Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

Δεν ..παίζονται οι "άνθρωποι!!! Αρον-Αρον υπέγραψαν σήμερα την σύμβαση για να ανοίξει η γέφυρα!! Ελέγχεται η νομιμότητα....

Αρον-Αρον σήμερα στις 7.οομμ φέρεται να έχει υπογραφεί η σύμβαση για την "συντήρηση-λειτουργία" της γέφυρας σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, πράξη που ελέγχεται για την νομιμότητα της, και εν όψει του καταλογισμου (ποσταλια) εις βάρος του ΟΛΝΕ από τις εταιρείες των πλοίων που ...περιμένουν!!

Απορίας άξιον είναι το γεγονός ότι στην σύμβαση αναγράφεται "Τις υπ’ αριθμ. 239/2018 απόφαση του Δ.Σ για διαπραγμάτευση και το με αρ.πρωτ.:105/30-11-2018 πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης", δημιουργείται ευλόγως το ερώτημα "πως αφού από 30/11 υπάρχει πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης, αφησαν την γέφυρα κλειστή ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ αρον-άρον τα έκαναν όλα"!! 
-Εχει η εταιρεία τις προδιαγραφές του διαγωνισμού; 
-Κλήθηκαν και οι εταιρείες ΑΚΤΩΡ και 3Κ να δώσουν προσφορές;
-Υπάρχει έγκριση για υπογραφή σύμβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο;
Αλλά αυτά θα τα δούμε εν συνεχεία.....

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ "ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ" για να ανοίξει (εάν ανοίξει) η γέφυρα....

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΥΡΙΠΟΥ

Αναρτήθηκε 05/12/2018 18:54:36 
Βασικά Στοιχεία Διοικητικού Εγγράφου
Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ 18SYMV004132953
Η/νία Υπογραφής 05/12/2018
Έναρξη 05/12/2018 Λήξη 04/12/2019

 Η
ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ Ευρώ : 73.656,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ Ευρώ : 59.400,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
Για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΥΡΙΠΟΥ»
Σήμερα την 5η Δεκεμβρίου 2018, οι κάτωθι συμβαλλόμενες:
1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας» με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.» Αρ ΓΕΜΗ 126037222000, που εδρεύει στο Δήμο Χαλκίδας, οδός Λιάσκα 3 & Παπαλουκά, Χαλκίδα, Α.Φ.Μ : 997315291 Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Παπανδρέου Ανδρέα, με την ιδιότητα του Προέδρου και & Διευθύνοντος Συμβούλου, καλούμενη στο εξής «Εργοδότης»
2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SABO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ», εδρεύουσα στη Δ.Κ. Βασιλικού Δ.Ε. Ληλαντίων Δ. Χαλκιδαίων, με ΑΦΜ 997316908 Δ.0.Υ. Χαλκίδας, αρ. ΓΕΜΗ 130604522000, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Κωνσταντίνο Ηλία του Βασιλείου, σύμφωνα με το από 2-7-2018 Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. πρωτ. 1456428/30-11-2018 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ), καλούμενη στο εξής «ο Ανάδοχος», Τ.Κ. 34002, τηλ. 22210-51805-9, φαξ 22210-54073

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2017 της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων.
2. Την με αριθμ. 10/2018 Διακήρυξη.
3. Την αριθμ.: 147/2018 Απόφαση Δ.Σ. Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας, που ενέκρινε τη διακήρυξη του διαγωνισμού
4. Τα πρακτικά του διαγωνισμού της υπ αρίθμ 10/2018 διακήρυξης που έγινε την 07/11/2018.
5. Τις υπ’ αριθμ. 239/2018 απόφαση του Δ.Σ για διαπραγμάτευση και το με αρ.πρωτ.:105/30-11-2018 πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης και την απόφαση ανάθεσης με αρ.πρωτ. 109/05-12-2018 των υπηρεσιών στην εταιρεία SABO S.A.
6. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής με την οποία αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα εξής : Σελίδα 2 από 4


1. Αντικείμενο Σύμβασης

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την λειτουργία και προγραμματισμένη συντήρηση Α’ Βαθμού της Κινητής Γέφυρας του Ευρίπου σύμφωνα με το Β’ μέρος της διακήρυξης, οι οποίες θα εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου υπό την παρουσία και επίβλεψη του μόνιμου προσωπικού του ΟΛΝΕ.
Οι εργασίες διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
Οι μεν τακτικές εργασίες εκτελούνται καθημερινά συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και αργιών σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της Κινητής Γέφυρας Ευρίπου και οι οποίες δε θα ξεπερνούν τις διακόσιες πενήντα (250) ώρες μηνιαίως.
Οι δε έκτακτες εργασίες εκτελούνται από τον ανάδοχο κατόπιν σχετικής εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΛΝΕ, όταν παραστεί ανάγκη εκτέλεσής τους.
Το κύριο προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο σε θέματα αυτοματισμών, να διαθέτει και ηλεκτρολόγους με εμπειρία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ώστε να μπορούν να επέμβουν επικουρικά στην υπόλοιπη ομάδα όταν αυτό χρειαστεί.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνδέεται με το σύστημα αυτοματισμού scada της Siemens μέσω ειδικού router και να πραγματοποιεί την απαραίτητη συντήρηση του συστήματος, να κρατείται Back up,έλεγχος καταγραφών και παρακολούθηση λειτουργικής αξιοπιστίας του Hardware.
Θα υπάρχει πάντα σε κάθε λειτουργία της γέφυρας ο απαραίτητος αριθμός τεχνικών, από ένας σε κάθε μηχανοστάσιο και ένας τεχνικός με ειδίκευση σε αυτοματισμούς στο χώρο του scada.
2. Ισχύς Σύμβασης

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης και η εφαρμογή αυτής αρχίζει από την 05/12/2018 και ισχύει για διάρκεια δώδεκα μηνών από την υπογραφή της παρούσης , ήτοι έως τις 04/12/2019. Σελίδα 3 από 4


3. Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

Η συνολική αμοιβή του αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό 59.400,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Στην παραπάνω αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργασιών.
Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα, ήτοι καταβάλλεται μηνιαίως στον Ανάδοχο το ποσό των 4.950,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ με την έκδοση του σχετικού φορολογικού παραστατικού, και ο Ανάδοχος εγγυάται ότι η αμοιβή αυτή θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Εργοδότη.
4. Τήρηση ημερολογίου

Μόλις εγκατασταθεί ο Ανάδοχος θα αρχίσει να τηρείται ημερολόγιο που θα υπογράφεται καθημερινά από τον εκπρόσωπο του αναδόχου, ήτοι τον Ευσταθίου Αναστάσιο ή τον Δαλάκα Τρύφωνα και τον αρμόδιο υπάλληλο του εργοδότη, ήτοι τον Καρλή Χαράλαμπο και στο οποίο θα γράφονται όλες οι παρατηρήσεις του αναδόχου και του εργοδότη.
5. Εγγυήσεις

Για την εγγύηση όλων των παραπάνω και για την διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες θα εκτελούνται και θα ολοκληρώνονται έντεχνα και με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσής του, θα εκδοθεί Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης από τον ανάδοχο ίση με το 5 % του συμβατικού ποσού ήτοι 2.970,00 € διάρκειας ίσης με την ισχύ της σύμβασης.
6. Διαφορές

Η παρούσα σύμβαση και όσα έγγραφα σχετίζονται με αυτή καθώς και κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που αφορά την ερμηνεία ή και την εφαρμογή της παρούσας θα διέπονται από το Δίκαιο της Ελλάδας και θα υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Χαλκίδας.
Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Σελίδα 4 από 4

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα από τα οποία δύο έλαβε ο ανάδοχος.
Χαλκίδα 05/12/2018Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΝΕ Α.Ε

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ 1. «ΟΛΝΕ Α.Ε.»
 2. «SABO SA»
 Ανδρέας Παπανδρέου
 Νόμιμος εκπρόσωπος της SABO S.A
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου