Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Πως θα πάρετε τις αποζημιώσεις από τις πλημμύρες του "ΖΟΡΜΠΑ" (δείτε)


Διαδικασία αποζημίωσης πληγεισών επιχειρήσεων από τις πλημμύρες της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018 σε περιοχές των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας (κακοκαιρία «Ζορμπάς»)


Σε συνέχεια της υπ’αριθμ.πρωτ. 8303 ΕΞ 2021-25/01/2021 (ΦΕΚ 253/β/27-01-2021) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, εκδόθηκε το υπ’αριθμ.πρωτ.33805-22/03/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με το οποίο ορίζεται ο χρόνος έναρξης και η διαδικασία συλλογής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποζημίωση των πληγεισών επιχειρήσεων από τις πλημμύρες της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018, σε περιοχές των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Λίμνης - Μαντουδίου ­- Αγίας Άννας (οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9386/Α325/20-01-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Οικονομικών -Υποδομών και Μεταφορών).

Σύμφωνα με την εν λόγω Κ.Υ.Α., η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου, ίση με το 30% του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, η οποία έχει καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.Για την καταβολή της ενίσχυσης από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι δικαιούχοι πρέπει να καταθέσουν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας, από την Πέμπτη 1η Απριλίου 2021 και για ένα μήνα, ήτοι έως την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021, τα κάτωθι δικαιολογητικά:1. Βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία αναγράφεται η επωνυμία, το ΑΦΜ της επιχείρησης, η ζημία που υπέστη αναλυτικά ανά κατηγορία και συνολικά, καθώς και αναφορά περί εγκατάστασης και άσκησης νόμιμης δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της ζώνης οριοθέτησης, δηλ. Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες επιτροπές, σύμφωνα με την κατάσταση του άρθρ.3 παρ.1β της με αρ.20725/Β.979/10-05-2011 απόφασης. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.

2. Πρακτικό εκτίμησης ζημιών, υπογεγραμμένο από την αρμόδια Επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζημιών (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο για κάθε πληγείσα επιχείρηση χωριστά).

3. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του ν.2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση. Σε περίπτωση δικαιούχων με ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις (αυτές αποζημιώνονται μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει την πλήρη κυριότητα αυτών) να προσκομισθούν τίτλοι ιδιοκτησίας και αντίγραφο Ε9, έτους 2018 που συνέβη η θεομηνία.

4. Υπεύθυνη Δήλωση (εις διπλούν) στην οποία να αναγράφεται ότι, ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές που αναφέρονται στη σχετική ΚΥΑ αποζημίωσης από τις πλημμύρες της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018 σε περιοχές των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου -Λίμνης-Αγίας Άννας της Π.Ε.Εύβοιας, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Ειδικά για τους δικαιούχους νομικά πρόσωπα, η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

5. Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή Υπεύθυνη Δήλωση (εις διπλούν) του δικαιούχου/νόμιμου εκπροσώπου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου για τις πλημμύρες της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018 σε περιοχές των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Π.Ε. Εύβοιας, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

6. Στοιχεία μητρώου επιχείρησης, δραστηριοτήτων, μεταβολών και εγκαταστάσεων για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της θεομηνίας έως σήμερα (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤAXIS net.gr - Να αναγράφεται η ημερομηνία εκτύπωσης. Πρόσφατη εκτύπωση).

7. Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. (ισχύει για τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του μέχρι την ημερομηνία της πληρωμής).

8. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.Μ.Η. (ισχύει για τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του μέχρι την ημερομηνία της πληρωμής) και αντίγραφο καταστατικού από το κατατεθειμένο στο ΓΕΜΗ, σε περίπτωση που δικαιούχος της επιχορήγησης είναι νομικό πρόσωπο.

9. Αντίγραφο Ε2, Ε3, Ε9 ετών 2018 και 2020 ανάλογα με την περίπτωση (περίπτωση ύπαρξης ζημιάς σε κτιριακές εγκαταστάσεις).

10. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού θεωρημένο από την τράπεζα με το ΙΒΑΝ και το ΒΙC του δικαιούχου της επιχορήγησης (πρέπει να είναι πρώτο όνομα στον λογαριασμό). Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα αντίστοιχα για τον όψεως της εταιρείας.

11. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης (ισχύει για τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του, μέχρι την ημερομηνία της πληρωμής).Η υπηρεσία εξυπηρέτησης των δικαιούχων, θα λειτουργεί καθημερινά, κατόπιν ραντεβού, από τις 08:00 π.μ. έως τις 15:00, στον δεύτερο όροφο του κτηρίου της Π.Ε. Εύβοιας (Λ.Χαϊνά 93, Χαλκίδα), στα γραφεία 201 και 210. Η επικοινωνία για ραντεβού και πληροφορίες μπορεί να γίνει στα τηλέφωνα: 2221353400 και 2221353515 ή με αποστολή e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: danap-evo@pste.gov.gr και pogka.e@evia.pste.gov.gr (απαραιτήτως να αναφέρεται η επωνυμία και το ΑΦΜ της επιχείρησης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου