευθύνη της ΡΑΕ που χορηγεί άδειες παραγωγής αλλά και του ΥΠΕΝ που ενέκρινε ΑΕΠΟ το 2015 και χορήγησε άδειες εγκατάστασης ήδη από το 2017, δίνοντας αυθαίρετες και παράτυπες ερμηνείες των διατάξεων περί προσαύξησης αριθμού τυπικών ανεμογεννητριών.
2. Ως ενιαίο πλέον έργο, θα έπρεπε να υπάρχει νέα συνολική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολο του έργου. Αντί για αυτό, επελέγη η έγκριση τροποποίησης των υφιστάμενων ΑΕΠΟ που έιχαν άλλα τεχνικά στοιχεία, αλλά και άλλους δικαιούχους καθώς η ΤΕΡΝΑ, εμφάνιζε δικαιούχους διάφορες εταιρείες που μεταβίβαζαν τα δικαιώματα τους, μέχρι να εμφανιστεί η προοπτική της στρατηγικής επένδυσης.
3. Για τις γνωμοδοτήσεις για τις τροποποιήσεις των 2 ΑΕΠΟ, στην περίπτωση των 7 ΑΣΠΗΕ στον Καφηρέα, η Περιφέρεια δεν γνωμοδότησε και σε επίσημη ερώτηση μας προς τον Περιφερειάρχη για την μη γνωμοδότηση της περιφέρειας ο αρμόδιος αντιπεριφερειαρχης περιβάλλοντος ανέφερε ότι δεν ήταν στις απορρέουσες υποχρεώσεις της περιφέρειας να γνωμοδοτήσει, χωρίς βεβαίως να δικαιολογήσει γιατί στο πίνακα η περιφέρεια φέρεται ως υπόχρεος ακόμη και ως σήμερα. Φυσικά η περιφέρεια έχει γνωμοδοτήσει σε Τροποποιητικές ΜΠΕ κατά το παρελθόν για τα ίδια έργα στην ίδια περιοχή.
4. Για τις γνωμοδοτήσεις για τις τροποποιήσεις των 2 ΑΕΠΟ, στην περίπτωση των 11 ΑΣΠΗΕ (ΟΜΑΛΙΕΣ) Με το ΑΠ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 122100/7968/23-12-2020 δεν διαβιβάστηκε ι καν ο φάκελος της μελέτης τροποποίησης ΑΕΠΟ, απεντάχθηκε η ΠΣΤΕ από τον πίνακα αποδεκτών προς Ενέργεια και αναφέρθηκε στον πίνακα αποδεκτών προς κοινοποίηση, στο Περιβαλλοντικό Μητρώο όμως αλλά την εμφανίζει στον πίνακα υπηρεσιών και φορέων προς γνωμοδότηση. Η Περιφέρεια δεν κοινοποίησε εντολή δημοσίευσης ενημέρωσης κοινού και φυσικά δεν ακόλουθησε τη πολιτική νομιμότητα της γνωμοδότησης. Ως σήμερα φέρεται εν αναμονή γνωμοδότησης στον πίνακα του ΗΠΜ.
5. Όλοι οι δημόσιοι φορείς αποσιωπούν και δεν λαμβάνουν υπόψην τους την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 17-12-2020 η οποία καταδικάζει την Ελλάδα γιατί στις προστατευόμενες περιοχές (όπως περιοχές της Όχη και του Καφηρέα) και αναφέρει : «Εξάλλου, το Δικαστήριο έχει κρίνει επανειλημμένως, αφενός, ότι υπό το πρίσμα των στόχων διατήρησης πρέπει να προσδιοριστεί το περιεχόμενο της υποχρέωσης να διενεργείται δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων ενός σχεδίου ή ενός έργου σε προστατευόμενο τόπο και, αφετέρου, ότι η οδηγία για τους οικοτόπους απαιτεί από την αρμόδια εθνική αρχή να εντοπίζει και να αξιολογεί όλες εκείνες τις πτυχές ενός σχεδίου ή ενός έργου που ενδέχεται να επηρεάσουν τους στόχους διατήρησης του προστατευόμενου τόπου πριν από τη χορήγηση της σχετικής άδειας (πρβλ. απόφαση της 7ης Νοεμβρίου 2018, Holohan κ.λπ., C‑461/17, EU:C:2018:883, σκέψεις 36 και 45). Κάτι τέτοιο για την περιοχή δεν έχει γίνει.
Είναι σαφές ότι σειρά δημόσιων φορέων και ανεξάρτητων αρχών, φροντίζουν να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της συγκεκριμένης Εταιρείας, είτε με πράξεις είτε με παραλείψεις τους, καταπατώντας τη νομιμότητα και απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Επειδή η κατάσταση με τη χωροθέτηση της συγκεκριμένης επένδυσης βλάπτει το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής και αντίκειται σε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου όσο και σε ψηφίσματα της Περιφέρειας.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΧΟΥΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021 ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΝΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη λήψη απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας με την οποία θα αποφασίζει ότι η ΠΣΤΕ
1. Να εναντιωθεί σε οποιοδήποτε έργο γίνει στην περιοχή της Καρυστίας στα πλαίσια της συγκεκριμένης επένδυσης των 11+7 ΑΣΠΗΕ στην Κάρυστο και τον Καφηρέα. Στα πλαίσια της εναντίωσης θα ασκήσει κάθε ένδικο μέσο για την αποτροπή της επένδυσης και την τήρηση της νομιμότητας
2. Να δηλώσει ότι αποδέχεται πλήρως το σκεπτικό της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 17-12-2020 και να προσφύγει νομικά ενάντια σε κάθε έργο γίνεται σε προστατευόμενες περιοχές, εφόσον δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις ως αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης.
3. Να αποστείλει επιστολή διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και στη ΡΑΕ, όπου θα αναφέρεται ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα κάνει κάθε πρόσφορη ενέργεια για να σταματήσει η εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ στην Καρυστία και ειδικότερα στον Καφηρέα. Επίσης θα αναφέρεται ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο τις συνεχείς υπερβάσεις της «φέρουσας ικανότητας» του Καφηρέα.


ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Επικεφαλής Παράταξης Ελεύθερη Στερεά"

Αυτή την εισήγηση καταψήφισε ο Περιφερειάρχης!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου